ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂMY TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỢT 02, NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượngtham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm pu chia, giúpbạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của liên bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xãhội, Tài chính và Công văn số 7114/BYT-BH ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tếvề việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tại Tờ trình số 972/TTr-LĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Mua bảo hiểm y tế cho 12 đốitượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ đợt 02, năm 2013 (có Danh sách kèm theo);

1. Mức mua bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương tối thiểu.

2. Kinh phí mua bảo hiểm y tế thực hiện theo Quyếtđịnh số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ dongân sách địa phương cấp.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichịu trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND huyện có đốitượng được hưởng tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở, ngành: Lao động -Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm Xãhội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, VX.SN12b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNGCHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Đã đối chiếu với chế độ BHYT khác

1

Lò Văn Bun

1955

Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

2

Tòng Văn Sam

1963

Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

3

Đào Văn Hoa

1964

Phú Cường, Kim Động, Hưng Yên

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

4

Hoàng Văn Tỉnh

1964

Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

5

Hà Văn Du

1968

Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

6

Hà Văn Thắng

1964

Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

7

Đinh Văn Thái

1967

Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

8

Tòng Văn Hại

1961

Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

9

Lò Văn Tiên

1964

Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

10

Nguyễn Văn Long

1966

Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

11

Phạm Văn Tình

1965

Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng

12

Hoàng Hoa Thám

1952

Tiên Tiến, Phủ Cừ, Hưng Yên

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trạm y tế xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Không hưởng