BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------

­­Số: 2375/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo

ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1986 đến năm 2007 hết hiệu lực

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 158 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1986 đến năm 2007 đã hết hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- VPTW và các Ban của Đảng;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;

- Kiểm toán nhà nước;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ;

- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận

>> Xem thêm:  Mua nhà khi ngôi nhà đang có tranh chấp xử lý thế nào ? Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai