ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2388/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 01 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ THƯỜNG TRỰC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2002/NĐ-CP NGÀY 03/06/2002, NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2006/NĐ-CP NGÀY 06/03/2006 CỦA CHÍNH PHỦ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 798/TTr-SNV ngày 26/07/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Tổ Thường trực chỉ đạo phí và lệ phí) gồm thành phần như sau:

1. Tổ trưởng:

- Bà Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc Sở Tài chính;

2. Tổ phó:

- Ông Nguyễn Văn Ngàn - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

3. Các Tổ viên: Là đại diện lãnh đạo các Sở và UBND cấp huyện sau:

- Sở Văn hóa - Thông tin;

- Sở Thương mại và Du lịch;

- Sở Y tế;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Thành phố Biên Hòa;

- Thị xã Long Khánh;

- Huyện Nhơn Trạch;

- Huyện Vĩnh Cửu;

- Huyện Long Thành;

- Huyện Thống Nhất;

- Huyện Trảng Bom;

- Huyện Tân Phú;

- Huyện Cẩm Mỹ;

- Huyện Định Quán;

- Huyện Xuân Lộc.

Trụ sở Tổ Thường trực chỉ đạo phí và lệ phí đặt tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, số 42, đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Tổ Thường trực chỉ đạo phí và lệ phí có các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ở các cơ sở;

- Phản ánh kịp thời những vướng mắc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định về phí, lệ phí;

- Định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định về phí, lệ phí;

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm cử nhân sự bằng văn bản tham gia xuyên suốt Tổ Thường trực chỉ đạo phí và lệ phí và thông báo khi có sự thay đổi nhân sự trong thời gian 07 ngày làm việc cho cơ quan Thường trực (Sở Tài chính) biết và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia.

Cơ quan Thường trực (Sở Tài chính) có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật danh sách nhân sự cụ thể (nếu có thay đổi nhân sự) và lập thành danh sách để báo cáo Tổ Trưởng Tổ Thường trực chỉ đạo phí và lệ phí, Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời thông báo về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi).

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2792/QĐ-CT-UBT ngày 06/08/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ Thường trực chỉ đạo phí và lệ phí tự giải thể sau khi có văn bản báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời thông báo về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi).

Điều 5. Các ông (bà)Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Một