ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH CHẾ BIẾN RƯỢU, NƯỚC TRÁI CÂY ĐẶC TRƯNG TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chế biến rượu, nước trái cây đặc trưng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Xét Tờ trình số 1373/TTr-SCT ngày 14/10/2015 của Sở Công Thương về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch chế biến rượu, nước trái cây đặc trưng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 233/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 22/10/2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch chế biến rượu, nước trái cây đặc trưng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Xây dựng đề cương, nhiệm vụ và dự toán quy hoạch; giá trị: 14.114.100 đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí quản lý dự án, thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán, thẩm định quy hoạch và công bố quy hoạch, giá trị: 76.215.700 đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 01 gói thầu.

- Tên gói thầu: Lập Quy hoạch chế biến rượu, nước trái cây đặc trưng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Giá gói thầu: 474.233.100 đồng.

>> Xem thêm:  Quy trình chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn ? Cách thức lựa chọn nhà thầu ?

- Nguồn vốn: Thực hiện theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2015;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện của gói thầu: Tối đa 12 tháng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước đtriển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu : VT, XD2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Yên