NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/QĐ-NH1

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THỂ LỆ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG NGÂN PHIẾU THANH TOÁNCỦA NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng Nhà nước ban hành theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịchHội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định 196/HĐBT , ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ;

- Căn cứ Nghị định 80/HĐBT , ngày 27-5-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung Thể lệ thanh toánkhông dùng tiền mặt qua Ngân hàng;

- Thi hành Công vănsố 12/PPLT , ngày 16-10-1992 của Thủ tướng Chính phủ về"... áp dụng rộngrãi các công cụ thanh toán thay tiền, giảm việc thanh toán - lưu thông bằng tiềnmặt ...";

- Để đáp ứng nhu cầuthanh toán ngày càng phát triển, tạo thuận lợi cho việc chu chuyển vốn của cácdoanh nghiệp, góp phần giảm bớt nhu cầu tiền mặt, mở rộng thanh toán không dùngtiền mặt;

- Theo đề nghị củađồng chí Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1

Banhành kèm theo Quyết định này Thể lệ phát hành và sử dụng NGĂN PHIẾU THANH TOÁNcủa ngân hàng.

Điều 2

Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày 20-11-1992. Các bộ, ngành Trung ương, ủy ban Nhân dân tỉnh,thành phố cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc thực hiệnđúng Thể lệ phát hành và sử dụng NGĂN PHIẾU THANH TOÁN của Ngân hàng.

Điều 3

Các đồng chí Chánh Vănphòng Thống đốc, trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế, Vụ trưởng Vụ kế toán tài chính,các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước,Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển,Tổng Công ty vàng bạc đá qúy Việt nam Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, TổngGiám đốc và Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính, Chủ nhiệmhợp tác xã tín dụng, giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGĂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm