BỘ THUỶ SẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển Đông

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 100/2006/QĐ-TTg ngày 09/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hải sản Biển Đông sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và Công văn số 7601/VPCP-ĐMDN ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc chấp thuận cho Trung tâm Hợp tác Lao động nước ngoài được cổ phần hoá và Công ty mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển Đông giữ cổ phần chi phối khi bán cổ phần lần đầu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển Đông, gồm những nội dung sau :

1. Công ty Mẹ được hình thành trên cơ sở các đơn vị :

- Văn phòng Tổng Công ty Hải sản Biển Đông,

- Trung tâm Đào tạo Hướng Nghiệp,

- Công ty Dịch vụ Cảng cá Cát lở Vũng Tàu,

- Xí nghiệp sản xuất Tem, Nhãn chống hàng giả,

Công ty Mẹ là Công ty Nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, các ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư tại các Công ty con và các Công ty liên kết.

Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; mối quan hệ giữa Công ty mẹ với đại diện chủ sở hữu Nhà nước; mối quan hệ về tổ chức quản lý, hoạt động của Công ty mẹ và giữa Công ty mẹ với các Công ty con. Công ty liên kết thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

2. Tên gọi của Công ty mẹ : TỔNG CÔNG TY HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG.

Tên giao dịch quốc tế : EAST SEA FíHIRIES CORPORATION.

Tên viết tắt : ESFICO.

3. Trụ sở chính Công ty mẹ đặt tại : Số 30 Hàm Nghi, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Công ty mẹ có nhiệm vụ chính là : Khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần cho nghề cá, hợp tác với nước ngoài để phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện trực tiếp chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết.

5. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ :

- Khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần cho nghề cá, các hoạt động công ích,

- Sản xuất cơ khí, đóng sửa tàu biển, xây dựng các công trình thuỷ và dân dụng,

- Nuôi trồng, chế biến thuỷ sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa,

- Sản xuất in bao bì và tem nhãn.

- Kinh doanh dịch vụ vận tải thủy, bộ, đại lý môi giới và cung ứng tàu biển,

- Kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, kho hàng, bến bãi,

- Kinh doanh dịch vụ tư vấn và thiết kế về đầu tư xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng và cơ khí tàu thuyền.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu và cung ứng hàng hoá, dịch vụ, máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật, nguyên nhiên vật liệu, con giống, thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản,

- Sản xuất, kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

6. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ gồm :

- Hội đồng quản trị,

- Ban kiểm soát,

- Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng,

- Các phòng ban chức năng, nghiệp vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc,

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh.

7. Vốn điều lệ của Công ty mẹ : Là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Hải sản Biển Đông tại thời điểm 01/01/2006 sau khi đã thoả thuận với Bộ Tài chính.

Điều 2. Công ty Con và Công ty liên kết :

Công ty Mẹ có các Công ty Con và các Công ty liên kết sau đây :

1. Công ty con :

Là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ; các công ty cổ phần có cổ phần của Công ty mẹ trên 50% vốn điều lệ.

- Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên :

+ Công ty Khai thác và Dịch vụ Hải sản Biển Đông

- Công con là công ty cổ phần :

+ Công ty cổ phần Đóng sửa tàu thuyền Nhà Bè,

+ Công ty cổ phần Công nghiệp Thuỷ sản.

- Công ty con sẽ hoàn thành cổ phần hoá năm 2007 :

+ Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài.

2. Công ty liên kết :

Là các công ty cổ phần có cổ phần không chi phối của Công ty mẹ.

- Các công ty cổ phần :

+ Công ty cổ phần Lưới sợi Hùng Vương - Công ty mẹ nắm 25% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Thiết bị Hàng Hải - Công ty mẹ nắm 11,11% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Khảo sát Thiết kế và Tư vấn đầu tư - Công ty mẹ nắm 5% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp Thuỷ sản - Công ty mẹ nắm 10% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Dịch vụ Phú Mỹ - Công ty mẹ nắm 25% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Phú Thuận - Công ty mẹ nắm 28% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Xây lắp Thuỷ sản II - Công ty mẹ nắm 20% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thuỷ sản - Công ty mẹ nắm 20% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần In Bao bì và Xuất nhập khẩu Tổng hợp - Công ty mẹ nắm 27,27% vốn điều lệ.

Điều 3. Công ty mẹ và các Công ty con, các Công ty liên kết có trách nhiệm thừa kế các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty, các công ty thành viên trong thời gian trước khi chuyển đổi.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hải sản Biển Đông có trách nhiệm :

1. Tiếp tục thực hiện giải thể, phá sản đối với các doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đúng quy định hiện hành.

2. Xây dựng Quy chế Tài chính của Công ty mẹ báo cáo Bộ Thuỷ sản xem xét đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt.

3. Thực hiện việc đăng ký kinh doanh, khắc dấu và các công việc khác để hình thành tổ chức của Công ty mẹ và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ cho đến khi Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm các chức danh của ban lãnh đạo mới cho Công ty mẹ.

4. Thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi để hình thành các Công ty con, Công ty liên kết.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ sản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hải sản Biển Đông và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Minh