BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI GIÁM SÁT THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU
CẢNG HÒN LA TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH
-------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 06 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Công văn số 8760/BTC-TCCB ngày 05/7/2011 của Bộ Tài chính về nguyên tắc và tiêu chí thành lập Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan;

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Gianh thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đội Giám sát thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình:
- Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội công tác nêu tại Điều 1 đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (5b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?