UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TÊN GỌI THÔN THÀNH TỔDÂN PHỐ CỦA THỊ TRẤN SỊA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 17/3/1997 của Thủ tướngChính phủ về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một sốxã thuộc huyện Quảng Điền và huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nộivụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UB ngày 12/01/2000 của UBND tỉnhThừa Thiên Huế về việc công nhận số thôn của các xã thuộc huyện Quảng Điền;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 957/TTr-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển tên gọi "thôn" thành "tổ dân phố" của thịtrấn Sịa trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng đang quản lý như sau:

1. Thôn Lương Cổ đổi tên thành tổ dân phố Lương Cổ.

2. Thôn Vân Căn đổi tên thành tổ dân phố Vân Căn.

3. Thôn Uất Mậu đổi tên thành tổ dân phố Uất Mậu.

4. Thôn Khuông Phò Nam đổi tên thành tổ dân phố Khuông PhòNam.

5. Thôn Thủ Lễ Nam đổi tên thành tổ dân phố Thủ Lễ Nam.

6. Thôn Tráng Lực đổi tên thành tổ dân phố Tráng Lực.

7. Thôn Thạch Bình đổi tên thành tổ dân phố Thạch Bình.

8. Thôn An Gia đổi tên thành tổ dân phố An Gia.

9. Thôn Giang Đông đổi tên thành tổ dân phố Giang Đông.

Sau khi đổi tên, thị trấn Sịa có 09 tổ dân phố gồm: LươngCổ, Vân Căn, Uất Mậu, Khuông Phò Nam, Thủ Lễ Nam, Tráng Lực, Thạch Bình, AnGia, Giang Đông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyệnQuảng Điền, Chủ tịch UBND thị trấn Sịa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao