HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2007/NQ-HĐND

Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháphướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí kiểm travăn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 248/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghịban hành quy định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trênđịa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giangđã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định về mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạmpháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dântỉnh, huyện, thị xã.

b) Sở Tư pháp.

c) Phòng Tư pháp các huyện, thị xã.

d) Ban Tư pháp các xã, phường, thịtrấn.

2. Mức chi cụ thể:

a) Chi thù lao cộng tác viên kiểmtra: 40.000đ/01 văn bản.

b) Chi thù lao cộng tác viên kiểmtra đối với văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp: 80.000đ/01 văn bản.

c) Chi tổ chức thu thập, phânloại, xử lý các thông tin, tư liệu, tài liệu mà không có mức giá xác định sẵn,phục vụ công tác lập hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra văn bản: 20.000đ/01 văn bản.

d) Chi rà soát, xác định văn bảncó hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn bản, đểlập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác kiểm tra:30.000đ/01 văn bản.

đ) Chi lấy ý kiến chuyên gia trongtrường hợp văn bản được kiểm tra thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phứctạp hoặc có dấu hiệu trái pháp luật: 150.000đ/01 báo cáo.

e) Chi thuê soạn thảo, viết báocáo đánh giá kết luận về đợt kiểm tra văn bản: 150.000đ/01 báo cáo.

3. Kinh phí đảm bảo cho công táckiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được ngân sách nhà nước cấp hàng năm chocác đơn vị, địa phương trên cơ sở dự toán kinh phí được giao hàng năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2007.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh; BanPháp chế HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhHà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh;
- Thường trực HĐND - UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND - UBND các huyện, thị xã;
- Công báo tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân