BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 239/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định v việc thừa nhận phòng th nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận ln nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công ngh thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

Curtis-Straus LLC, A Wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services-US0106

Địa chỉ: One Distribution Center Circle, Suite #1, Littleton, MA 01460 USA

(đã được Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau v đánh giá phù hợp đối với các sản phm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/ 2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký đến ngày 31/7/2017.

Điều 4 . Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thnghiệm có tên tại Điu 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lê Xuân Công

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số 2 39/Q Đ-BTTTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: Curtis-Straus LLC, A Wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services-US0106

Địa chỉ: One Distribution Center Circle, Suite #1, Littleton, MA 01460 USA

Người liên lạc: Mr. Tadas Stukas

Điện thoại: +1 (978) 486-8880

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sn phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao din tương tự hai dây

TCVN 7189:2009

TCVN 7317:2003

1.2

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

1.3

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 18: 2014/BTTTT

TCVN 7317:2003

2.

Thiết bị vô tuyến

2.1

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cđịnh hoặc lưu động mặt đất

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 65: 2013/BTTTT

2.2

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyn hình quảng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.3

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chun (tần s, thời gian)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành du khí)

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 55:2011/BTTTT

2.6

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (tr các thiết bị lưu động dùng trong hàng hi và hàng không)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.7

Thiết b phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kcả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.8

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.9

Thiết bRada hàng hải, hàng không, khí tượng

QCVN 18:2014/BTTTT

2.10

Thiết b vô tuyến dn đường

QCVN 18:2014/BTTTT

2.11

Thiết bị cảnh báo, điều khiển từ xa bng vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 55: 2011/BTTTT

2.12

Thiết bnhận dạng bng sóng vô tuyến điện

QCVN 18: 2014/B TTTT

QCVN 55:2011/BTTTT

3.

Thiết b công nghệ thông tin

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy ch (desktop, server)

TCVN 7189:2009

3.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

3.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

3.5

Thiết bi tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

3.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 718 9:2009

3.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

3.8

Thiết bị cu (bridge)

TCVN 7189:2009

3.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009