UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 24/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 02 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Điều 10 Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21/4/1993 của uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Chỉ thị số 20/2001/CT- TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường nâng cao hiện quả thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và ban hành quy chế về: “tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự của tỉnh Điện Biên” - (Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh