B CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2377/QĐ-BCA (C11)

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TRUVỀN THỐNGCỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ kết quả Hội thảo và kết quả thẩm định củaViện lịch sử Công an về ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát môi trường;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và đồng chí Tổng cục trưởngTổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 29 tháng 11 năm 2006 ngày truyền thống của lực lượng Cảnhsát môi trường.

Điều 2. Giao Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo CụcCảnh sát môi trường, Cục Chính trị Cảnh sát phốihợp với Công an các địa phương, hàng năm tổ chức các hoạt động kỷ niệmngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát môi trường bảo đảm thiết thực và hiệuquả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Các đồng chí Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộcBộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP1 (để báo cáo Bộ trưởng);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu V11, C11(C28).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Thế Tiệm