BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2386/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY TRÌNH THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐIVỚI CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNGVẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnquyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoànthành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoànthành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dựán hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2010, thay thế Quyết định số 07/2004/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hànhQuy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Điều 3.Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởngTổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Tổng Giám đốc các Tổngcông ty, (Công ty) thuộc Bộ, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ban quản lý dự án vàThủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TC (Hiếu)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

QUY TRÌNH

THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNHĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAOTHÔNG VẬN TẢI(Ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2010 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy trình này quy định về hìnhthức, trình tự, nội dung các bước thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tưdự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bao gồm vốnđầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc thẩm quyềnphê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Đối tượng áp dụng là các tổchức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện công tác lập, thẩm tra và phê duyệtquyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nêu tại khoản 1, Điều này.

Điều 2.Hình thức thẩm tra và phê duyệt quyết toán

1. Tất cả các dự án thuộc thẩmquyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đều phải đượcđơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo quyết toán (trừ các dự ánđược Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho phép không thực hiện kiểm toán độc lập),sau đó Tổ công tác thẩm tra quyết toán của Bộ (được thành lập theo quy định tạiĐiều 7 của quy trình này) thực hiện thẩm tra và tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiủy quyền cho một Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phụ trách công tác thẩm tra,phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Thứ trưởng phụ trách công tác thẩm tra,phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có trách nhiệm chỉ đạo công tác thẩm travà ký phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; riêng đối với các dự án nhóm A phảixin ý kiến Bộ trưởng bằng văn bản trước khi phê duyệt.

Điều 3.Chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán

1. Chi phí kiểm toán, chi phí thẩmtra, phê duyệt quyết toán tối đa bằng mức chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra,phê duyệt quyết toán theo quy định tại khoản 1, mục VIII, Phần II của Thông tưsố 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

2. Vụ Tài chính căn cứ quy định tạikhoản 2, mục VIII, Phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của BộTài chính và nhu cầu thực tế thực hiện lập dự toán chi phí thẩm tra, phê duyệtquyết toán theo quy định và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Các Chủ đầu tư căn cứquyết định phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chuyển kinh phí thẩm tra, phê duyệtquyết toán về Văn phòng Bộ Giao thông vận tải. Việc quản lý, chi tiêu, thanhquyết toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được thực hiện theo quy địnhhiện hành.

Chương 2.

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNGTHẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

Điều 4. Lậpkế hoạch quyết toán

1. Định kỳ, trước ngày 20 tháng 01hàng năm, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (đối với các Ban quản lý dự án trựcthuộc Bộ) có trách nhiệm trình Bộ danh mục các dự án phải lập Báo cáo quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong năm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải. Thời hạn thực hiện việc lập báo cáo quyết toántheo quy định tại mục IX, Phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007của Bộ Tài chính. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện đúngthời hạn, nội dung quyết toán đối với các dự án trong danh mục đã trình.

2. Căn cứ danh mục các dự án trìnhduyệt quyết toán của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tình hình thực tế, Vụ Tàichính lập kế hoạch thẩm tra báo cáo quyết toán và tham mưu triển khai thực hiệntheo quy định.

Điều 5. Hồsơ trình duyệt quyết toán và trình tự tiếp nhận

1. Hồ sơ trình duyệt quyết toánthực hiện theo quy định tại mục III, Phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính

2. Các Chủ đầu tư, Ban QLDA (đốivới các dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) gửi hồ sơ trình duyệt quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành về Bộ (qua Vụ Tài chính). Số lượng hồ sơ trìnhduyệt quyết toán gồm 04 bộ, trong đó 01 bộ hồ sơ là bản gốc và 03 bộ hồ sơ làbản photocopy.

3. Trình tự tiếp nhận hồ sơ trìnhduyệt quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại mục I, Phần B củaQuyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Nộidung thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

1. Trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểmtoán của Kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và Báo cáocủa Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (đối với dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủđầu tư), Tổ công tác tiến hành thực hiện thẩm tra theo quy định tại khoản 1,mục VI, Phần II, Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

2. Nội dung và các bước thẩm trathực hiện đúng theo quy định tại Mục II (đối với dự án đã thực hiện kiểm toánbáo cáo quyết toán), Mục III (đối với dự án không thực hiện kiểm toán báo cáoquyết toán), Phần B của Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tàichính.

Điều 7. Tổcông tác thẩm tra quyết toán

1. Bộ Giao thông vận tải thành lậpTổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (sau đây gọi tắt là Tổ côngtác) để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tưdự án hoàn thành theo từng dự án.

2. Thành phần Tổ công tác gồm:

- Lãnh đạo Vụ Tài chính là Tổtrưởng; Chuyên viên Vụ Tài chính là Tổ viên thường trực; Chuyên viên Vụ Kếhoạch đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và đạidiện Chủ đầu tư là Tổ viên. Đối với các dự án quy mô nhỏ, Lãnh đạo Vụ Tài chínhcó văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ giao cho Chuyên viên Vụ Tài chính làm Tổ trưởng.

- Tùy theo điều kiện cụ thể từngDự án, khi có các vấn đề liên quan cần có ý kiến tham gia của các cơ quan chuyênmôn, Vụ Tài chính có văn bản đề nghị bổ sung các thành viên của các cơ quankhác có liên quan.

3. Tổ trưởng Tổ công tác có tráchnhiệm triển khai công tác thẩm tra quyết toán và phân công nhiệm vụ của cácthành viên trong Tổ theo quy định. Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệmthực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công, có báo cáo kết quả thực hiện bằngvăn bản và chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyếttoán do Chủ đầu tư trình.

4. Tổ công tác có trách nhiệm báocáo Vụ Tài chính để tham mưu cho Bộ hướng dẫn các Chủ đầu tư giải quyết vướngmắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tạikhoản 5, mục X, Phần 2 của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính.

5. Tổ công tác tự động giải thểngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8.Trình tự thẩm tra, phê duyệt quyết toán

1. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ trìnhduyệt quyết toán và thành lập Tổ công tác.

Vụ Tài chính thực hiện tiếp nhậnhồ sơ báo cáo quyết toán ban đầu theo quy định tại mục I, Phần B của Quyết địnhsố 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính, đồng thời tham mưu trình Lãnhđạo Bộ thành lập Tổ công tác.

2. Bước 2: Tổ công tác thực hiệnthẩm tra quyết toán theo quy định.

- Tổ công tác tiến hành thẩm traquyết toán theo quy định, các Thành viên Tổ công tác có báo cáo kết quả thựchiện bằng văn bản và chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sởhồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp. Trong quá trình thẩm tra quyết toán,nếu có các vấn đề tồn tại, vướng mắc thì Tổ công tác tham mưu văn bản để Lãnhđạo Vụ Tài chính ký gửi các cơ quan liên quan để xin ý kiến tham gia. Các cơquan liên quan có trách nhiệm nghiên cứu và có văn bản trả lời kịp thời.

- Kết thúc công tác thẩm tra, Tổcông tác lập báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo Lãnh đạo Bộ, đồng thời gửi 01 bảncho Vụ Tài chính. Đối với trường hợp Chuyên viên Vụ Tài chính làm Tổ trưởng Tổcông tác thì Tổ trưởng có trách nhiệm lập báo cáo thẩm tra gửi Vụ Tài chính đểLãnh đạo Vụ Tài chính ký trình Lãnh đạo Bộ báo cáo kết quả thẩm tra.

3. Bước 3: Phê duyệt quyết toán.

- Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩmtra của Tổ công tác, Vụ Tài chính tham mưu văn bản trình Lãnh đạo Bộ phê duyệtquyết toán theo kết quả thẩm tra của Tổ công tác và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạoBộ.

- Trong trường hợp cần thiết, cầnlàm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan liên quan về báo cáokết quả thẩm tra của Tổ công tác, Vụ Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ để xin ý kiếnchỉ đạo. Ý kiến liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Cơ quan tham mưu nào thìCơ quan đó chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về ý kiến tham gia theo chuyên môncủa mình được giao quản lý.

- Nội dung và hồ sơ trình phê duyệtquyết toán thực hiện theo quy định tại mục IV, Phần B, Quyết định số56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính.

Điều 9. Biểumẫu báo cáo

Ban hành kèm theo quyết định nàycác biểu mẫu sử dụng trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoànthành, gồm:

1. Phụ lục số 01: Báo cáo thẩm trabáo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

2. Phụ lục số 02A: Biên bản thẩmtra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã được kiểm toán (dùngtrong trường hợp dự án đã có báo cáo kiểm toán).

- Phụ lục số 02B: Biên bản thẩm trabáo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã không thực hiện công tác kiểmtoán (dùng trong trường hợp dự án không có báo cáo kiểm toán).

3. Phụ lục số 03: Báo cáo kết quảthẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

4. Phụ lục số 04: Báo cáo của VụTài chính về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (áp dụngtrong trường hợp Tổ trưởng Tổ công tác là chuyên viên Vụ Tài chính).

5. Phụ lục số 05: Báo cáo về kếtquả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (sử dụng đối với dự án nhóm A, khiThứ trưởng phụ trách công tác quyết toán trình xin ý kiến Bộ trưởng).

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổchức thực hiện

1. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị trựcthuộc Bộ, Chủ đầu tư và Ban QLDA căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệmchỉ đạo và thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhtheo Quy trình này.

2. Vụ Tài chính (Bộ Giao thông vậntải) có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng việc thựchiện Quy trình này.

3. Thủ trưởng các Tổng cục, Cục vàcác cơ quan trực thuộc Bộ căn cứ vào phạm vi, thẩm quyền, quy định hiện hành đểxây dựng quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thànhđối với các dự án được phân cấp, ủy quyền phê duyệt quyết toán tại đơn vị mình.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

Phụ lục số 01

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tổ công tác được thành lập theo QĐ số ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày tháng năm 20………

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự ánhoàn thành

Kínhgửi: Tổ trưởng Tổ công tác

Căn cứ vào Hồ sơ báo cáo quyết toándự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình;

Căn cứ báo cáo kiểm toán của đơnvị kiểm toán độc lập (nếu có);

Căn cứ vào phân công nhiệm vụ củathành viên Tổ công tác ngày ... tháng ... năm ... Tôi xin báo cáo kết quả thựchiện nhiệm vụ được giao trong việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoànthành dự án (hạng mục dự án) ….. như sau:

Tên dự án:

Tên chủ đầu tư:

Tên cơ quan kiểm toán: (nếucó)

Kết quả thẩm tra:

1. …………………….

2. …………………….

3. Kiến nghị Tổ trưởng Tổ công tácvề kết quả thẩm tra như sau:

- Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kếtquả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với giá trị là: ……… đồng;Chênh lệch so với số liệu đề nghị của Chủ đầu tư là: ……………. đồng.

(có chi tiết tại phụ lục kèmtheo)

- Các vấn đề khác cần tiếp tục xửlý:

Nơi nhận:
- Tổ công tác;
- ………….

Thành viên(Ký ghi rõ họ và tên)

Phụ lục số 02A

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tổ công tác được thành lập theo QĐ số ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày tháng năm 20………

BIÊN BẢN

Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự ánhoàn thành đã được kiểm toán

(Mẫudùng trong trường hợp dự án có báo cáo kiểm toán)

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm củaThông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toándự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyếttoán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số ………. của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra phê duyệtquyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Căn cứ vào Hồ sơ báo cáo quyết toándự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán của đơnvị kiểm toán độc lập (nếu có);

Căn cứ vào Quyết định số ………. củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổ công tác thẩm tra quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án ….

Căn cứ vào văn bản phân công nhiệmvụ cho các Thành viên Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án ….. ngày …..

Căn cứ báo cáo của các Thành viênTổ công tác;

Hôm nay ngày ….. tháng ….. năm ……Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án …. tổ chức họp thẩm tra quyết toán vốn đầutư dự án hoàn thành dự án nêu trên do ….. làm chủ đầu tư.

Thành phần Tổ công tác gồm:

1. Ông, (Bà) ….. chức vụ …. Tổtrưởng

2. Ông, (Bà) ….. chức vụ …. Tổviên

3. Ông, (Bà) ….. chức vụ …. Tổviên

Sau khi thẩm tra, Tổ công tác báocáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Khái quát quá trình thực hiệndự án

1. Tên dự án (hạng mục côngtrình):

2. Địa điểm xây dựng:

3. Thời gian khởi công: …….; Thờigian hoàn thành: …..

4. Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầutư):

5. Khái quát quá trình triển khaidự án: …..

5.1. Các văn bản pháp lý liên quanđến Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán,(dự toán):

-

-

5.2. Kế hoạch đấu thầu và Quyếtđịnh trúng thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị, tư vấn:

-

-

5.3. Các vấn đề khác:

-

6. Số liệu báo cáo quyết toán củaChủ đầu tư (Đại diện Chủ đầu tư) trình duyệt:

- Tổng mức đầu tư

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

+ Dự phòng:

- Tổng dự toán:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

+ Dự phòng:

- Chi phí đầu tư thực hiện

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

- Vốn đã cấp phát: (chi tiết theocác loại nguồn vốn)

7. Số liệu của Kiểm toán độc lậptại báo cáo ngày …..

- Chi phí đầu tư thực hiện:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

- Vốn đã được cấp phát (tính đếnngày …..):

II. Kết quả thẩm tra quyếttoán:

Tổ công tác thẩm tra đã tiến hànhthẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: ….. đã được kiểmtoán và kết quả thẩm tra như sau:

1. Về việc chấp hành trình tự, nộidung của tổ chức kiểm toán theo quy định;

2. Xem xét những kiến nghị, nhữngnội dung còn khác nhau giữa Báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư và Báo cáo kếtquả kiểm toán dự án hoàn thành của nhà thầu kiểm toán, những nội dung mà Chủđầu tư không thống nhất với Báo cáo kiểm toán của nhà thầu kiểm toán.

3. Xem xét việc chấp hành của chủđầu tư và các đơn vị liên quan đối với ý kiến kết luận của thanh tra, kiểm tra,kiểm toán nhà nước.

4. Nhận xét kiến nghị: Nhận xét,đánh giá về các bước thẩm tra trên; Kiến nghị đối với các cơ quan liên quan về quátrình quản lý đầu tư, thực hiện dự án.

5. Về kết quả đầu tư:

5.1. Về chi phí đầu tư:

- Tổng số:

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

5.2. Vốn đã được cấp phát (tính đếnngày …): (chi tiết theo các loại nguồn vốn)

5.3. Chi phí đầu tư không được phéptính vào giá trị tài sản.

5.4. Giá trị tài sản hình thành quađầu tư.

5.5. Chi tiết nợ phải thu, Nợ phảitrả đến …..:

- Nợ phải thu:

- Nợ phải trả:

(Chi tiết như phụ lục kèmtheo)

5.6. Giá trị tài sản hủy bỏ

6. Các ý kiến còn khác nhau giữacác Thành viên trong Tổ công tác:

+ Ý kiến của:

+ Ý kiến của:

+ Ý kiến của Tổ trưởng Tổcông tác:

7. Kiến nghị Lãnh đạo Bộ:

Thống nhất trình Lãnh đạo Bộ:

- Phê duyệt kết quả thẩm tra quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành với kết quả thẩm tra nêu tại điểm 5 ở trêntrong đó giá trị chi phí đầu tư là: ………….. đồng

- Các vấn đề khác cần tiếp tục xửlý.

Tổ trưởng: Họ và tên

(Ký tên)

Thành viên: Họ và tên

(Ký tên)

Thành viên: Họ và tên

(Ký tên)

Thành viên: Họ và tên

(Ký tên)

Thành viên: Họ và tên

(Ký tên)

Phụ lục số 02B

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tổ công tác được thành lập theo QĐ số ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày tháng năm 20………

BIÊN BẢN

Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự ánhoàn thành không thực hiện công tác kiểm toán

(Mẫudùng trong trường hợp dự án không có báo cáo kiểm toán)

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm củaThông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toándự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyếttoán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số ………. của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra phê duyệtquyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Căn cứ vào Hồ sơ báo cáo quyết toándự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình;

Căn cứ báo cáo của các Thành viênTổ công tác;

Hôm nay ngày ….. tháng ….. năm ……Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án …. tổ chức họp thẩm tra quyết toán vốn đầutư dự án hoàn thành dự án (hạng mục công trình) nêu trên do ….. làm chủ đầu tư.

Thành phần Tổ công tác gồm:

1. Ông, (Bà) ….. chức vụ …. Tổtrưởng

2. Ông, (Bà) ….. chức vụ …. Tổviên

3. Ông, (Bà) ….. chức vụ …. Tổviên

Sau khi thẩm tra, Tổ công tác xinbáo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Khái quát quá trình thực hiệndự án

1. Tên dự án (hạng mục côngtrình):

2. Địa điểm xây dựng:

3. Thời gian khởi công: …….; Thờigian hoàn thành: …..

4. Chủ đầu tư (đại diện chủ đầutư):

5. Khái quát quá trình triển khaidự án: …..

5.1. Các văn bản pháp lý liên quanđến Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán,(dự toán):

-

-

5.2. Kế hoạch đấu thầu và Quyếtđịnh trúng thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị, tư vấn:

-

-

5.3. Các vấn đề khác:

-

6. Số liệu báo cáo quyết toán củaChủ đầu tư (Đại diện Chủ đầu tư) trình duyệt:

- Tổng mức đầu tư

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

+ Dự phòng:

- Tổng dự toán:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

+ Dự phòng:

- Chi phí đầu tư thực hiện

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

- Vốn đã cấp phát: (chi tiếttheo các loại nguồn vốn)

II. Kết quả thẩm tra quyếttoán:

Tổ công tác thẩm tra đã tiến hànhthẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: ….. Kết quả thẩmtra như sau:

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lýcủa dự án:

2. Thẩm tra nguồn vốn đầutư của dự án:

3. Thẩm tra chi phí đầutư:

4. Thẩm tra chi phí đầu tưkhông tính vào giá trị tài sản (nếu có):

5. Thẩm tra xác định giá trịtài sản:

6. Thẩm tra xác định côngnợ, vật tư thiết bị tồn đọng:

7. Xem xét việc thực hiệnkết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

8. Xem xét, trình cấp cóthẩm quyền giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư:

9. Nhận xét kiến nghị: Nhậnxét, đánh giá về các bước thẩm tra trên; Kiến nghị đối với các cơ quan liênquan về quá trình quản lý đầu tư, thực hiện dự án.

10. Về kết quả đầu tư:

10.1. Về chi phí đầu tư:

- Tổng số:

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

10.2. Vốn đã được cấp phát (tínhđến ngày …): (chi tiết theo các loại nguồn vốn)

10.3. Chi phí đầu tư không đượcphép tính vào giá trị tài sản.

10.4. Giá trị tài sản hình thànhqua đầu tư.

10.5. Chi tiết nợ phải thu, Nợ phảitrả đến …..:

- Nợ phải thu:

- Nợ phải trả:

(Chi tiết như phụ lục kèmtheo)

10.6. Giá trị tài sản hủy bỏ

11. Các ý kiến còn khác nhaugiữa các Thành viên trong Tổ công tác:

+ Ý kiến của:

+ Ý kiến của:

+ Ý kiến của Tổ trưởng Tổ côngtác

12. Kiến nghị Lãnh đạo Bộ:

Thống nhất trình Lãnh đạo Bộ:

- Phê duyệt kết quả thẩm tra quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành với kết quả thẩm tra nêu tại điểm 10 ở trêntrong đó giá trị chi phí đầu tư là: ………….. đồng

- Các vấn đề khác cần tiếp tục xửlý.

- Trường hợp còn Thành viên Tổcông tác có ý kiến khác làm thay đổi kết quả thẩm tra thì nêu rõ ý kiến và giátrị thay đổi ở phần kiến nghị này.

Tổ trưởng: Họ và tên

(Ký tên)

Thành viên: Họ và tên

(Ký tên)

Thành viên: Họ và tên

(Ký tên)

Thành viên: Họ và tên

(Ký tên)

Thành viên: Họ và tên

(Ký tên)

Phụ lục số 03

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tổ công tác được thành lập theo QĐ số ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày tháng năm ………

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tưdự án hoàn thành

(Mẫudùng chung cho cả 2 trường hợp dự án có báo cáo kiểm toán độc lập và dự án khôngcó báo cáo kiểm toán độc lập)

Kínhgửi: Lãnh đạo Bộ

Tổ công tác thẩm tra quyết toán dựán hoàn thành xin báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thẩm tra quyết toán dự án ….. do….. là Chủ đầu tư như sau:

I. Tổ công tác:

Tổ công tác thẩm tra báo cáo quyếttoán dự án hoàn thành được Bộ trưởng Bộ GTVT thành lập theo Quyết định số ……….ngày …………., để thực hiện thẩm tra Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thànhdự án (hạng mục công trình): ……………… do …………….. làm …. Chủ đầu tư trình tại vănbản ……..; Báo cáo kiểm toán dự án do đơn vị kiểm toán: …….. lập, số ….. ngày…..

Thành viên Tổ công tác gồm: ………….

II. Kết quả thẩm tra:

Căn cứ vào Hồ sơ báo cáo quyết toándự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình;

Căn cứ báo cáo kiểm toán của đơnvị kiểm toán độc lập (nếu có);

Ngày ……….. Tổ công tác đã có vănbản phân công nhiệm vụ cho các Thành viên. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, cácThành viên Tổ công tác đã có báo cáo kết quả thẩm tra, cụ thể như sau:

- Thành viên ….. đại diện … cóbáo cáo ngày ………

- Thành viên ….. đại diện … cóbáo cáo ngày ………

- Thành viên ….. đại diện … cóbáo cáo ngày ………

Trên cơ sở báo cáo của các Thànhviên Tổ công tác, ngày tháng năm Tổ đã tổ chức họp (có biên bản chi tiết kèm theo).

1. Kết quả thẩm tra như sau:

1.1. Về chi phí đầu tư:

- Tổng số:

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

1.2. Vốn đã được cấp phát (tính đếnngày ….): (chi tiết theo các loại nguồn vốn)

1.3. Chi phí đầu tư không được phéptính vào giá trị tài sản.

1.4. Giá trị tài sản hình thành quađầu tư.

1.5. Chi tiết nợ phải thu, Nợ phảitrả đến ………:

- Nợ phải thu:

- Nợ phải trả:

(Chi tiết như phụ lục kèmtheo)

1.6. Giá trị tài sản hủy bỏ.

2. Các ý kiến còn khác nhau giữacác Thành viên trong Tổ công tác:

- Ý kiến của:

- Ý kiến của:

- Ý kiến của Tổ trưởng Tổ côngtác:

3. Kiến nghị Lãnh đạo Bộ:

Thống nhất trình lãnh đạo Bộ:

- Phê duyệt kết quả thẩm tra quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với kết quả thẩm tra nêu tại điểm 1 ở trênvới giá trị chi phí đầu tư là: …………….. đồng

- Các vấn đề khác cần tiếp tục xửlý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu Hồ sơ quyết toán.

Ngày tháng năm 20
Tổ trưởng Tổ công tác
(Ghi rõ chức danh nếu Tổ trưởng là Lãnh đạo Vụ Tài chính)

Trường hợp Tổ trưởng Tổ công táclà Lãnh đạo Vụ Tài chính thì Tổ công tác trực tiếp báo cáo Lãnh đạo Bộ theo mẫuPhụ lục số 03 và gửi Vụ Tài chính một bản (Vụ Tài chính không làm báo cáoLãnh đạo Bộ); Nếu Tổ trưởng Tổ công tác là chuyên viên Vụ Tài chính, thì Tổcông tác làm báo cáo Vụ Tài chính theo mẫu của Phụ lục số 03; Căn cứ vào báocáo của Tổ công tác, Vụ Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ theo mẫu Phụ lục số 04.

Phụ lục số 04

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VỤ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: /TC

Hà Nội, ngày tháng năm ....

Báo cáo của Vụ Tài chính

Về việc phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầutư dự án hoàn thành

(Chỉsử dụng trong trường hợp Tổ trưởng Tổ công tác là Chuyên viên Vụ Tài chính)

Kínhgửi: Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Quyết định số ……….. của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra phê duyệt quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Căn cứ báo cáo của các Thành viênTổ công tác;

Căn cứ báo cáo của Tổ công tác lậpngày …..

Vụ Tài chính kính trình Lãnh đạoBộ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án (hạng mục công trìnhhoàn thành): ………. như sau:

I. Kết quả thẩm tra của Tổcông tác:

1. Về chi phí đầu tư:

- Tổng số:

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

2. Vốn đã được cấp phát (tính đếnngày …): (chi tiết theo các loại nguồn vốn)

3. Chi phí đầu tư không được phéptính vào giá trị tài sản.

4. Giá trị tài sản hình thành quađầu tư:

5. Chi tiết nợ phải thu, Nợ phảitrả đến …….:

- Nợ phải thu:

- Nợ phải trả:

6. Giá trị tài sản hủy bỏ.

II. Ý kiến của Vụ Tài chính:

Thống nhất trình lãnh đạo Bộ:

1. Phê duyệt kết quả thẩm tra quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với kết quả thẩm tra nêu tại Điểm I ở trênvới giá trị chi phí đầu tư là: …………….. đồng

2. Các vấn đề khác cần tiếp tục xửlý.

Ngày tháng năm 20
Vụ trưởng

Phụ lục số 05

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HàNội, ngày tháng năm 20.......

BÁO CÁO

Về kết quả thẩm tra báo cáo quyết toán dự án ……

Kínhgửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Quyết định số …………….. củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra phê duyệtquyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Theo báo cáo của Vụ Tài chính (Tổcông tác) ….

Thống nhất kết quả thẩm tra quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án (hạng mục công trình): …………. vớisố liệu như sau:

1. Về chi phí đầu tư:

- Tổng số:

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

2. Vốn đã được cấp phát (tính đếnngày …): (chi tiết theo các loại nguồn vốn)

3. Chi tiết nợ phải thu, Nợ phảitrả đến …….:

- Nợ phải thu:

- Nợ phải trả:

Kính trình Bộ trưởng xem xét và choý kiến chỉ đạo.

(Hồ sơ kèm theo gồm: Hồ sơ báocáo quyết toán dự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình; Báo cáo kiểm toán độc lập(nếu có); Báo cáo của Tổ công tác; Báo cáo của Vụ Tài chính trong trường hợpChuyên viên Vụ Tài chính là Tổ trưởng Tổ công tác.

Ngày tháng năm 20
Thứ trưởng