ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2377/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH, CHI NHÁNH VĂN PHÒNGĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệpvụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2677/QĐ-BTPngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mớiban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực đăng kýbiện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biệnpháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai cấptỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàntỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHLĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNGĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2377/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

(gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

- Tổ chức: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Hộ gia đình, cá nhân:

+ Tại các phường, thị trấn: 60.000 đồng/hồ sơ.

+ Tại các xã: 40.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và Lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Nghđịnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hi đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

- Tổ chức: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Hộ gia đình, cá nhân:

+ Tại các phường, thị trấn: 60.000 đồng/hồ sơ.

+ Tại các xã: 40.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP .

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

- Tổ chức: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Hộ gia đình, cá nhân:

+ Tại các phường, thị trấn: 60.000 đồng/hồ sơ.

+ Tại các xã: 40.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và Lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ;

- Ngh đnh số 43/2014/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư liên tịch s09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP .

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

- Tổ chức: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Hộ gia đình, cá nhân:

+ Tại các phường, thị trấn: 60.000 đồng/hồ sơ.

+ Tại các xã: 40.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

- Nghị định s 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP .

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

- Tổ chức: 70.000 đồng/hồ sơ.

- Hộ gia đình, cá nhân:

+ Tại các phường, thị trấn: 40.000 đồng/hồ sơ.

+ Tại các xã: 20.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP .

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Miễn thu phí

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP .

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

- Tổ chức: 85.000 đồng/hồ sơ.

- Hộ gia đình, cá nhân:

+ Tại các phường, thị trấn: 50.000 đồng/h sơ.

+ Tại các xã: 30.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ,

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP .

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trn Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

- Tổ chức: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Hộ gia đình, cá nhân:

+ Tại các phường, thị trấn: 60.000 đồng/hồ sơ.

+ Tại các xã: 40.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP .

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến:

- Đối với tổ chức: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

- Tổ chức: 25.000 đồng/hồ sơ.

- Hộ gia đình, cá nhân:

+ Tại các phường, thị trấn: 20.000 đồng/hồ sơ.

+ Tại các xã: 15.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Phí và lệ phí năm 2015;

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT -BTP-BTNMT;

- Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND;

- Quyết định số 2677/QĐ-BTP .

&nbs