ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO ĐỊNH MỨCKINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀKINH PHÍ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ, QUẬN – HUYỆN, PHƯỜNG – XÃ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân thành phố ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềsử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nộivụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngânsách thành phố năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 10230/TTr /STC-HCSN ngày 24 tháng 10 năm 2012 và Công văn số 3428/STC-HCSN ngày24 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao định mức kinh phí thựchiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hànhchính cho:

- Khối Sở, ngành thành phố, quận – huyện là110.000.000 (Một trăm mười triệu) đồng/người/năm.

- Khối phường – xã, thị trấn là 77.000.000 (Bảymươi bảy triệu) đồng/người/năm.

Định mức này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nướcthành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận– huyện, phường – xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng TCTMDV, VX;
- Lưu: VT, (TM).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng