UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính, thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT- BNV, ngày 19.01.2004 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr- SNV ngày 28.02.2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Phòng cải các hành chính, thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Cải các hành chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Nội vụ; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Phòng Cải cách hành chính do Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Cải cách hành chính:

1- Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo phòng gồm có: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng.

- Các công chức giúp việc.

2- Biên chế: Biên chế của Phòng Cải cách hành chính nằm trong tổng biên chế của Sở Nội vụ do Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ