ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 2375/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: MỞ RỘNG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN LỴ VĨNH THẠNHĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: THỊ TRẤN VĨNH THẠNH, HUYỆN VĨNH THẠNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Sửa đổi,bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị địnhsố 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày07/9/2010 của UBND tỉnh về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệtdự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báocáo số 193/BC-SKHĐT ngày 27/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báocáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Công trình: Mở rộng khu trung tâm hành chínhhuyện lỵ Vĩnh Thạnh, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Mở rộng khu trung tâm hànhchính huyện lỵ Vĩnh Thạnh.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

3. Nội dung điều chỉnh, bổsung:

a) Điều chỉnh chi phí xây dựng, theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc Hướng dẫn lậptổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình.

b) Điều chỉnh một số hạng mục phù hợp với hiện trạngcông trình:

- Thay hệ thống thoát nước từ hình thức cống BTLTsang cống hộp bê tông đá 2x4 M200 trên đổ thanh giằng dọc BTCT và trên đậy tấmđan BTCT;

- Nâng một số cống qua đường cũ để phù hợp cao độthoát nước sau khi san nền;

- Bổ sung: (i) hệ thống cống thoát nước BTLT Φ100trước mặt bằng khu Trung tâm văn hóa huyện; (ii) 02 tuyến nhánh cống BTLT Φ60 đểđấu vào hệ thống thoát nước chính khu vực;

- Điều chỉnh lại hệ thống hố ga, hố thu nước chophù hợp từng vị trí và cao độ thoát nước.

c) Bổ sung hạng mục theo chủ trương UBND tỉnh (Vănbản số 3318/UBND-TH ngày 20/8/2013): Hệ thống thoát nước mưa, nước thải từ làngKonlotpok đến cầu Hà Rơn bằng hệ thống cống BTLT D1500, chiều dài L = 290.88 m.

(Các nội dung khác và chi tiết theo hồ sơ đơn vịtư vấn lập đã được Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hưng Vân thẩm tra tại văn bảnsố 25/2013/TT-CT-TNHH ngày 08/8/2013 và UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo kết quảthẩm định tại văn bản số 120/BCTĐ-UBND ngày 08/8/2013).

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổsung: 11.989.356.000 đồng

(Mười một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu batrăm năm mươi sáu nghìn đồng)

Đơn vị tính: đồng.

Stt

Cơ cấu nội dung chi phí

Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 261/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

1

Chi phí xây dựng

6.629.257.000

10.087.327.000

2

Chi phí quản lý dự án

112.560.000

215.104.000

3

Chi phí tư vấn ĐTXD

443.873.000

805.342.000

4

Chi phí bồi thường GPMB

0

30.000.000

5

Chi phí khác

96.668.000

196.311.000

6

Chi phí dự phòng

364.118.000

655.272.000

Tổng cộng

7.646.476.000

11.989.356.000

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trung ương hỗ trợcó mục tiêu, ngân sách tỉnh hỗ trợ thanh toán chi phí xây dựng; phần còn lạingân sách huyện Vĩnh Thạnh tự cân đối.

6. Thời gian thực hiện:2013 – 2014.

7. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết địnhsố 181/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2012, Quyết định số 261/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2012 củaGiám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 của Nghị định số112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thựchiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng côngtrình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng