BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI DỰ ÁN “XÂY DỰNG PHÂN HỆ TIẾP NHẬN BẢN KHAI HÀNG HÓA, CÁC CHỨNG TỪ CÓ LIÊN QUAN VÀ
THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH
PHỤC VỤ MỞ RỘNG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ (EMANIFEST)”
------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-BTC ngày 26/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng phân hệ tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh phục vụ mở rộng thủ tục Hải quan điện tử (eManifest)”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng và lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin đối với dự án “Xây dựng phân hệ tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh phục vụ mở rộng thủ tục Hải quan điện tử (eManifest)” (gọi tắt là Tổ xây dựng và lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin), gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Lê Đức Thành, Trưởng phòng thuộc Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Vĩ Hiệp, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổ phó;
3. Ông Trần Công Tuấn, Trưởng Trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, thành viên;
4. Ông Phùng Thái Hà, công chức thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan, thành viên;
5. Ông Vũ Quang Văn, công chức thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan, thành viên;
6. Ông Phạm Thành Trung, công chức thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, thành viên.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

7. Bà Đào Thu Phương, công chức thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị, thành viên.
Điều 2. Tổ xây dựng và lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin có nhiệm vụ:
1. Giúp chủ đầu tư thực hiện xây dựng báo cáo khả thi, thiết kế thi công và tổng dự toán đúng theo các quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
2. Nhiệm vụ đối với các bước:
2.1. Đối với bước chuẩn bị đầu tư:
- Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm các nội dung: Thiết kế sơ bộ; Lập tổng mức đầu tư của dự án ứng dụng công nghệ thông tin.
- Trình chủ đầu tư phê duyệt.
2.2. Đối với bước thực hiện đầu tư:
- Lập thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán;
- Trình chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

3. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ xây dựng và lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin phân công.
Tổ xây dựng và lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (3), HS (7b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất