ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 24/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2000 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2002

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các qũy có nguồn thu từ các khỏan đóng góp của nhân dân và quyết định số 182/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ;
Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BTC ngày 08/01/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn qui chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước ;
Căn cứ vào Nghị quyết số 18/NQ-HĐ ngày 18/01/2002 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VI, tại kỳ họp lần thứ 7 về thu chi ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 17/2002/QĐ-UB ngày 25/02/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2000 và dự toán ngân sách năm 2002 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận :
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT.HĐND.TP, TT/UB
- Ban KT-NS.HĐND/TP
- Văn phòng Thành ủy
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Các Sở-ban-ngành và Đoàn thể TP
- Viện KSND TP, Tòa án nhân dân TP
- UBND các quận-huyện
- VPHĐ-UB : CPVP, Tổ TM (2b), TH
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân