ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 239/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃIBỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Công chứng quy định về thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch vềbất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợpcông bố, công khai thủ tục hành chính thuộc; thẩm quyền giải quyết của các cấpchính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu côngnghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 439/BQL ngày 06 tháng 9 năm 2013 và Giám đốcSở Tư pháp tại Tờ trình số 105/TTr-STP ngày 03 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chínhvề lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý cácKhu công nghiệp Quảng Ngãi (có danh mục kèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lýcác Khu công nghiệp Quảng Ngãi không bị bãi bỏ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; TrưởngBan Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng cácsở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NClmc562.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ

(Kèm theo Quyếtđịnh số 239/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ bãi bỏ

Ghi chú

Lĩnh vực hành chính tư pháp

1

Chứng thực hợp đồng thê chấp quyền sử dụng đất và tải sản gắn liền với đất

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Thẩm quyền chứng thực của Ban Quản lý các Khu công nghiệp được chuyển giao cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.