UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về ghi nợ và xoá ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung các điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004, Thông tư 70/2006/BTC ngày 2/8/2006, Quyết định số 2746/QĐ-BTC ngày 16/8/2006 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Xét đề nghị của liên cơ quan: Sở Tài chính, Cục thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 1210/TT-LCQ ngày 28/8/2006; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 426/STP-KTVB ngày 13/10/2006; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 92/BC-TN &MT ngày 19/10/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về ghi nợ và xoá ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân các huyện, quận, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử