ỦY BAN NHÂN DÂN LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2399/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 07 năm 2016

QUYTĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNGĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN BẢO THẮNG

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứLuật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứThông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyđịnh chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 295/TTr-STNMT ngày 30/6/2016 và Tờ trình số 309/TTr-STNMT ngày 12/7/2016; củaUBND huyện Bảo Thắng tại Tờ trình số 97/TTr- UBND ngày 18/5/2016 và Tờ trình số 122/TTr- UBNDngày 16/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạchsử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Thắng, với các nội dungsau:

1. Điều chỉnhcục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bảo Thắng đối với 06 thửa đất,cụ thể như sau:

- Điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuấtphi nông nghiệp đối với thửa đất có diện tích 4.281,0 m

- Điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác và đất rừng sản xuất sangđất nông nghiệp khác đối với thửa đất có diện tích 61.218,0 m

- Điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất từ đất ở tại nông thôn sang đất nông nghiệp khác đối vớithửa đất có diện tích 22.950,0 m

- Điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất từ đất ở tại nông thôn, đất trồng cây hàng năm khác và đấttrồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 2.000,0 m nghiệp khác diện tích là 53.399,0 m thị trấn nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng,tỉnh Lào Cai; để đầu tư xây dựng cơ sởchăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản;

- Điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất nông nghiệp khác đối với thửađất có diện tích 14.052,0 m Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; để đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gà ứng dụng công nghệ cao;

- Điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đối với thửa đất có diện tích 20.000,0 m xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng,tỉnh Lào Cai; để đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông.

(có sơ đồtrích đo các thửa đất kèm theo)

2. Bổ sung06 thửa đất trên với tổng diện tích 177.900,0 m đất có diện tích 89.400,0 m để xây dựng Nhà máy sản xuất axit photphoric vàoKế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Thắng, để thực hiện chuyển mụcđích sử dụng đất trong năm 2016 theoquy định.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất được duyệt UBND huyện Bảo Thắng có trách nhiệm:

1. Công bốcông khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn các nội dung điều chỉnh quy hoạch, bổsung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Thắng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiệncác thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chứckiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàinguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịchUBND huyện Bảo Thắng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Lê Ngọc Hưng;
- Như Điều 3;
- UBND huyện Bảo Thắng (02 bản);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, BBT, QLĐTHuy, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNĐặng Xuân Phong


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUYHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦAHUYỆN BẢO THẮNGĐịa chỉ: Thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Quyết định 2399/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất Lào Cai 2016

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUYHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬDỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNGĐịa chỉ: Thôn An Hồng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Quyết định 2399/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất Lào Cai 2016

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUYHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆNBẢO THẮNGĐịa chỉ: Thôn Phú Hải 2, xã PhúNhuận, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Quyết định 2399/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất Lào Cai 2016

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNGĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNGĐịa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Nôngtrường Phong Hải, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Quyết định 2399/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất Lào Cai 2016

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUYHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆNBẢO THẮNGĐịa chỉ: Thị trấn Nông trường Phong Hải,huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Quyết định 2399/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất Lào Cai 2016

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUYHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆNBẢO THẮNGĐịa chỉ: Thôn 1, T.T Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Quyết định 2399/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất Lào Cai 2016

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUYHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆNBẢO THẮNGĐịa chỉ: Thôn An Thành, xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Quyết định 2399/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất Lào Cai 2016