ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 12 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 4 (từ ngày 21/10/2003 đến 26/11/2003) số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Căn cứ Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị tại Công văn số 03/TN &MT ngày 05/01/2004 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Tờ trình số 09/TT .SVN ngày 06/01/2004 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý; trên cơ sở chia tách Trung tâm Đo đạc Bản đồ tỉnh Cần Thơ.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; đồng thời sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4.
-
TT.TU - TT.HĐND tỉnh.
- 1A, 1B.
-
MTTQ & các đoàn thể tỉnh.
-
Lưu VP.UB (HC, 4)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH

Huỳnh Phong Tranh