UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂNNHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ, CÔNG CHỨC PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ VĂN PHÒNGỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SANG SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Công văn số 13/VPCP-TCCV ngày02/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công táckiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, địa phương;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-VP ngày 24/6/2013; đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 133/TTr-SNV ngày 28/6/2013 về việc điều chuyển nhiệm vụ, biên chế,công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhsang Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Phòng Kiểm soát thủ tụchành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp.

Điều 2. Điều chỉnh giảm 03 biên chế công chức hành chính của Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; điều chỉnh tăng 03 biên chế công chức hànhchính cho Sở Tư pháp để làm nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Giao trách nhiệm.

1. Chánh Vănphòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp danh sách nhân sự và các vănbản, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soátthủ tục hành chính chuyển giao cho Sở Tư pháp theo quy định.

2. Sở Tư pháp cótrách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận nhân sự và các văn bản, hồ sơcó liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hànhchính do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao và tiếp tục tổ chức thựchiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chínhcó trách nhiệm hướng dẫn thủ tục giao, nhận tài chính, tài sản (nếu có),điều động công chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh,sang Sở Tư pháp, theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trưởng các phòng VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NV.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm