BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2384/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/2001/CT-TTG NGÀY 09/4/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNHVÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biệnpháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 270/TB-VPCP ngày 26/7/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướngChính phủ tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiệnChỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiệncác biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật giaViệt Nam.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tàichính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/2001/CT-TTG NGÀY 09/4/2001 CỦATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆUQUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2384/QĐ-BTP ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Thông báo số270/TB-VPCP ngày 26/7/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướngChính phủ tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam (sau đây gọi là Thông báosố 270/TB-VPCP) về việc giao cho Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết việc thựchiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thựchiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luậtgia Việt Nam (sau đây gọi là Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ) Bộ Tư pháp xây dựng Kếhoạch tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá chính xác,khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg .

2. Đề xuất các nội dung,giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Namtrong giai đoạn mới.

3. Kết hợp kết quả tổngkết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về “Tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam” do HộiLuật gia Việt Nam tổ chức.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tình hình và kết quảthực hiện

- Vềviệc xây dựng và hoàn thiện thể chế, về tổ chức và hoạt độngcủa Hội Luật gia Việt Nam.

- Vềviệc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg của các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơquan có liên quan (tuyên truyền phổ biến, xây dựng kế hoạch, phân công tráchnhiệm và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vịtheo Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ).

- Đánh giá chung tìnhhình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 06/CT-TTg nêu rõ những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, trong đó tậptrung đánh giá vào những nội dung sau: việc củng cố và phát triển về tổ chứcHội Luật gia Việt Nam; việc thực hiện các biện pháp nhằm phát huy khả năng củaHội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ củanhân dân, góp phần xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng nhà nước pháp quyềnXã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,dân chủ, văn minh.

2. Những vướng mắc, bấtcập

- Những vướng mắc, bấtcập về thể chế, tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

- Những vướng mắc, bấtcập trong tổ chức thực hiện, bao gồm:

+ Về kiện toàn tổ chức,bố trí, sắp xếp nhân sự;

+ Về phối hợp công tác;

+ Những vướng mắc, bấtcập khác.

3. Nguyên nhân

- Nguyên nhân của nhữngthành tích và những kết quả đã đạt được.

- Nguyên nhân của nhữngviệc chưa làm được, những khó khăn, bất cập, tồn tại.

4. Đề xuất các giải pháp

- Định hướng, yêu cầuđổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

- Đề xuất các nội dungcần thiết của dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg .

III. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI VÀ TIẾNĐỘ

1. Hướng dẫn việc triểnkhai thực hiện Kế hoạch

- Đơn vị thực hiện: VụTổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện:Xong trước ngày 20/8/2012.

2. Tổ chức tổng kết vàbáo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg tại các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội Luật gia Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

- Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức tổng kết và báo cáo về tình hìnhtriển khai thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg tại địa phương.

- Các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thịsố 06/2001/CT-TT trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình.

- Hội Luật gia Việt nam:Báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg thuộc phạm vi tráchnhiệm của Hội.

- Bộ Tư pháp:

+ Báo cáo Thủ tướngChính phủ về tình hình thực hiện thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ;

+ Báo cáo chuyên đề vềviệc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp tại khoản 2 của Chỉ thị số06/2001/CT-TTg .

Báo cáo của Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Hội Luật gia Việt Nam gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/9/2012(email: tccb@moj.gov.vn).

3. Hộinghị tổng kết

a) Nội dung:

- Tổng kết tình hìnhthực hiện thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg .

- Góp ý dự thảo Chỉ thịthay thế Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg .

b) Thành phần:

- Đại diện của Ủy bannhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành, Hội Luật giaViệt Nam, Liên đoàn Luật sư;

- Đại diện của một sốđơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Đại diện của một số tổchức Hội Luật gia ở cấp tỉnh.

c) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Hội nghịđược tổ chức 01 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 25­-30/9-2012.

- Địa điểm: Hội nghịđược tổ chức tại Hà Nội.

d) Đơn vị chủ trì, phốihợp:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổchức cán bộ;

- Đơn vị phối hợp: Vănphòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Bổ trợ tư pháp, VụPhổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Hội Luật gia Việt Nam và một số đơnvị khác có liên quan, một số Bộ, ngành và địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ chủtrì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịpthời báo cáo Lãnh đạo Bộ về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trìnhtriển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộcó liên quan phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ, Vụ Kếhoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí, cơ sở vật chất đểthực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch đã đề ra./.