ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 24/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 31 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ANGIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế - BộNội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh An Giang".

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 388/2004/QĐ-UB-NV ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quychế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng Sở, Ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Chính phủ, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, TP;
- LĐVP, TT Công báo, Website AG;
- Lưu: VT, VX, TH, KT, XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Uỷban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤVÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí - Chức năng:

Sở Y tế là cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBNDtỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc và bảovệ sức khỏe nhân dân. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền củaUBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế (gọi tắt là Sở) chịu sựchỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thờichịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của BộY tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình UBND tỉnh ban hành cácquyết định, chỉ thị về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dântrong tình hình mới thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Ytế.

2. Trình UBND tỉnh phê duyệt quyhoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnhvực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương, quy hoạch phát triển ngành của Bộ Y tế.

3. Trình UBND tỉnh việc phâncông, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sứckhỏe nhân dân đối với UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung làhuyện) và các đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định của pháp luật.

4. Trình UBND tỉnh quy hoạchmạng lưới khám, chữa bệnh, mạng lưới Y tế dự phòng để Chủ tịch UBND tỉnh trìnhHội đồng nhân dân tỉnh quyết định phù hợp với định hướng quy hoạch phát triểnngành Y tế.

5. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật,quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án Y tế đã được phê duyệt; công táctruyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về bảo vệ, chăm sóc vànâng cao sức khoẻ nhân dân.

6. Về Y tế dự phòng:

a) Trình UBND tỉnh quy chế, giảipháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác y tế dựphòng và phòng chống dịch bệnh tại địa phương; chịu trách nhiệm tổ chức thựchiện sau khi được phê duyệt.

b) Quyết định những biện pháp đểđiều tra, phát hiện và xử lý dịch, thực hiện báo cáo dịch theo quy định. Trườnghợp phải huy động các nguồn lực để dập tắt dịch vượt quá thẩm quyền phải trìnhChủ tịch UBND tỉnh quyết định. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh,UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phụchậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích và thiên tai thảm họa ảnh hưởng đếnsức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sátcác hoạt động về sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe lao động,vệ sinh nguồn nước ăn uống, quản lý bệnh nghề nghiệp và dinh dưỡng cộng đồngtrên địa bàn tỉnh.

d) Làm thường trực về lĩnh vựcphòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mạidâm và các loại tệ nạn xã hội khác.

7. Về khám, chữa bệnh, phục hồichức năng:

a) Trình UBND tỉnh quy hoạchmạng lưới khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định trên địa bàn tỉnh đểUBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

b) Quy định các điều kiện, tiêuchuẩn chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chứcnăng, giám định, chỉnh hình, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiệndịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theophân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật.

c) Cấp, đình chỉ và thu hồichứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cáccơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Về Y dược học cổ truyền:

a) Trình UBND tỉnh chương trình,kế hoạch phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệmtổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Quyết định theo thẩm quyềnbiện pháp kế thừa, phát huy, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trongphòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoahọc và sản xuất thuốc y dược học cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh theo phâncấp và theo quy định của pháp luật.

c) Cấp, đình chỉ và thu hồichứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân (hành nghề khám, chữa bệnhbằng y dược học cổ truyền và hành nghề thuốc y học cổ truyền); chứng nhận đủđiều kiện hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh theo phâncấp và theo quy định của pháp luật.

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định,quy trình chuyên môn về y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

9. Về thuốc và mỹ phẩm:

a) Tổ chức thực hiện, kiểm tra,thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trìnhchuyên môn về thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàntỉnh.

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứngchỉ hành nghề; chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược, vắc xin, sinh phẩm y tếtư nhân; giấy phép lưu hành, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theophân cấp và theo quy định của pháp luật.

10. Về vệ sinh an toàn thực phẩm:

a) Trình UBND tỉnh kế hoạch dàihạn, chương trình hành động, quyết định các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toànthực phẩm trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra,thanh tra và xử lý các vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối vớicác cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định củapháp luật.

c) Xác nhận, công bố tiêu chuẩnsản phẩm thực phẩm; cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm chocác cơ sở, doanh nghiệp có cơ sở sản xuất thực phẩm đóng trên địa bàn theo phâncấp và theo quy định của pháp luật.

11. Về trang thiết bị và côngtrình y tế:

a) Trình UBND tỉnh kế hoạch đầutư, nâng cấp trang thiết bị và công trình y tế thuộc nguồn ngân sách nhà nướctheo tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

b) Hướng dẫn thực hiện, kiểmtra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quytrình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

12. Về đào tạo cán bộ y tế:

a) Trình UBND tỉnh kế hoạch bồidưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợđào tạo và sử dụng nhân lực y tế của địa phương.

b) Quản lý các trường đào tạocán bộ y tế theo sự phân công của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểmtra việc thực hiện các quy định về chương trình đào tạo cán bộ y tế theo quyđịnh của pháp luật.

13. Trình UBND tỉnh ban hànhchính sách động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế họctập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính sách thu hút nhân tàitrong lĩnh vực y tế phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhândân tại địa phương để UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quyđịnh của pháp luật.

14. Trình UBND tỉnh quyết địnhthành lập, sáp nhập, giải thể, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàntỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Chủ trì, phối hợp với Sở Nộivụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các bệnh viện trong việc thực hiện cơ chếtự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và biên chếtheo quy định của pháp luật.

16. Chịu trách nhiệm hướng dẫn,kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quytrình về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc lĩnh vựcquản lý của Sở.

17. Giúp UBND tỉnh quản lý nhànước đối với các Hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sócvà nâng cao sức khỏe nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.

18. Nghiên cứu, ứng dụng cáctiến bộ khoa học-công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về cáclĩnh vực quản lý của Sở.

19. Thực hiện hợp tác quốc tếtrong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định củapháp luật và sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

20. Trình UBND tỉnh chươngtrình, kế hoạch cải cách hành chính, xã hội hóa hoạt động bảo vệ, chăm sóc vànâng cao sức khỏe nhân dân; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phêduyệt.

21. Xây dựng chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của Phòng Y tế huyện để trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyềnvà chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với PhòngY tế.

22. Thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về cáclĩnh vực y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổtruyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe conngười, vệ sinh an toàn thực phẩm, trang thiết bị y tế theo quy định của phápluật.

23. Tổng hợp, thống kê, báo cáođịnh kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định vớiUBND tỉnh và Bộ Y tế.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, biênchế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷluật đối với cán bộ, công chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

25. Quản lý tài chính, tài sảnđược giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của UBND tỉnh vàtheo quy định của pháp luật.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo UBND tỉnh giao.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Sở:

Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và haiđến ba Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở do Chủ tịch UBNDtỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng BộY tế quy định và theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ, công chức.

Các Phó Giám đốc Sở do Chủ tịchUBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

2. Tổ chức bộ máy:

a) Văn phòng Sở.

b) Thanh tra.

c) Các phòng chuyên môn, nghiệpvụ:

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp.

- Phòng Nghiệp vụ Y - Dược.

- Phòng Tài chính kế toán.

d) Các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Sở:

- Bệnh viện Đa khoa Trung tâmtỉnh An Giang.

- Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnhAn Giang.

- Bệnh viện Tim mạch tỉnh AnGiang.

- Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng -Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang.

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnhAn Giang.

- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDSvà Lao tỉnh An Giang.

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốctế tỉnh An Giang.

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏesinh sản tỉnh An Giang.

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc,Mỹ phẩm và Thực phẩm tỉnh An Giang.

- Trung tâm Truyền thông Giáodục sức khỏe tỉnh An Giang.

- Trung tâm Giám định y khoatỉnh An Giang.

- Trường Trung học Y tế tỉnh AnGiang.

- Bệnh viện Đa khoa huyện, thịxã, thành phố.

- Trung tâm Y tế dự phòng huyện,thị xã, thành phố.

3. Biên chế Sở Y tế và các đơnvị sự nghiệp trực thuộc Sở được bố trí theo tiêu chuẩn, chức danh trong tổngbiên chế của tỉnh.

4. Văn phòng Sở, Thanh tra, cácphòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tham mưu giúpGiám đốc Sở thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnhvà Bộ Y tế quy định.

5. Giám đốc các Bệnh viện tỉnh,các Trung tâm tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung học Y tế do Chủ tịch UBND tỉnh bổnhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế sau khi có ý kiến thốngnhất với Giám đốc Sở Nội vụ bằng văn bản.

a) Chánh Thanh tra Sở do Giámđốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất với Chánh Thanhtra tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ bằng văn bản.

b) Chánh Văn phòng Sở, Trưởngphòng Sở, Phó Giám đốc các Bệnh viện tỉnh, Phó Giám đốc các Trung tâm tỉnh, PhóHiệu trưởng Trường Trung học Y tế do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khicó ý kiến thỏa thuận với Sở Nội vụ bằng văn bản.

c) Phó Chánh Văn phòng Sở, PhóTrưởng phòng Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm.

d) Đối với Trưởng, Phó các Khoa,Phòng, Phòng khám, Bộ môn ... ở các đơn vị sự nghiệp tỉnh trực thuộc Sở do thủtrưởng các đơn vị sự nghiệp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thốngnhất của Giám đốc Sở bằng văn bản.

6. Giám đốc, Phó Giám đốc cácBệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố do Giám đốcSở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản với Chủtịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

a) Trưởng, Phó Phòng khám đakhoa khu vực do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốcBệnh viện Đa khoa huyện.

b) Trưởng, Phó các Khoa, Phòngthuộc Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố doGiám đốc Bệnh viện Đa khoa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã,thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sởbằng văn bản.

c) Đối với Trưởng Trạm, PhóTrưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phốbổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Y tế huyện, thị xã, thànhphố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

7. Sở Y tế thống nhất quản lý vàđiều động cán bộ trong ngành theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụcủa Phòng Tổ chức cán bộ:

Tham mưu cho Giám đốc Sở về côngtác tổ chức, quản lý cán bộ, công chức - viên chức, đào tạo cán bộ, các chế độchính sách lao động tiền lương và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế, thựchiện các chế độ thông tin, báo cáo.

Thực hiện những nhiệm vụ khác doGiám đốc Sở giao.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụcủa Văn phòng Sở:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trongviệc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn phòng, văn thư, lưutrữ, nội dung, hình thức và thẩm quyền ban hành các văn bản, chịu trách nhiệmđảm bảo công tác hành chính, nội vụ cho Văn phòng Sở.

Thực hiện những nhiệm vụ khác doGiám đốc Sở giao.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụcủa Phòng Nghiệp vụ Y - Dược:

Nghiệp vụ Y:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trongviệc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y, Yhọc cổ truyền dân tộc và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

Nghiệp vụ Dược:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trongviệc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liênquan trực tiếp đến sức khỏe của con người trên địa bàn tỉnh.

Y tá - Điều dưỡng trưởng:

Y tá - Điều dưỡng trưởng thuộcbiên chế Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, có chức năng tham mưu về lĩnh vực công tác Ytá, Điều dưỡng và quản lý đội ngũ Y tá, Điều dưỡng trên địa bàn. Y tá - Điềudưỡng trưởng chịu trách nhiệm quản lý các đối tượng sau: Y tá, Điều dưỡng, Y sĩ(làm công tác Y tá, Điều dưỡng), Nữ Hộ sinh, Kỹ thuật viên Y, Kỹ thuật viênDược, Dược tá, Hộ lý và Y công.

Tổng hợp công tác Y tá, Điềudưỡng của địa phương để trình Giám đốc Sở và báo cáo cho Bộ Y tế theo quy định.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụcủa Phòng Kế hoạch tổng hợp:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thựchiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và thống kê tin học y tếtrên địa bàn tỉnh.

Xây dựng quy hoạch phát triển sựnghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sựphát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc SởY tế xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh, trình cơquan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch khi được phê duyệt.

Thực hiện những nhiệm vụ khác doGiám đốc Sở giao.

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụcủa Phòng Tài chính kế toán:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thựchiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính kế toán của ngành y tếtrên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộcSở và tổ chức xây dựng dự toán thu, chi ngân sách y tế của tỉnh, bao gồm cáckhoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp; chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu,chi từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay; chi đầu tư xây dựng cơ bản trình Giám đốcSở phê duyệt trước khi Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền.

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụThanh tra Sở:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thựchiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giảiquyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành ytế trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở Y tế được sử dụngcon dấu của Thanh tra theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra.

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụcủa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Được quy định riêng tại quy chếlàm việc của từng đơn vị do Giám đốc Sở Y tế ký ban hành.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 11. Chế độ làm việc củaGiám đốc Sở:

1. Giám đốc chỉ đạo điều hànhcông việc chung theo nguyên tắc sau:

a) Quyết định những vấn đề liênquan đến chủ trương, chính sách và những việc đã phân công cho các Phó Giám đốcphụ trách khi xét thấy cần thiết.

b) Trong những điều kiện cụ thể,khi thấy cần thiết, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo thực hiện những công tác quantrọng của Sở kể cả các lĩnh vực đã phân công cho các Phó Giám đốc phụ trách.

c) Giám đốc ủy quyền cho PhóGiám đốc thay mặt giải quyết công việc theo thẩm quyền của Giám đốc trong thờigian đi vắng.

d) Giữ mối quan hệ chặt chẽ giữaSở với UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong điều hành hoạt động của Sở; thườngxuyên chỉ đạo công việc của Sở đối với các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng,Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các Giám đốcBệnh viện tỉnh, các Giám đốc Trung tâm của tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung học Ytế, các Giám đốc Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã,thành phố.

đ) Kiện toàn tổ chức bộ máy Sở.

2. Phó Giám đốc Sở là người giúpviệc cho Giám đốc, thay mặt Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tácđược phân công theo nguyên tắc sau :

a) Được Giám đốc phân công trựctiếp giải quyết một số lĩnh vực chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Giám đốcvà pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Đối với các vấn đề mới phátsinh thuộc thẩm quyền của Giám đốc mà chưa có quyết định của Giám đốc phải xiný kiến Giám đốc trước khi quyết định.

c) Được Giám đốc ủy quyền giảiquyết công việc chung của Sở khi Giám đốc đi vắng, hoặc dự các cuộc họp do Giámđốc phân công nhưng phải báo cáo Giám đốc về kết quả giải quyết công việc vànội dung các cuộc họp đã được phân công tham dự.

d) Giải quyết các công việc kháctheo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.

Điều 12. Chế độ làm việc củaVăn phòng, Thanh tra, Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Sở:

1. Các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Sở:

a) Các tổ chức chuyên môn kỹthuật làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thủ trưởng lãnh đạo, cá nhânphụ trách.

b) Giám đốc, Thủ trưởng các đơnvị giúp việc cho lãnh đạo Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về quản lý,điều hành, tổ chức, hành chính, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tácchăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

c) Được tham gia với tư cách đạidiện Sở trao đổi với các Sở, ngành, địa phương, các ngành cấp trên trực tiếpkhi được Giám đốc Sở chấp thuận hoặc ủy quyền và báo cáo kết quả cho Giám đốcSở để có hướng chỉ đạo thống nhất.

2. Văn phòng, Thanh tra, cácphòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nhiệm vụ, quyền hạn của ChánhVăn phòng, Chánh Thanh tra và các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Giúp việc cho Giám đốc Sở vàchịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về chuyên môn nghiệp vụ được phân công.

- Đại diện Sở trao đổi với cácSở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị khi được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyềnvà báo cáo kết quả cho Giám đốc để có hướng chỉ đạo thống nhất.

- Tổ chức, điều hành thực hiệnnhiệm vụ chuyên môn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, của Văn phòng, Thanhtra y tế và xây dựng lề lối làm việc phù hợp với Quy chế này.

b) Phó Trưởng phòng, Phó ChánhVăn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Chuyên viên, Cán sự nghiệp vụ giúp Trưởngphòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theonguyên tắc sau:

- Phó Trưởng phòng, Phó ChánhVăn phòng, Phó Chánh Thanh tra giúp việc cho Trưởng phòng, Chánh Văn phòng,Chánh Thanh tra được phân công phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn, chịu tráchnhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra vềlĩnh vực phụ trách; được Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra ủyquyền giải quyết công việc chung của Phòng khi Trưởng phòng, Chánh Văn phòng,Chánh Thanh tra đi vắng.

- Chuyên viên, cán sự đượcTrưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra phân công phụ trách một số côngviệc chuyên môn cụ thể của Phòng, ủy quyền tham gia các cuộc họp chuyên môn cóliên quan đến Phòng.

- Từng cá nhân có kế hoạch côngtác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng và chịu trách nhiệm về nội dungcông việc được giao trước Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra.

Điều 13. Thẩm quyền ký vănbản:

1. Giám đốc Sở ký những văn bảntrình UBND tỉnh, Bộ Y tế và các văn bản thuộc lĩnh vực do Giám đốc Sở trực tiếpphụ trách hoặc chỉ đạo.

2. Các Phó Giám đốc Sở được Giámđốc Sở ủy quyền ký thay khi giải quyết các công việc được phân công phụ tráchvà chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở; ký các văn bản sao y.

3. Thừa lệnh Giám đốc Sở, ChánhVăn phòng được ký giấy giới thiệu, thư mời họp, giấy công lệnh, thông báo nộibộ và một số văn bản thông thường khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 14. Tiếp nhận và xử lývăn bản đến:

1. Tất cả văn bản đến cơ quanđều phải đăng ký vào sổ văn bản đến (trừ văn bản gửi Ban Chấp hành Đảng ủy, Chibộ, bảo vệ nội bộ và thư cho cá nhân thì chuyển theo địa chỉ).

2. Chánh Văn phòng trình Giámđốc Sở xử lý văn bản hàng ngày, đồng thời cập nhật vào sổ theo dõi văn bản vàphân phối văn bản theo lệnh của Giám đốc đã xử lý. Tùy theo tính chất của từngloại văn bản (có nội dung cần xem liền, hỏa tốc) Chánh Văn phòng phải báo ngayGiám đốc Sở giải quyết. Quản lý theo đúng quy định chế độ bảo mật văn bản hànhchính.

Điều 15. Trình tự soạn thảovăn bản và giải quyết công văn đi:

1. Các phòng chức năng, chuyênviên được phân công dự thảo văn bản, phải thông qua Trưởng phòng trước khi gửiChánh Văn phòng trình Giám đốc Sở ký. Khi thông qua văn bản, người dự thảo vàTrưởng phòng phải kèm theo đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan và nếu có yêu cầucần thiết phải trực tiếp thuyết minh trước Giám đốc Sở.

2. Các văn bản nghiệp vụ, vănbản dự thảo trước khi gửi Chánh Văn phòng trình Giám đốc Sở phải có chữ ký tắtcủa Trưởng phòng trong văn bản trình ký ở vị trí chữ cuối cùng của văn bản.Đồng thời, Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn trong vănbản.

3. Chánh Văn phòng tổng hợp,theo dõi và chịu trách nhiệm về hình thức và nội dung các văn bản của Sở khiphát hành, cập nhật vào sổ công văn đi, tổ chức lưu trữ tại phòng và phòngchuyên môn theo quy định.

Điều 16. Thời gian làm việcvà chế độ hội họp:

1. Cán bộ công chức đảm bảo thờigian làm việc theo quy định:

Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

2. Hàng tuần, Sở họp báo một lầnvào buổi sáng ngày thứ hai, thành phần gồm lãnh đạo Sở và các Trưởng, Phóphòng, Chánh, Phó Văn phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra.

3. Hàng tháng, Sở tổ chức họpgiao ban 4 kỳ, thành phần gồm lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó phòng, Chánh, Phó Vănphòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệptrực thuộc Sở vào chiều thứ hai hàng tuần.

4. Mỗi tháng họp toàn thể cánbộ, công chức khối Văn phòng Sở.

5. Sáu tháng, một năm, Sở tổchức sơ, tổng kết hoạt động y tế trong toàn tỉnh sau khi được sự chấp thuận củaUBND tỉnh.

Điều 17. Chế độ báo cáo :

1. Giám đốc, Thủ trưởng các đơnvị sự nghiệp trực thuộc Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòngchuyên môn, nghiệp vụ Sở phải báo cáo kết quả thực hiện công tác theo định kỳhàng tuần, tháng, quí, năm và đề ra phương hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo.

a) Thời gian gửi báo cáo về Sở(Phòng Kế hoạch tổng hợp) quy định như sau:

- Báo cáo tuần vào chiều thứ nămhàng tuần.

- Báo cáo tháng vào ngày 10 cáctháng.

- Báo cáo quí I vào ngày 10/3.

- Báo cáo sơ kết 6 tháng vàongày 10/6.

- Báo cáo 9 tháng vào ngày 10/9.

- Báo cáo ước cả năm vào ngày10/12.

b) Đối với Bệnh viện Đa khoa,Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố không báo cáo tuần về Sở, chỉbáo cáo cho Phòng Y tế và Văn phòng UBND cùng cấp.

c)Thời gian báo cáo trên có thểthay đổi tùy theo yêu cầu của Thường trực UBND tỉnh và Bộ Y tế.

2. Trưởng phòng Kế hoạch tổnghợp: Tổng hợp lập báo cáo về trên đúng lịch quy định tại khoản 1 điều 17 củaQuy chế này, từ ngày 15 đến ngày 20 của mỗi kỳ báo cáo. Riêng báo cáo tuần gửivề UBND tỉnh vào sáng thứ sáu hàng tuần và báo cáo tổng kết hoàn thành vào cuốitháng 12 hàng năm.

Ngoài ra, lập báo cáo nhanh hoặcđột xuất khi có những thông tin cần thiết hoặc thực hiện những chuyên đề độtxuất khi có yêu cầu.

Điều 18. Đánh giá cán bộ côngchức:

1. Hàng năm tổ chức đánh giá cánbộ công chức gồm các nội dung sau:

a) Chấp hành chủ trương, chínhsách pháp luật của Nhà nước.

b) Đạo đức, lối sống.

c) Kết quả công tác, tinh thầnphối hợp và tính trung thực trong công tác.

d) Tinh thần kỷ luật.

đ) Tinh thần học tập nâng caotrình độ.

Tinh thần và thái độ phục vụnhân dân.

2. Căn cứ để đánh giá cán bộcông chức được áp dụng theo những quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

3. Kết quả đánh giá cán bộ, côngchức là cơ sở để xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng hàng năm.

Điều 19. Chế độ thu thập vàxử lý thông tin:

1. Việc xử lý các thông tin hoặcphát hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Sở, Bộ Y tế... phải thông tinđến từng thành viên trong lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và cácTrưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộcSở, Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế (Đối với thông tin liên quan đến lĩnh vựcphụ trách).

2. Hàng tuần, Chánh Văn phòng Sởtổng hợp thông tin cho Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng chuyênmôn, nghiệp vụ, các Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Hiệu trưởng TrườngTrung học Y tế những văn bản phát hành trong tuần. (Đối với những thông tinliên quan đến lĩnh vực phụ trách).

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 20. Quan hệ làm việc vớicấp trên:

Sở Y tế bảo đảm thường xuyênquan hệ chặt chẽ với UBND tỉnh và Bộ Y tế để tiếp nhận các chủ trương, chínhsách, các thông tin chỉ đạo về kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ và triển khaikịp thời xuống cơ sở, thực hiện chế độ báo cáo xin ý kiến theo quy định.

Điều 21. Quan hệ với các Sở,Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

Sở Y tế có mối quan hệ mậtthiết, đồng thời chủ động bàn bạc, trao đổi, đôn đốc và phối hợp với các Sở,Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sứckhoẻ nhân dân trong toàn tỉnh đúng theo pháp luật hiện hành.

Khi chủ trì giải quyết những vấnđề liên quan đến nhiều ngành thì Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm về nộidung công việc đã phối hợp với các Sở, ngành đó.

Khi trao đổi giải quyết côngviệc, vấn đề gì chưa thống nhất thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét quyếtđịnh.

Điều 22. Quan hệ với UBNDhuyện, thị xã, thành phố:

1. Sở Y tế có trách nhiệm thôngbáo kịp thời cho UBND huyện, thị xã, thành phố những chủ trương, chính sách quyđịnh của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh trên lĩnh vực y tế để UBND huyện chỉđạo thực hiện.

2. Sở Y tế có trách nhiệm thiếtlập mối quan hệ và phối hợp với UBND, Phòng Y tế huyện để tổ chức kiểm tra,giám sát tất cả hoạt động y tế của Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phònghuyện.

Điều 23. Mối quan hệ của Sở Ytế với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố:

Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Ytế dự phòng huyện, thị xã, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế,chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở Y tếvề chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế.

Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫnTrung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa huyện thực hiện kế hoạch, chươngtrình, các giải pháp đã được UBND huyện phê duyệt.

Điều 24. Các Giám đốc,Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, cácTrưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở thường xuyên theo dõi và giúp đỡ Bệnhviện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Y tế huyện về các mặt: Nghiệp vụ,chuyên môn, quản lý, điều hành của mình để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhữngtrường hợp khó khăn, vướng mắc phải thông tin, đề xuất với Giám đốc Sở xử lý vàtháo gỡ kịp thời.

Điều 25. Văn phòng, Thanhtra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở thực hiện nhiệm vụ giúp Giám đốcSở theo dõi từng mặt công tác đã được phân công, phải chủ động đề xuất các côngviệc thuộc lĩnh vực phụ trách và thường xuyên liên hệ trao đổi báo cáo kết quảcông việc cho Giám đốc Sở.

Chương V

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 26. Tập thể, cá nhânthuộc ngành Y tế An Giang có thành tích tốt trong hoạt động của ngành được khenthưởng theo chế độ do Nhà nước quy định.

Điều 27. Tập thể, cá nhânvi phạm Quy chế này và các quy định có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhànước về y tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28.

Giám đốc Sở Y tế chịu tráchnhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành,đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phốihợp với Sở Y tế thực hiện Quy chế này.

Điều 29. Trong quá trìnhtổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, Giám đốc Sở Y tếphải báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh để giải quyết.