ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2384/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG BÌNH, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trongcông nghiệp đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tạiCông văn số 663/SCT ngày 11/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Chương trình hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địabàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2013 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Quản lý Khu kinhtế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ÁPDỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN2013 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2384/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh QuảngBình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện tốt “Chiến lược sảnxuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009.

- Phát huy vai trò, chức năng quảnlý nhà nước về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành trên địa bàn; nâng caonhận thức của các cơ sở sản xuất công nghiệp và người lao động về sản xuất sạchhơn (SXSH) và lợi ích mang lại từ việc áp dụng SXSH; từng bước triển khai cácbiện pháp SXSH nhằm thực hiện hài hòa các mục tiêu môi trường và kinh tế.

- Áp dụng rộng rãi SXSH tại các cơsở sản xuất công nghiệp (CSSXCN), đặc biệt các cơ sở có mức độ ô nhiễm môitrường cao trong các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư, góp phần nâng cao hiệuquả sản xuất, uy tín và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Đối với quá trình sản xuất: SXSHphải bảo toàn nguyên liệu, nước và năng lượng, loại trừ các nguyên liệu độchại, giảm lượng và tính độc hại của tất cả các chất thải vào đất, nước và khíquyển.

- Đối với sản phẩm: SXSH phải làmgiảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt vòng đời của sản phẩm từ khâu thiết kếđến khâu thải bỏ cuối cùng.

- Đối với dịch vụ: SXSH phải đưacác yếu tố về môi trường vào trong thiết kế và phát triển các dịch vụ.

- Các giải pháp SXSH phải có tínhkhả thi cao, phù hợp với khả năng tài chính và điều kiện sản xuất cụ thể củađơn vị. Trong quá trình thực hiện SXSH các đơn vị phải chủ động, sáng tạo, phốihợp và hỗ trợ lẫn nhau.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát

Áp dụng rộng rãi SXSH tại cácCSSXCN nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu,nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm;bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm pháttriển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn từ nay đến năm2015

- 70% các CSSXCN trong tỉnh đượcphổ biến các nội dung cơ bản về SXSH và 50% CSSXCN nhận thức được lợi ích củaviệc áp dụng SXSH trong công nghiệp.

- 20 - 25% CSSXCN có khả năng ápdụng SXSH sẽ thực hiện SXSH và những cơ sở này tiết kiệm được từ 5 - 8% mứctiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

2.2. Giai đoạn từ năm 2016đến năm 2020

- 100% các CSSXCN trong tỉnh đượcphổ biến các nội dung cơ bản về SXSH và 90% CSSXCN nhận thức được lợi ích củaviệc áp dụng SXSH trong công nghiệp.

- 50% CSSXCN áp dụng SXSH và nhữngcơ sở này tiết kiệm được từ 8 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiênliệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa có bộ phậnchuyên trách về SXSH.

III. NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Nângcao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp

- Xâydựng và triển khai các chương trình truyền thông để tuyên truyền, giáo dục,nâng cao nhận thức về SXSH cho các cấp, các ngành, địa phương, CSSXCN và cộngđồng dân cư.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn nângcao nhận thức về lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp và nănglực cho các đối tượng có vai trò thực hiện áp dụng, hỗ trợ, phổ biến, hướngdẫn, tư vấn, quản lý triển khai thực hiện chiến lược.

2. Hoàn thiện mạng lưới hỗ trợ ápdụng SXSH trong công nghiệp

Bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền, tậphuấn, hướng dẫn áp dụng SXSH trong công nghiệp tại Trung tâm Khuyến công và Xúctiến thương mại thuộc Sở Công Thương, phòng chuyên môn liên quan của Ban Quản lýKhu kinh tế, các phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố ĐồngHới.

3. Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các CSSXCN

- Xây dựng các hướng dẫn SXSH chocác ngành đặc thù của tỉnh.

- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thíđiểm áp dụng SXSH như đánh giá SXSH, hỗ trợ các cơ sở điển hình xây dựng môhình áp dụng SXSH, hỗ trợ về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật về SXSH.

- Hỗ trợ nhân rộng mô hình về ápdụng SXSH như xây dựng và phổ biến hướng dẫn kỹ thuật về SXSH, tham quan, họctập các mô hình thí điểm về áp dụng SXSH.

4. Xây dựng, vận hành cơ sở dữliệu và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp

Xây dựng và vận hành trang thôngtin về SXSH trên website của Sở Công Thương để phổ biến thông tin và làm đầumối kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cơ sở sản xuất về áp dụngSXSH.

5. Hoàn thiện các cơ chế, chínhsách của tỉnh nhằm thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp

- Xây dựng và ban hành các cơ chế,chính sách khuyến khích hỗ trợ để triển khai áp dụng SXSH trong công nghiệptrên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch hành động hàngnăm để triển khai thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Nhiệm vụ cụ thể có danh mụckèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí để thực hiện cácnhiệm vụ của Chương trình hành động bao gồm:

- Ngân sách Trung ương: Theo dựtoán kinh phí thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp 5 năm, từng năm vàhướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

- Ngân sách địa phương: Căn cứ dựtoán hàng năm được UBND tỉnh giao từ nguồn kinh phí sự nghiệp của địa phương(kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, kinh phíkhuyến công…) để triển khai hoạt động áp dụng SXSH.

- Huy động từ các nguồn kinh phíviện trợ, tài trợ, đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài,hoặc các nguồn hợp pháp khác.

- Nguồn kinh phí của các CSSXCNđược trích lập để áp dụng SXSH trong công nghiệp và đổi mới công nghệ của đơnvị mình.

2. Hàng năm, Sở Công Thương chủtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan lập dự toán triển khai thực hiệncác nội dung nhiệm vụ của Chương trình hành động gửi Sở Tài chính thẩm định,trình UBND tỉnh phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương chủ trì, phốihợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin vàTruyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình và cácsở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của “Chươngtrình hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnhQuảng Bình, giai đoạn 2013 - 2020”; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, bổ sungchức năng nhiệm vụ để thực hiện hỗ trợ SXSH cho Trung tâm Khuyến công và Xúctiến thương mại.

2. Sở Tài chính phối hợp với cácsở, ban, ngành liên quan cân đối, bố trí, hướng dẫn sử dụng kinh phí từ cácnguồn kinh phí sự nghiệp của địa phương để triển khai các nhiệm vụ của Chươngtrình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tranh thủcác nguồn đầu tư, tài trợ từ các dự án trong và ngoài nước về SXSH trong côngnghiệp để đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Chương trình.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành thẩm tra dây chuyền thiết bị, thẩm địnhhợp đồng chuyển giao công nghệ cho các CSSXCN áp dụng SXSH trên địa bàn; hỗ trợkinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh cho các CSSXCN thực hiện các biện phápSXSH, ưu tiên các loại công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế phốihợp với Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến chủ trương SXSH trong công nghiệpđến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các nhà đầu tư hoạt độngtrong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh;hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện cácbiện pháp áp dụng SXSH; phát triển và nhân rộng các doanh nghiệp triển khaiSXSH có hiệu quả.

6. Sở Thông tin & Truyềnthông, Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình phối hợp với SởCông Thương và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến việcáp dụng SXSH và lợi ích đem lại của việc áp dụng SXSH cho các cấp, các ngành, cácđịa phương, CSSXCN và cộng đồng dân cư.

7. UBND các huyện, thành phố phốihợp với Sở Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bànlập kế hoạch triển khai áp dụng SXSH trong công nghiệp; tăng cường kiểm tra,giám sát việc thực hiện áp dụng SXSH.

8. Các CSSXCN xây dựng kế hoạch vàtriển khai áp dụng SXSH, từng bước nghiên cứu áp dụng các giải pháp SXSH tạiđơn vị mình.

9. Hàng năm, trước ngày 25 tháng11, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị báo cáo kết quảthực hiện Chương trình của năm, đề xuất nội dung thực hiện của năm tiếp theogửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương./.

DANH MỤC

CÁCNHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONGCÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2384/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh)

TT

Hành động

Nội dung

Kết quả dự kiến

Trách nhiệm

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

1.1

Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức về SXSH giai đoạn 2013 - 2020

- Tổ chức các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất sạch hơn.

- Xây dựng các ấn phẩm, tờ rơi, tranh cổ động, pano, áp phích…; các bài báo, phóng sự, phim ảnh về sản xuất sạch hơn.

- Thu thập, bổ sung tài liệu về kết quả áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Từng bước tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất công nghiệp và người lao động về SXSH.

- Doanh nghiệp nhận thức được lợi ích và hiệu quả của SXSH và áp dụng vào thực tiễn.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu Kinh tế, Đài PT-TH Quảng Bình, Báo Quảng Bình, cơ quan tư vấn, đơn vị hỗ trợ sản xuất sạch hơn, các tổ chức khoa học và công nghệ.

9/2013

12/2020

1.2

Đào tạo nghiệp vụ về SXSH cho các cán bộ chuyên trách nhằm thúc đẩy việc phát triển thực hiện áp dụng SXSH.

- Cử cán bộ đi đào tạo tại các lớp tập huấn SXSH do Trung ương tổ chức.

-Tổ chức đào tạo tại địa phương.

Cán bộ được cử đi đào tạo tiếp nhận đầy đủ kiến thức về SXSH.

- Chủ trì: Sở Công Thương.

- Phối hợp: Cơ quan tư vấn, đơn vị hỗ trợ sản xuất sạch hơn, các tổ chức khoa học công nghệ.

9/2013

12/2020

1.3

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ thực hiện và duy trì áp dụng SXSH ở các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Tổ chức đào tạo tại địa phương

- Tổ chức tham quan học tập các mô hình áp dụng SXSH có hiệu quả

Cán bộ được trang bị kiến thức thực hiện và duy trì áp dụng SXSH tại doanh nghiệp mình

- Chủ trì: Sở Công Thương.

- Phối hợp: Cơ quan tư vấn, đơn vị hỗ trợ SXSH, các tổ chức khoa học công nghệ.

9/2013

12/2020

2.Hoàn thiện mạng lưới hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

2.1

Bổ sung chức năng nhiệm vụ về SXSH trong công nghiệp cho Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại.

- Ban hành Quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ về SXSH trong công nghiệp cho Trung tâm Khuyến công-Xúc tiến thương mại

- Hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (máy chiếu, vi tính, nhân lực…)

- Trung tâm KC-XTTM có đầy đủ chức năng về tư vấn hỗ trợ việc áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Chủ trì: Sở Công Thương

9/2013

6/2014

2.2

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại các huyện, thành phố, thị trấn.

- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho phòng chuyên môn liên quan của Ban Quản lý Khu kinh tế, các phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Đồng Hới

- Hỗ trợ công cụ hoạt động cho đầu mối mạng lưới các huyện, thành phố, thị xã

Xây dựng mạng lưới hoạt động tốt, tích cực phối hợp với Sở Công Thương.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND các huyện, thành phố.

9/2013

12/2020

3. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính thúc đẩy áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

3.1

Xây dựng Chương trình hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Các hành động nhằm thúc đẩy SXSH được áp dụng rộng rãi trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương là đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan và vận động các doanh nghiệp tham gia thúc đẩy SXSH

Ban hành “Chương trình hành động áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2013-2020”

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: các sở, ban, ngành liên quan.

4/2013

9/2013

3.2

Xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Các chính sách về tài chính thúc đẩy khuyến khích áp dụng SXSH.

Ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành liên quan.

10/2013

6/2014

4. Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

4.1

Tổ chức giới thiệu, áp dụng công nghệ sạch, kỹ thuật SXSH cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và các tổ chức tư vấn công nghiệp trên địa bàn.

- Tổ chức tham quan học tập các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu về áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường thuộc ngành công nghiệp tại địa phương và doanh nghiệp.

Các công nghệ sạch, thân thiện môi trường được nhận thức, phổ biến và áp dụng.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Đơn vị hỗ trợ SXSH; các tổ chức khoa học công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan

9/2013

12/2020

4.2

Đánh giá trình độ quản lý, công nghệ, hiện trạng môi trường, an toàn, sức khoẻ của một số ngành công nghiệp có ưu thế của tỉnh làm cơ sở mở rộng cho các ngành khác trong tỉnh vào những năm tiếp theo.

- Điều tra trình độ công nghệ, hiện trạng môi trường, an toàn, sức khỏe.

- Kiểm kê phát thải độc hại.

- Điều tra tác động của các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (bên trong và xung quanh)

- Đánh giá và xác định các nhu cầu xử lý, tái chế … chất thải và di dời của cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch của các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH.

- Tổng kết đánh giá, nhân rộng.

- Xây dựng được hệ thống cơ sở số liệu nền về môi trường công nghiệp.

- Có kế hoạch của các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện áp dụng SXSH đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Đề xuất kế hoạch đánh giá, thực hiện cho các ngành về SXSH.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Cơ quan tư vấn, Đơn vị hỗ trợ SXSH, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan.

9/2013

12/2020

4.3

Hỗ trợ xây dựng dự án áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Tư vấn xây dựng dự án áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp

- Hỗ trợ chuyển giao áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường cho các doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2013 - 2020, có khoảng 50 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng dự án áp dụng SXSH.

- Chủ trì: Sở Công Thương.

- Phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; đơn vị tư vấn.

9/2013

12/2020

4.4

Triển khai thực hiện và nhân rộng các dự án trình diễn SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Lựa chọn, xác định doanh nghiệp tham gia đánh giá nhanh.

- Triển khai dự án.

- Tổ chức đánh giá và nghiệm thu

Các mô hình áp dụng SXSH được nhân rộng.

- Chủ trì: Sở Công Thương.

- Phối hợp: Đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành liên quan.

9/2013

12/2020

5. Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Xây dựng cơ sở dữ liệu về SXSH và mở chuyên mục trên website của Sở Công Thương.

- Xây dựng, duy trì và nâng cao cơ sở dữ liệu về SXSH.

- Mở chuyên mục SXSH trên website của Sở Công Thương.

- Xây dựng, nâng cấp trang website của Sở Công Thương.

- Duy trì và phát huy hiệu quả chuyên mục SXSH trên website của Sở Công Thương nhằm thúc đẩy áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường.

- Chủ trì: Sở Công Thương.

- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp

9/2013

12/2020