ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2390/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2014-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày18tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủyQuảng Bình về một số chủ trương trong công tác tổ chức cán bộ tại Thông báo số666-TB/TU ngày 03/4/2014;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 947/TTr-SNV ngày 30 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm thituyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnhQuảng Bình giai đoạn 2014-2016 (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nộivụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo QB;
- Trang thông tin điện tử QB;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài

ĐỀ ÁN

THÍ ĐIỂM THITUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2014-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết

Trong những năm qua, công tác đềbạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, cán bộ lãnh đạo quản lý đơnvị sự nghiệp công lập nói riêng được thực hiện theo đúng quy định về công táccán bộ của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình từ khâuđánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo,quản lý ở các đơn vị sự nghiệp công lập đã có bước trưởng thành qua thực tiễnphấn đấu và rèn luyện, cơ bản hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi mớitrong giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là lãnh đạoquản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập còn bộc lộ một số bất cập về trình độ,năng lực; thiếu sự đột phá trong khâu chỉ đạo, điều hành nên phần nào đã hạnchế đến sự phát triển của đơn vị.

Bên cạnh những nguyên nhân chủquan nêu trên, còn có nguyên nhân khách quan là do cơ chế quản lý, đánh giá, sửdụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ còn chậm đổi mới. Công tác tuyển chọn cán bộ cònkhép kín, thiếu linh hoạt, chưa có sự đột phá trong việc lựa chọn, nhất là lựachọn cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và có năng lực. Mặt khác, công tác theodõi, quản lý, sử dụng cán bộ chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ nên đôi lúccòn bị động, lúng túng.

Để khắc phục những hạn chế nêutrên, đồng thời tạo môi trường dân chủ, công bằng trong tuyển chọn, động viênkhuyến khích những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, những cán bộ trẻcó năng lực tham gia đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc xây dựng Đề án thituyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địabàn tỉnh Quảng Bình là cần thiết.

2. Các căn cứ pháp lý đề xây dựngđề án

Đề án thi tuyển chức danh lãnhđạo, quản lý dựa trên các căn cứ pháp lý sau đây:

- Kết luận số 37-/KL/TW ngày02/02/2009 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) vềtiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựngĐảng hiện nay„.

- Luật Cán bộ, công chức ngày13/11/2008.

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

- Nghịquyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thểcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổnhiệm lại, luân chuyển, từ chức.

- Kết luận số 666-TB/TU ngày03/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về một số chủ trương trong côngtác tổ chức cán bộ.

- Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày12/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2015.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

Tên của Đề án:“Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quảnlý trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn2014-2016”.

1. Mục tiêu

- Thông qua thi tuyển nhằm tuyểnchọn được những người thực sự có tài năng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốtđể bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trênđịa bàn tỉnh.

- Tạo động lực để cán bộ phấn đấu,rèn luyện, học tập; tạo điều kiện và cơ hội để những cán bộ trẻ, cán bộ nữ thamgia làm công tác lãnh đạo, quản lý.

- Tạo tính đột phá trong công táccán bộ, đồng thời là một trong những giải pháp giúp các cơ quan, đơn vị tuyểnchọn người để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Thu hút những người có năng lực,phẩm chất đạo đức tốt từ bên ngoài cơ quan, đơn vị cùng tham gia thi tuyển đểtuyển chọn, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Phạm vi, đối tượng điềuchỉnh; đối tượng dự tuyển

2.2. Phạm vi điềuchỉnh

- Các đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Các đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã.

2.3. Đối tượngđiều chỉnh

Cấp trưởng cácđơn vị sự nghiệp công lập;

2.4. Đối tượng dựtuyển

a) Công chức,viên chức có trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt thi tuyển, do cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơnvị có nhu cầu thi tuyển giới thiệu tham gia dự tuyển.

b) Công chức,viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơquan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong và ngoài tỉnh Quảng Bình, có trìnhđộ chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển, có quy hoạch chức danh tươngđương với chức danh thi tuyển, có đơn tự nguyện đăng ký tham gia dự tuyển vàđược cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đồng ý cho tham gia dự tuyển.

c) Những người đang công tác tạicác doanh nghiệp của Nhà nước, có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh thituyển, có kinh nghiệm (ít nhất 2 năm làm lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên);có đơn tự nguyện đăng ký tham gia dự tuyển và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơiđang công tác nhận xét, đánh giá có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển;có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức theo quyđịnh và được người đứng đầu cơ quan giới thiệu tham gia dự tuyển.

3. Nguyên tắc thi tuyển

3.1. Có sự lãnhđạo, chỉ đạo và thống nhất của cấp ủy đảng cơ quan tổ chức thi tuyển.

3.2. Đảm bảonguyên tắc công bằng, công khai, khách quan, minh bạch và tính cạnh tranh trongthi tuyển.

3.3. Chỉ tổ chứcthi tuyển khi có từ 02 người dự tuyển trở lên đăng ký dự tuyển; trường hợp chỉcó 01 người đăng ký dự tuyển thì không tổ chức thi tuyển mà thực hiện quy trìnhbổ nhiệm theo quy định hiện hành.

3.4. Đơn vị vàchức danh không đủ điều kiện thực hiện quy định này thì việc bổ nhiệm cấptrưởng của các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn của người thamgia dự tuyển

4.1. Người thamgia dự tuyển phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Là công dânnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất, đạo đức tốt; có lịch sửchính trị rõ ràng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; nghiêm chỉnh chấp hành chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Tốt nghiệp đạihọc trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác của chức danhthi tuyển; có ít nhất 01 chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trởlên và chứng chỉ tin học văn phòng (trình độ B).

c) Có chứng chỉchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên trở lên (nếu là côngchức, viên chức) và có chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêuchuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp với chức danh lãnh đạo, quản lý đăng kýdự tuyển.

d) Tuổi đời: Namkhông quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

đ) Có đủ sức khoẻđược cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

4.2. Những ngườisau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Bị hạn chế năng lực hành vidân sự.

c) Trong thờigian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giamgiữ, quản chế hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấnhoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý,điều hành theo quy định của pháp luật; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trởlên.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1. Hồ sơ dựtuyển, gồm có:

a) Đơn đăng kýtham gia dự tuyển;

b) Văn bảnđồng ý cho công chức, viên chức tham gia dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan, đơnvị đang công tác và ý kiến nhận xét về phẩm chất, đạo đức, năng lực công táccủa người có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đó;

c) Sơ yếu lýlịch (mẫu 2c-BNV ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có chứng nhận của cơ quan, đơn vị đang côngtác;

d) Bản sao cóchứng thực các văn bằng, chứng chỉ;

đ) Phiếu khámsức khoẻ của cơ sở y tế cấp huyện trở lên và trong thời hạn không quá 6 thángtrước ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Bản nhậnxét của địa phương nơi cư trú;

g) Bản kê khaitài sản thu nhập (mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-TTCP ngày31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ);

5.2. Số lượnghồ sơ 02 bộ (nộp tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển); thời gian nhận hồsơ trong 10 ngày làm việc, kể từ khi công bố Kế hoạch thi tuyển trên phươngtiện thông tin đại chúng.

6. Chương trình hành động củangười dự tuyển

Chương trìnhhành động của người dự tuyển, gồm những nội dung sau:

6.1. Đánh giáthực trạng về tổ chức và hoạt động (trong 03 năm liên tục liền kề với thời giantổ chức thi tuyển); phân tích những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thứccủa cơ quan, đơn vị thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nêu nguyên nhân củanhững kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại.

6.2. Đề ra mụctiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển cơ quan, đơn vị trong thời hạn giữ chứcvụ cấp trưởng theo quy định (05 năm) ở cơ quan, đơn vị thi tuyển cán bộ lãnhđạo, quản lý.

6.3. Các biệnpháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu trên trong thời gian giữ chức vụcấp trưởng ở cơ quan, đơn vị thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

6.4. Đưa ramột số tình huống cụ thể trong giải quyết công việc với cương vị là cấp trưởngđơn vị thi tuyển (tự đặt mình với tư cách là thủ trưởng của cơ quan, đơn vị);đồng thời xây dựng phương án tốt nhất để giải quyết tình huống đó.

7. Nội dungvà hình thức thi tuyển

7.1. Phỏng vấnvề kiến thức chung

- Nội dung phỏng vấn: Các nộidung liên quan về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhànước về ngành, lĩnh vực theo yêu cầu vị trí chức danh thi tuyển; cơ cấu tổ chứcbộ máy, chức năng, nhiệm vụ, các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chứcthi tuyển; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí chức danh cán bộ lãnhđạo, quản lý tổ chức thi tuyển; các giải pháp cụ thể....

- Thời gian: Chuẩn bị 20 phút;trả lời 20 phút.

7.2. Thi thuyết trình, bảo vệđề án (chương trình hành động)

- Nội dung chủ yếu của đề án:được nêu ở Khoản 6, Đề án này.

Trong phần trình bày đề án,ngoài việc đánh giá chất lượng, nội dung đề án, ứng viên còn được đánh giá vềkhả năng thuyết trình, khả năng giao tiếp, ứng xử; phong cách lãnh đạo, quảnlý, khả năng ứng xử linh hoạt và các kỹ năng khác khi trả lời những câu hỏi củaHội đồng thi tuyển.

- Thời gian trình bày đề án:Không quá 30 phút.

- Thời gian trả lời chất vấncủa Hội đồng thi tuyển: Không quá 20 phút.

8. Cách tính điểm

8.1. Điểm phỏng vấn về kiếnthức chung được chấm theo thang điểm 100 lấy hệ số 1.

8.2. Điểm thuyết trình, bảo vệđề án theo thang điểm 100 lấy hệ số 2 (điểm nội dung đề án: tối đa 60 điểm;điểm đánh giá về khả năng thuyết trình, khả năng xử lý tình huống và các kỹnăng khác: tối đa 40 điểm).

Điểm của mỗi đối tượng dự phỏngvấn hoặc thi thuyết trình, bảo vệ đề án là điểm trung bình cộng của các thành viênBan chấm thi do Hội đồng thi tuyển thành lập. Trường hợp các thành viên chấmthi chấm điểm chênh lệch 15% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thànhviên còn lại, nếu không điều chỉnh được thì không được tính để lấy kết quả thi.

9. Xác định người trúng tuyển

9.1. Người trúng tuyển trong kỳthi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đủ các điều kiện sau đây:

a) Dự thi đủ các phần thi, đạtđiểm của mỗi phần thi từ 50 điểm trở lên;

b) Người trúng tuyển là ngườicó tổng điểm thi các phần thi cao nhất cho mỗi chức danh.

9.2. Trường hợp có từ hai ngườitrở lên có điểm thi cao nhất bằng nhau và ở cùng một vị trí chức danh thi tuyểnthì ưu tiên để xem xét tuyển dụng ứng viên trúng tuyển theo thứ tự sau:

- Đối tượng dự thi là nữ;

- Người có điểm thi thuyếttrình, bảo vệ đề án cao hơn.

- Đã kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên.

- Có trình độ chuyên môn caohơn.

Nếu vẫn không xác định đượcngười trúng tuyển thì Hội đồng thi tuyển bỏ phiếu kín để chọn người trúng tuyển.

10. Quy trình thi tuyển

10.1. Xây dựngkế hoạch thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hàng năm, bộphận tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xâydựng kế hoạch thi tuyển cán bộ lãnh đạo thuộc quyền quản lý. Kế hoạch phải nêucụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng, hồ sơ, thủ tục, kinh phí, nội dungthi tuyển, chức danh, vị trí cần tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và thờigian thi tuyển. Ngoài ra, căn cứ vào tính chất đặc thù của từng cơ quan, đơnvị, có thể bổ sung thêm vào kế hoạch một số nội dung riêng để phù hợp với tìnhhình thực tế, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý đơn vị.

Kế hoạch thi tuyển cán bộ lãnhđạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương phải được thảo luận thống nhất củacấp ủy và tập thể lãnh đạo cùng cấp trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền phêduyệt hoặc thẩm định để tổ chức, thực hiện; cụ thể:

a) Công chứclãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý:

- Trước 31tháng 12 hàng năm, các sở, ban, ngành cấp tỉnh gửi qua Sở Nội vụ tập hợp để báocáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho chủ trương về việc bổ nhiệm các chức danhthuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh thông qua thi tuyển.

- Trên cơ sở ýkiến của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho chủ trương bổ sung cánbộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển, Sở Nội vụ (là cơ quan thường trực)chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kếhoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền.

- Thời gianphê duyệt kế hoạch không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ trình UBNDtỉnh.

b) Công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập diện các sở, ban, ngànhcấp tỉnh quản lý:

- Trước 31 tháng 12 hàng năm,bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị giúp Thủ trưởng đơn vị xây dựng kếhoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý (thông qua lãnh đạo và cấp ủy cùngcấp) gửi Sở Nội vụ thẩm định bằng văn bản trước khi tổ chức thực hiện.

- Ý kiến thẩmđịnh của Sở Nội vụ không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kế hoạch củađơn vị;

c) Công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập diện UBND cấp huyện quảnlý:

- Trước 31 tháng 12 hàng năm,các cơ quan, đơn vị báo cáo gửi qua phòng Nội vụ tập hợp để báo cáo Ban Thườngvụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy cho chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lýthông qua thi tuyển.

- Trên cơ sở ý kiến của BanThường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đồng ý cho chủ trương bổ sung cán bộ lãnhđạo, quản lý thông qua thi tuyển; Phòng Nội vụ (là cơ quan thường trực) chủ trìphối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu trình UBND cấp huyện phê duyệt kếhoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý theo thẩm quyền. Thời gian phê duyệtkế hoạch không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Nội vụ trình UBND cấphuyện.

10.2. Thôngbáo công khai kế hoạch thi tuyển, tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Sau khi kếhoạch thi tuyển được cấp có thẩm quyền thông qua, cơ quan thường trực thi tuyểnthực hiện thông báo công khai kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trêncác phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Trong thời hạn 15 ngày làmviệc, kể từ ngày thông báo, các cơ quan, đơn vị thực hiện thi tuyển tiến hànhthu nhận hồ sơ của người dự tuyển.

10.3. Thôngbáo danh sách ứng viên đạt điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Cơ quan, đơnvị tổ chức thi tuyển kiểm tra, thẩm định và xét duyệt hồ sơ của người dự tuyểnthuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của cấp mình; thông báo công khai danhsách những hồ sơ đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện dự tuyển; chuyển hồ sơ(mỗi người 01 bộ) của người đủ điều kiện dự tuyển đến Hội đồng thi tuyển (quaThư ký hội đồng). Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi kếtthúc nhận hồ sơ.

10.4. Xây dựngchương trình hành động của người dự tuyển, chuẩn bị nội dung thi tuyển

Ứng viên đạtđiều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp cận, nghiên cứutìm hiểu tình hình hoạt động của đơn vị có chức danh thi tuyển để xây dựngchương trình hành động. Các đơn vị sự nghiệp công lập có chức danh lãnh đạo,quản lý thi tuyển, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng dự tuyển tiếp cận,nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin cần thiết, liên quan đến tình hình hoạt độngcủa đơn vị;

Trong thời hạn10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố danh sách ứng viên đạt điều kiện, tiêuchuẩn dự tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; ứng viên nộp chương trình hành độngcho Hội đồng thi tuyển (qua Thư ký hội đồng).

10.5. Tổ chứcthi tuyển:

Hội đồng thituyển thành lập các tổ chức giúp việc (Ban ra đề thi, Ban chấm thi...) để thựchiện phỏng vấn và thi tuyển các môn:

- Phỏng vấnmôn kiến thức chung;

- Thi thuyếttrình, bảo vệ đề án.

10.6. Bổ nhiệmcán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ứng viên trúng tuyển

Căn cứ báo cáokết quả của Hội đồng thi tuyển, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định bổnhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý;

Trong thời hạn15 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ, người trúngtuyển phải đến nhận công tác. Trường hợp chưa thể đến nhận công tác thì phải cóđơn xin gia hạn và được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thituyển; thời gian gia hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày được gia hạn.Trường hợp quá thời hạn quy định trên mà không đến nhận công tác, thì tập thểcấp ủy và tập thể lãnh đạo của cơ quan chọn người có tổng số điểm xếp thứ 2 đểđề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm.

11. Thànhlập hội đồng thi tuyển các cấp

Hội đồng thituyển được thành lập trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi cơ quan, đơnvị thông báo công khai kế hoạch thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lýtrên phương tiện thông tin đại chúng. Hội đồng thi tuyển có 5 hoặc 7 thànhviên; không cơ cấu cha, mẹ, vợ, chồng hoặc anh, chị, em ruột và con của ngườiđăng ký dự tuyển vào Hội đồng thi tuyển.

11.1. Đối vớicác chức danh lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp công lập do Ban cán sự ĐảngUBND tỉnh quản lý:

a) Chủ tịchHội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Phó Chủtịch Hội đồng là Thủ trưởng của sở, ban, ngành, đơn vị có vị trí thi tuyển cánbộ lãnh đạo, quản lý và Giám đốc Sở Nội vụ;

c) Ủy viênkiêm Thư ký Hội đồng là Trưởng phòng phụ trách công tác tổ chức cán bộ của SởNội vụ;

d) Đại diệnlãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan làm Ủy viên Hội đồng.

11.2. Đối vớicác chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập do các sở, ban, ngànhcấp tỉnh quản lý:

a) Chủ tịchHội đồng là Thủ trưởng cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh có thi tuyển chức danhlãnh đạo, quản lý;

b) Phó Chủtịch Hội đồng là Phó Thủ trưởng cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh có thi tuyểnchức danh công chức lãnh đạo, quản lý và Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

c) Ủy viênkiêm Thư ký Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (hoặc các chức danh tươngđương phụ trách công tác tổ chức cán bộ) của cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh cóthi tuyển chức danh công chức lãnh đạo, quản lý;

d) Đại diệncấp ủy cùng cấp và một số trưởng phòng chuyên môn, thủ trưởng đơn vị trực thuộccác sở, ban, ngành làm Ủy viên Hội đồng.

11.3. Đối vớicác chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập do UBND cấp huyệnquản lý:

a) Chủ tịchHội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Phó Chủtịch Hội đồng mời Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tham gia;

c) Ủy viên Hộiđồng kiêm Thư ký Hội đồng là Trưởng phòng Nội vụ;

d) Đại diệnlãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, lãnh đạo phòng chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan làm Ủy viên Hội đồng.

12. Nhiệm vụ của Hội đồng thituyển

12.1. Thànhlập các tổ chức giúp việc như Ban đề thi, Ban chấm thi...

12.2. Nhận“Chương trình hành động” của người dự tuyển đăng ký tham gia thi tuyển (qua Thưký Hội đồng).

12.3. Tổ chứcthi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo Kế hoạch được phê duyệt hoặc thẩmđịnh của cấp có thẩm quyền.

12.4. Chậmnhất sau 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thi tuyển, Hội đồng thi tuyển báocáo kết quả thi tuyển và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệmtheo quy định.

13. Tài liệu tham khảo dành chongười dự thi

Hội đồng thituyển giới thiệu hoặc cung cấp tài liệu cần thiết cho người dự thi nghiên cứu,tham khảo trước. Cho phép người tham gia dự tuyển dành thời gian để nghiên cứuthực tế và chọn lựa vấn đề để xây dựng Chương trình hành động cho phù hợp vớitình hình, thực trạng của đơn vị đặt ra.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công công việc

1.1. Tráchnhiệm của cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển:

a) Xin chủtrương của cấp có thẩm quyền quản lý chức danh cán bộ cần tuyển trong đó baogồm số lượng, vị trí công việc cụ thể, các yêu cầu về chất lượng, phương pháptiến hành (kèm theo kế hoạch và dự trù kinh phí), trong trường hợp các chứcdanh thuộc thẩm quyền của đơn vị thì phải báo cáo cấp ủy cùng cấp để có sự lãnhđạo, chỉ đạo và thống nhất chủ trương;

b) Xây dựng kếhoạch thi tuyển trong đó thể hiện đầy đủ các nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn,đối tượng, hồ sơ, thủ tục, kinh phí, nội dung thi tuyển, vị trí cần tuyển, thờigian, địa điểm nộp hồ sơ và thi;

c) Sau khiđược cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thi tuyển đơn vị có trách nhiệm thôngbáo công khai, rộng rãi để mọi người được biết và đăng ký tham gia dự tuyển;

d) Chuẩn bịđầy đủ các nội dung, yêu cầu để bảo đảm việc thực hiện theo kế hoạch, tổ chứcphục vụ thi tuyển; lưu ý đến việc xây dựng các quy chế, thể lệ trong thi tuyểnvới yêu cầu phải bảo đảm công khai, khách quan, công bằng và dân chủ trong việctổ chức thi;

đ) Phân côngvà hướng dẫn thống nhất các nội dung và giới thiệu đơn vị cần thâm nhập đểngười dự tuyển khảo sát, tìm hiểu;

e) Báo cáo kếtquả với các cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

1.2. Tráchnhiệm của Sở Nội vụ:

a) Tổng hợpcác cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cấp trưởng báo cáo xin chủ trương bổnhiệm thông qua thi tuyển đối với các chức danh thuộc Ban cán sự Đảng UBND tỉnhquản lý; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan để thammưu xây dựng kế hoạch thi tuyển trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Thẩm định kế hoạch của các cơ quan, đơn vị cấptỉnh theo thẩm quyền quy định;

c) Tham giahoặc phối hợp với các đơn vị có nhu cầu thi tuyển để thực hiện kế hoạch đã đượcphê duyệt;

d) Giám sátviệc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấphuyện;

đ) Đề xuất Ủyban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ theo đề nghị của Hội đồng thi tuyển.

1.3. Tráchnhiệm của Sở Tài chính:

Tham mưu choUBND tỉnh về kinh phí để tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo trong đơn vị sựnghiệp công lập theo phân cấp quản lý, đồng thời hướng dẫn sử dụng kinh phí tổchức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý từ nguồn kinh phí ngoài khoán củacác đơn vị.

1.4. Tráchnhiệm của các cơ quan liên quan:

- Các cơ quan,đơn vị tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực đápứng yêu cầu nhiệm vụ để tham gia vào các tổ chức giúp việc Hội đồng thi tuyển,tham gia giúp Hội đồng phản biện các nội dung có liên quan khi có yêu cầu;

- Căn cứ hướngdẫn của Sở Tài chính, cơ quan quản lý tài chính cùng cấp xem xét cấp phát kinhphí thi tuyển để giúp đơn vị có điều kiện tổ chức cuộc thi;

- Các cơ quanbáo chí phối hợp giúp cho việc thông tin rộng rãi để nhiều người biết chủtrương và đăng ký tham gia dự tuyển.

2. Tiến độ thực hiện Đề án

Trên cơ sở nộidung Đề án này, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, cụ thể:

Trong năm2014, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với một số sở, ban, ngành cấp tỉnh thammưu cho UBND tỉnh tổ chức thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lýtrong đơn vị sự nghiệp công lập do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và báocáo, tổ chức rút kinh nghiệm. Năm 2015, triển khai thí điểm trên toàn tỉnh./.