BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2386/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNGVÀ ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC VĂNPHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh,liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động củaHải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổngcục Hải quan và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cácPhòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộcVăn phòng Tổng cục Hải quan.

Điều 2 .Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1269/QĐ-TCHQ ngày16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thànhphố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Điều 3 . Chánh Văn phòng Tổng cụcHải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:- Như điều 3;trực thuộc TCHQ;

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG VÀ ĐẠIDIỆN VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC VĂN PHÒNG TỔNGCỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

A. CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

I. Phòng Tổng hợp

Phòng Tổng hợp giúp Chánh Văn phòngthực hiện chức năng tham mưu giúp việc Lãnh đạo Tổng cục trong công tác chỉ đạo,điều phối, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quanthực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục.

Phòng Tổng hợp có các nhiệm vụ, quyềnhạn cụ thể sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàngtháng, quý, năm của Tổng cục Hải quan.

2. Xây dựng, theo dõi, đôn đốc, kiểmtra, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy chế làm việc, chương trình,

3. Đầu mối quan hệ công tác giữa Tổngcục Hải quan với Lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơquan bên ngoài Tổng cục.

4. Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động củaChính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

5. Giúp các Phó Tổng cục trưởng lập kếhoạch công tác hàng tuần, theo dõi công việc, tổng hợp, phân tích, báo cáo tuầntrình Tổng cục trưởng chỉ đạo.

6. Phối hợp với các đơn vị thuộc Tổngcục tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục giải quyết, xử lý cáccông việc cụ thể liên quan đến nghiệp vụ hải quan.

7. Tổng hợp thông tin, báo cáo ngàyphục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Tổng cục.

8. Thực hiện quản lý các đường dâynóng của ngành theo quy định.

9. Tham mưu, quản lý cơ chế trực bantại Phòng Giám sát hải quan trực tuyến thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, phụcvụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục.

10. Theo dõi, đôn đốc các đơn vịtrong toàn Ngành thực hiện các quyết định, chỉ thị, kết luận của Lãnh đạo Bộ,Lãnh đạo Tổng cục về các nội dung liên quan đến ngành Hải quan.

11. Là đầu mối ầu.

12. Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối vớidự thảo hoặc bổ sung, sửa đổi văn bản pháp quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ,đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; đề xuất những vấn đề liên quan đến cơ chế điềuhành, phạm vi hoạt động nghiệp vụ cần giao cho các đơn vị nghiên cứu, xây dựngtrình Tổng cục Hải quan.

13. Xây dựng và tổ chức triển khai kếhoạch công tác tuyên truyền của ngành Hải quan; tổng hợp tình hình thông tinbáo chí phản ánh về hoạt động hải quan, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạoTổng cục Hải quan chỉ đạo, xử lý kịp thời.

14. Xây dựng, duy trì và phát triểnhoạt động của bảo tàng truyền thống Tổng cục Hải quan.

15. Tổ chức thực hiện việc áp dụng vàcải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam trongngành Hải quan.

16. Chủ trì, phốihợp với các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạchcải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc,

17. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, ràsoát thẩm định về nội dung, thể thức các văn bản do các đơn vị thuộc Tổng cục Hảiquan soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt hoặc ký banhành.

18. Quản lý công chức, tài sản, tàiliệu của Phòng theo quy định.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác doLãnh đạo Tổng cục và Chánh Văn phòng Tổng cục giao.

II. Phòng Hànhchính

Phòng Hành chính có chức năng thammưu giúp Chánh Văn phòng thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong toàn ngànhvà tại cơ quan Tổng cục; thực hiện công tác thông tin cơ yếu cho các đơn vịtrong ngành Hải quan.

Phòng Hành chính có các nhiệm vụ, quyềnhạn cụ thể sau:

1. Về công tácvăn thư, lưu trữ trong phạm vi toàn ngành Hải quan.

a) Tham mưu xây dựng trình Tổng cụctrưởng ban hành và hướng dẫn

b) Nghiên cứu, đề xuất cải tiến quảnlý về công tác văn thư, lưu trữ;

c) Thực hiện chế độ báo cáo, thốngkê, sơ kết, tổng kết về công tác văn thư, lưu trữ trong toàn Ngành;

d) Đề xuất nội dung và phối hợp tổ chứctập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ;

e)

2. Về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

a) Thực hiện tiếp nhận, làm thủ tục xửlý văn bản đến Tổng cục Hải quan và chuyển các đơn vị giải quyết theo chứcnăng, nhiệm vụ;

b) Kiểm tra thẩm quyền ký, thể thức,kỹ thuật trình bày và thực hiện thủ tục phát hành văn bản do Tổng cục Hải quanban hành theo quy định; sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bảnlưu văn bản đi;

c) Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệuvăn bản trên mạng nội bộ của Tổng cục Hải quan;

d) Bảo quản và sử dụng con dấu của cơquan và các loại con dấu khác được giao theo quy định của pháp luật; cấp phátvà quản lý theo chức năng các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộcông chức, viên chức;

e) Chuyển, nhận các loại hồ sơ, tàiliệu Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính và làm thủ tục phát hành các văn bảndo Tổng cục Hải quan soạn thảo trình Lãnh đạo Bộ Tài chính ký, đóng dấu Bộ;chuyển các

f) Hướng dẫn công chức, viên chứctrong cơ quan lập hồ sơ công việc tại đơn vị và giao nộp vào lưu trữ cơ quan;

g) Thu thập hồ sơ, tài liệu vào cơquan lưu trữ cơ quan để phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, bảo quảnvà phục vụ khai thác sử dụng hồ sơ tài liệu theo quy định;

h) Thực hiện các thủ tục nộp lưu hồsơ tài liệu vào lưu trữ lịch sử; tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quyđịnh của nhà nước và pháp luật.

3. Công tác thông tin cơ yếu

a) Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng xâydựng hệ thống tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, đềxuất trang bị và sử dụng có hiệu quả các loại tài sản, thiết bị kỹ thuật cơ yếucho các đơn vị trong ngành Hải quan theo yêu cầu nhiệm vụ;

b) Tổ chức thực hiện mã - dịch, chuyển- nhận các loại điện mật, tuyệt mật, tối mật và các loại văn bản, tài liệu yêucầu mức độ khẩn giữa Tổng cục Hải quan với các đơn vị trong ngành Hải quan đảmbảo bí mật, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

4. Đầu mối tiếp nhận yêu cầu và điềuphối hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hànhchính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

5. Tổ chức thực hiện công tác tổ chứccán bộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng cho công chức, người lao độngthuộc Văn phòng Tổng cục theo phân cấp.

8. Quản lý công chức, người lao động,tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác doChánh Văn phòng Tổng cục giao.

III. Phòng Tài vụ- Quản trị

Phòng Tài vụ - Quản trị có chức năngtham mưu giúp Chánh Văn phòng thực hiện công tác tài vụ, quản trị và kế toán đơn vị dự toán cấp 3; công tác an ninh, trật tự nội vụ vàan toàn cơ quan.

Phòng Tài vụ - Quản trị có các nhiệmvụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Công tác tài vụ và kế toán đơn vịdự toán cấp 3.

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện côngtác tài vụ và kế toán đơn vị sử dụng ngân sách của cơ quan Tổng cục theo đúngquy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán và Luật Đấu thầu, bao gồm:

a) Lập dự toán chi ngân sách hàng nămvà đột xuất của cơ quan Tổng cục. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nguồn kinh phí đểchi tiêu, phục vụ hoạt động công sở của cơ quan Tổng cục Hải quan;

b) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vàchi tiêu kinh phí đảm bảo công khai, đúng nguyên tắc, chế độ quản lý tài chínhcủa Nhà nước và của Ngành;

c) Thực hiện chế độ kế toán thống kê;quản lý kinh phí và tài sản của cơ quan Tổng cục Hải quan theo chế độ hiệnhành;

d) Kiểm tra trình tự, thủ tục về tài chínhđối với việc mua sắm vật tư thiết bị và các khoản chi khác. Theo dõi đầy đủ,chính xác các khoản công nợ, vật tư tài sản trong phạm vi được giao;

e) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiệnnghiệp vụ kế toán của ổng cục phê duyệt;

f) Lập và gửi các loại báo cáo tàichính định kỳ, đột xuất và quản lý hồ sơ chứng từ kế toáncủa đơn vị theo quy định;

g)

2. Nghiên cứu xây dựng các quy định vềhội họp, giao ban, khánh tiết và hướng dẫn, ống nhất với chủ trương cải cách hành chính trongcơ quan nhà nước.

3. Giúp Chánh Văn phòng tổ chức thựchiện công tác quản lý vận hành, quản trị trụ sở và đảm bảo điều kiện, phương tiệnlàm việc tại cơ quan Tổng cục Hải quan; quản lý cơ sở vật chất, tài sản côngthuộc cơ quan Tổng cục, bao gồm:

a) Tổ chức thực hiện công tác quảnlý, vận hành tòa nhà trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan theophân công của Lãnh đạo Tổng cục;

b) Lập kế hoạch và tổ chức quản lý quỹnhà, đất được giao; thực hiện việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà làm việctheo kế hoạch được duyệt;

c) Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm, thuê dịch vụ theo chế độ quy định; quản lý, cấpphát và kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản, vật tư, trang thiết bị, trang chế phục của các đơn vị hưởng lương tại Văn phòng Tổng cục Hảiquan;

d) Quản lý và sử dụng các phương tiệnđi lại (ô tô, xe máy) của cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác của Lãnh đạo Tổng cụcvà các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan;

e) Quản lý việc sử dụng mạng điện thoạicủa cơ quan Tổng cục đảm bảo liên lạc hiệu quả, thông suốt;

f) Đảm bảo hậu cần, khánh tiết phục vụcác hội nghị, hội thảo, các cuộc họp và phòng làm việc của Lãnh đạo Tổng cục,lãnh đạo các Vụ, Cục và đơn vị tương đương; đảm bảo cảnh quan, môi trường làmviệc tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan;

g) Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏeban đầu và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, người lao động;thực hiện phòng chống dịch bệnh trong cơ quan Tổng cục Hải quan;

h) Tổ chức hoạt động bếp ăn cơ quanphục vụ cơm trưa cán bộ, công chức, người lao động và các hội nghị, cuộc họp... của cơ quan Tổng cục Hải quan.

4.

a) Giữ gìn an ninh, trật tự nội vụ cơquan Tổng cục và cơ sở, nhà đất được giao quản lý đảm bảo chặt chẽ, an toàntheo đúng quy định của pháp luật;

b) Tham mưu xây dựng các quy định,đôn đốc và phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ cương,kỷ luật hành chính tại cơ quan Tổng cục Hải quan;

c) Chủ trì tổ chức triển khai côngtác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công tác dân quân tự vệ, phòng chốngbão lụt và giảm nhẹ thiên tai tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

5. Quản lý công chức, người lao động,tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác doChánh Văn phòng Tổng cục giao.

IV. Đại diện Vănphòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đại diệnVăn phòng)

Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quantại thành phố Hồ Chí Minh có chức năng giúp Chánh Văn phòng Tổng cục tổ chức thựchiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Tổng cục tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnhphía Nam.

Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quantại thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Triển khai thực hiện cụ thể kế hoạchtổ chức và phục vụ các hội nghị, hội thảo của Tổng cục tại khu vực phía Nam.

2. Đảm bảo các phương tiện, công tác hậucần và các điều kiện cần thiết theo quy định để phục vụ Lãnh đạo Tổng cục, cácđơn vị thuộc Tổng cục và các đoàn khách của Tổng cục Hải quan khi đi công tác,tổ chức hội nghị, hội thảo tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

3. Đầu mối giúp Chánh

4. Phối hợp với phòng Tổng hợp theodõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác đối với các đơn vịtrong ngành Hải quan tại khu vực phía Nam, báo cáo đề xuất kịp thời các nội dung công tác liên quan với Chánh Văn phòng Tổng cục.

5. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đơn vịkế toán theo phê duyệt của Tổng cục Hải quan.

6. Xây dựng, báo cáo Chánh Văn phòngkế hoạch và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác liên quan trong việc muasắm trang bị cho công sở.

7. Quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo điềukiện và phương tiện làm việc, đảm bảo an ninh, an toàn, công tác phòng cháy chữacháy, phòng chống bão lụt của cơ quan Tổng cục tại thành phố Hồ Chí Minh;

8.

9. Quản lý công chức, người lao động,tài sản, tài liệu của phòng theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác doChánh Văn phòng Tổng cục giao.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các Phòng thuộc Văn phòng Tổng cụcHải quan có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trướcChánh Văn phòng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trướcTrưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Đại diện Văn phòng có Trưởng Đạidiện là Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan và một số cán bộ cấp Phòng giúpviệc Trưởng Đại diện.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chứccác chức danh lãnh đạo Phòng, Đại diện Văn phòng thuộc Vănphòng Tổng cục Hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quảnlý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Biên chế của các Phòng, Đại diệnVăn phòng thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan do Chánh Văn phòng Tổng cục Hảiquan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

5. Đại diện Văn phòng Tổng cục Hảiquan tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạcNhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Mối quan hệ công tác của các Phòng vàĐại diện Văn phòng thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan:

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếpvà toàn diện của Chánh Văn phòng.

2. Đối với các Phòng, Đại diện Vănphòng thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan là mối quan hệ ngang cấp trên nguyên tắctrao đổi, phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các đơn vị trong và ngoàingành Hải quan là quan hệ phối hợp công tác theo sự chỉ đạo và ủy quyền củaChánh Văn phòng Tổng cục Hải quan./.