CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 238-CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NHIỆM VỤ CẤP PHÁT CÁC LOẠI TEM PHIẾU VÀ SỔ MUA HÀNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để tăng cường quản lý các khoản chi bù giá đối với các loại hàng cung cấp theo Quyết định số 218-CP ngày 29 tháng 5 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ tướng các ngành có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Từ năm 1984, Bộ Tài chính làm nhiệm vụ tổ chức in, phát hành và chỉ đạo các cơ quan tài chính địa phương (tỉnh, thành phố, đặc khu quận, huyện) cấp phát các loại tem phiếu và sổ mua hàng cho các đối tượng được mua theo giá cung cấp đã nêu trong Quyết định số 218-CP ngày 29-5-1981 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. – Bộ Nội thương , Bộ Lương thực và các cơ quan nội thương, lương thực ở các cơ quan chuyển giao cho Bộ Tài chính và các cơ quan tài chính địa phương những phương tiện cần thiết và những cán bộ đang chuyên trách công tác này.

Điều 3.- Bộ máy làm nhiệm vụ quản lý và cấp phát tem phiếu trong ngành tài chính tổ chức như sau:

- Ở Bộ Tài chính có Vụ quản lý in, phát hành và cấp phát tem phiếu ( gọi tắt là Vụ quản lý tem phiếu)

- Ở Sở tài chính có Phòng quản lý cấp phát tem phiếu.

- Ở Phòng tài chính quận, huyện có một tổ chức cán bộ chuyên trách quản lý và cấp phát tem phiếu.

Điều 4.- Bộ Nội thương, Bộ Lương thực phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc in, phát hành các loại tem phiếu, sổ mua hàng và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đặc khu trực thuộc trung ương và các cơ quan thương nghiệp, lương thực , tài chính địa phương tổ chức tốt việc cấp phát các loại tem phiếu và sổ mua hàng theo giá cung cấp năm 1984, theo đúng Quyết định số 218-CP và có thể lệ, thủ tục hiện hành; không vì việc chuyển giao nhiệm vụ mà làm chậm trể việc cấp phát các loại tem phiếu và sổ mua hàng vào cuối năm 1983, gây khó khăn cho việc cungcấp hàng hóa , bảo đảm đời sống cho công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách ngay từ đầu năm 1984.

Điều 5.- Bộ Tài chính, Bộ Nội thương,Bộ Lương thực Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu