UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương; Thông tư số 01/BHK-TCCP ngày 02/01/1996 của Liên bộ: Bộ kế hoạch và đầu tư; Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan kế hoạch và đầu tư, bộ phận hành chính liên quan thuộc UBND địa phương;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại Ủy ban kế hoạch thành phố và bộ máy hiện có của Sở kinh tế đối ngoại.

Sở kế hoạch và đầu tư là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, là đơn vị dự toán cấp I, có tư cách pháp nhân, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố và được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định.

Sở chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND thành phố và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ kế hoạch và đầu tư.

Điều 2. Sở kế hoạch và đầu tư thực hiện chức năng , nhiệm vụ sau:

a) Chức năng:

1- Tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố.

2- Đề xuất các chủ trương, biện pháp và làm đầu mối quản lý đầu tư bằng mọi nguồn vốn (trong và ngoài nước) tại địa phương.

3- Chủ trì, phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch.

b) Nhiệm vụ:

1- Tổ chức, nghiên cứu, tổng hợp trình UBND thành phố các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn. Lựa chọn các chương trình, dự án ưu tiên, các danh mục công trình về phát triển kinh tế - xã hội; Các cân đối chủ yếu: Tài chính, ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn viện trợ và hợp tác đầu tư với nước ngoài. Lựa chọn các đối tác đàm phán, ký kết hợp đồng liên doanh và kế hoạch xuất nhập khẩu của địa phương.

2- Phối hợp với Sở tài chính xây dựng dự toán ngân sách thành phố; theo dõi nắm tình hình hoạt động các đơn vị kinh tế trên địa bàn lãnh thổ để gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; theo dõi chương trình, dự án quốc gia trên địa bàn thành phố.

3- Hướng dẫn các sở, ngành, huyện, quận, thị xã thuộc thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án có liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Phổ biến và thực hiện pháp luật Nhà nước về hoạch động đầu tư trên địa bàn thành phố; là đầu mối trực tiếp nhận hồ sơ dự án của chủ đầu tư trong và ngoài nước, các kiến nghị, khiếu nại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. Theo dõi triển khai đầu tư sau cấp phép đầu tư.

4- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án phát triển; trình UBND thành phố các chủ trương biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Thành phố; trực tiếp điều hành thực hiện kế hoạch đối với một số lĩnh vực theo sự phân công của UBND thành phố.

5- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế; kiến nghị với UBND thành phố xây dựng và vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm của địa phương và những nguyên tắc chung đã quy định.

6- Thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước, thẩm định việc thành lập, sắp xếp doanh nghiệp, quản lý các nguồn ODA và các nguồn viện trợ khác.

7- Quản lý và cấp đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố; trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

8- Hàng quý, 6 tháng, hàng năm làm báo cáo gửi UBND thành phố, Bộ kế hoạch và đầu tư, về tình hình thực hiện kế hoạch của địa phương. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư của Thành phố.

9- Thưc hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

c) Tổ chức bộ máy của Sở kế hoạch và đầu tư gồm Giám đốc. Giúp việc Giám đốc có một số Phó giám đốc và các phòng chức năng như sau:

- Phòng kế hoạch tổng hợp (bao gồm cả kế hoạch Tài chính).

- Phòng quy hoạch

- Phòng kế hoạch kinh kế ngành

- Phòng kế hoạch văn hóa-xã hội

- Phòng kế hoạch đầu tư và cơ sở hạ tầng

- Phòng thẩm định các dự án đầu tư

- Phòng hợp tác đầu tư nước ngoài (bao gồm cả xúc tiến, thực hiện, quản lý theo dõi việc triển khai sau cấp phép đầu tư).

- Phòng quản lý doanh nghiệp

- Phòng kế hoạch vay và viện trợ nước ngoài.

- Phòng tổ chức - hành chính

d) Biên chế của Sở kế hoạch và đầu tư: Do UBND thành phố giao hàng năm. Trước mắt, trong năm 1996, giao Ông Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư và Ông Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố bàn thống nhất giải quyết.

Điều 3. Quy định trách nhiệm:

- Giao cho Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư triển khai việc thành lập Sở kế hoạch và đầu tư thành phố; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo quy định; nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2; Soạn thảo “Quy chế tổ chức – hoạt động” của Sở kế hoạch và đầu tư qua Ban tổ chức chính quyền thành phố thẩm định để trình UBND thành phố phê duyệt.

- Giao cho Trưởng ban tổ chức chính quyền cùng Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thành lập phòng kế hoạch và đầu tư theo Quyết định 852/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 01/KH-TCCP của Liên bộ.

- Các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố: Sở Tài chính, kho bạc Nhà nước thành phố, Công an thành phố ... theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm và giúp đỡ Sở kế hoạch và đầu tư thành phố thực hiện tốt quyết định của UBND thành phố.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ nhiệm UBKH thành phố, Giám đốc Sở kinh tế đối ngoại, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng