THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”,
“THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 10
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 10 (có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 10 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn để trình Chủ tịch nước tặng các danh hiệu nêu trên.
Điều 3. Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:
1. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng.
2. Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số các thành viên Hội đồng có tên trong Danh sách quy định tại Điều 1 Quyết định này.
3. Căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng cấp Bộ, cấp tỉnh, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị, lập Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” theo từng lĩnh vực và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng.
4. Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.
Điều 4. Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Hội đồng, Hội đồng có Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Y tế để giải quyết công việc. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Bộ Y tế bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao.
Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

>> Xem thêm:  Điều kiện mua bán chuyển nhượng nhà ở tái định cư ? Đối tượng nào thuộc diện tái định cư không ?

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Các thành viên Hội đồng cấp NN xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 10;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”,
“THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 10
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT
Họ và tên
Học hàm, học vị, danh hiệu, chức vụ, cơ quan công tác
Chức danh trong Hội đồng
1
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế
Chủ tịch
2
Ông Vương Văn Đỉnh
Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Phó Chủ tịch
3
Bà Nguyễn Thị Xuyên
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Thứ trưởng Bộ Y tế
Phó Chủ tịch
4
Ông Lê Hữu Đức
Thượng tướng, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Phó Chủ tịch
5
Ông Nguyễn Văn Ngàng
Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ủy viên
6
Ông Trần Đức Long
Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế
Ủy viên
7
Ông Vũ Quốc Bình
Đại tá, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng
Ủy viên
8
Ông Nguyễn Thanh Liêm
Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
Ủy viên
9
Ông Trịnh Văn Lẩu
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam
Ủy viên
10
Ông Phạm Văn Tác
Thạc sĩ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế
Ủy viên
11
Ông Trần Quang Trung
Tiến sĩ, Chánh Thanh tra, Bộ Y tế
Ủy viên
12
Ông Nguyễn Tiến Dẫn
Đại tá, Thạc sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Cục trưởng Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an
Ủy viên
13
Bà Hoàng Thị Thanh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú, Quyền Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Ủy viên

>> Xem thêm:  Thắc mắc về mức giá đền bù đối với đất trang trại ? Đền bù giải tỏa đất ở, đất canh tác ?