ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHKIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỘI; KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ HỘIĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 403/TTr-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàykế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; kiểm tra việc thực hiện điềulệ Hội đối với một số tổ chức Hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Nội vụ; Tài chính; UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC, D50b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆCCHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỘI; KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ HỘI ĐỐI VỚI CÁC TỔCHỨC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chủtịch UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật vềhội, từ đó chỉ ra được những tồn tại, vướng mắc, đồng thời kiến nghị, đề xuấtvới Chính phủ những chủ trương, giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong tổ chức vàhoạt động của hội.

2. Cần làm rõ những nội dung đã làm được, chưalàm được để có biện pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc nhằm tiếp tục chỉđạo thực hiện pháp luật về hội có hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật vềhội (Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy địnhvề tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chínhphủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNVngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quảnlý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ).

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBNDcác huyện, thành phố trong việc quản lý Hội.

3. Công tác chấp hành pháp luật về hội, Điều lệHội.

4. Kết quả hoạt động của Hội:

a) Xây dựng và phát triển Hội (tập hợp, đoànkết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợiích chung của Hội).

b) Gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viênvà các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luậtđể tự trang trải về kinh phí hoạt động của hội, các nguồn tài trợ hợp pháp củacác tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Chế độ chính sách đối với người làm công táctại Hội.

d) Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trongnội bộ Hội.

đ) Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất chohội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; bảo vệ những quyềnlợi chính đáng và hợp pháp của hội viên khi bị xâm phạm.

e) Kinh phí hoạt động (ngân sách nhà nước cấp,do tổ chức nước ngoài tài trợ, hội tự huy động từ các nguồn khác).

g) Lập và lưu giữ hồ sơ tài liệu của Hội.

5. Đánh giá chung

a) Về kết quả đạt được

Nêu tổng quát về những kết quả đạt được trongviệc thực hiện pháp luật về Hội, Điều lệ Hội.

b) Hạn chế và nguyên nhân

Đánh giá những hạn chế trong việc thực hiện phápluật về Hội, Điều lệ Hội, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân cơ bản.

4. Đề xuất, kiến nghị

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ thành lập Đoàn kiểm tra việc chấphành pháp luật về Hội; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội đối với một số tổchức Hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La và UBND các huyện, thành phốtrong việc quản lý Hội. Thành phần gồm Lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn; SởTài chính, Sở Tư pháp cử công chức tham gia đoàn kiểm tra.

2. Các tổ chức Hội đang hoạt động trên địa bàntỉnh Sơn La, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo quátrình hoạt động của Hội trong năm 2013 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 11năm 2013.

3. Sở Nội vụ báo cáo của UBND tỉnh về việc kiểmtra việc chấp hành pháp luật về Hội; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội đốivới một số tổ chức Hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La trước ngày 31tháng 12 năm 2013.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm traviệc chấp hành pháp luật về Hội; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội đối vớicác tổ chức Hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La. Yêu cầu các tổ chứcHội, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, bảo đảmđúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian quy định./.