UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤPQUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, SỬDỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày07/2/2005 “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 “Về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNĐ16/2005/NĐ-CP “về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày14/02/2007 “Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầutư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình quy định tại NĐ16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 vàNĐ112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2007 của Chính Phủ” của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Văn bản số 94/TTr - SKH&ĐT ngày 09/02/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quyết định đầutư,phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngânsách nhà nước đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọitắt là Chủ tịch UBND cấp huyện) và Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn (sauđây gọi tắt là Chủ tịch UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh, gồm những nội dung sau:

I. Phân cấp quyết định đầu tư:

1. Đốivới Chủ tịch UBND cấp huyện:

Giao Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư,phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trong phạm vi thuộcnguồn ngân sách của địa phương mình, các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng côngtrình có cơ chế hỗ trợ của Ngân sách cấp trên trong nguồn vốn đầu tư (không xétđến tỷ lệ nguồn ngân sách nhà nước cấp trên hỗ trợ) có tổng mức vốn đầu tưkhông lớn hơn 05 tỷ đồng, trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đốivới Chủ tịch UBND cấp xã:

Giao Chủ tịch UBND cấp xã quyếtđịnh đầutư, phờ duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng côngtrình trong phạm vi ngân sách của địa phương mình, các báo cáo kinh tế kỹ thuậtxây dựng công trình có cơ chế hỗ trợ của Ngân sách cấp trên trong nguồn vốn đầutư (không xét đến tỷ lệ nguồn ngân sách nhà nướccấp trên hỗ trợ) cótổng mức vốn đầu tư không lớn hơn 0,50 tỷ đồng, trên cơ sở quyhoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt;

II. Tổ chức thực hiện:

1. Thẩm định và phê duyệtcác thủ tục đầu tư xây dựng:

1.1.Giao Chủ tịch UBND cấphuyện:

Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thẩm định,phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng,thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền đãđược phân cấp; Tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mờithầu, kế hoạch chỉ định thầu, kết quả đấu thầu; Quyết toán các công trình, hạngmục công trình thuộc dự án đã được phân cấp. Trường hợp cần thiết có thể hợpđồng với các đơn vị tư vấn đủ tư cách pháp nhân hoặc các Sở, Ngành liên quancủa tỉnh thẩm định các nội dung trên; các thủ tục phải phù hợp chức năng nhiệmvụ quản lý của các Sở, Ngành.

+ Đối với các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựngcông trình sau đây (thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt của Chủ tịchUBND cấp huyện) yêu cầu phải lấy ý kiến thỏa thuận về thiết kế bản vẽ thi côngbằng văn bản của sở quản lý có công trình xây dựng chuyên ngành trước khi quyếtđịnh phê duyệt dự án:

- Công trình xây dựng trong khu vực chưa có quyhoạch xây dựng được duyệt phải được sở Xây dựng thỏa thuận về quy hoạch xâydựng;

- Công trình xây dựng: Nhà hát,rạp chiếu bóng, rạp xiếc, sân vận động, trường học, nhà thi đấu, chợ; Trung tâmthương mại, chung cư, trụ sở làm việc các cơ quan cấp huyện, khách sạn nhiềutầng; công trình hóa chất và hóa dầu; Công trình đê điều, bến bãi, phục vụ nuôitrồng thủy sản; Công trình di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; công trình vănhóa nghệ thuật, bảo tồn, bảo tàng; Công trình có liên quan đến tài nguyên môitrường, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng; Công trình có kết cấu phứctạp: Cầu, hầm, công trình xây dựng trên nền đất yếu quy môtừ 02 tầng trở lên; Công trình hạ tầng trong đô thị, cầu, nút giao thông, hệthống đèn tín hiệu, các công trình giao thông có địa chất đặc biệt.

1.2. Giao Chủ tịch UBND cấp xã:

Tổ chức thẩm định và phê duyệt cácthủ tục xây dựng cơ bản các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đãđược phân cấp theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủtịch UBND cấp huyện về kết quả thực hiện.

Tổ chức thẩm định và phê duyệtnhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát, kết quả chỉ định thầucác gói thầu, quyết toán các công trình, hạng mục công trình xây dựng thuộc dựán đầu tư xây dựng đã được phân cấp. Khi tổ chức thẩm định Chủ tịch UBND cấp xãphải hợp đồng với một đơn vị tư vấn đủ năng lực hoặc đề nghị UBND huyện giaocho các cơ quan chuyên môn, các phòng ban chức năng của UBND cấp huyện.

Các dự án đầu tư từ nguồn vốn đónggóp của dân thì Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tưvà xây dựng theo Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đónggóp tự nguyện của dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã ban hành theo Nghịđịnh số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

2. Các quy định khác:

2.1. Các cấp có trách nhiệm thựchiện chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo hàng quý nộp trước ngày 25 cuối quý; báocáo 6 tháng nộp trước ngày 25/6 và báo cáo 10 tháng nộp trước ngày 31/10 hàngnăm): Với các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đã phân cấp cho cấphuyện, gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Sở xây dựng chuyên ngành để tổng hợpbáo cáo UBND tỉnh, làm cơ sở cân đối và đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng côngtrình năm sau; Với các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đã phân cấpcho xã gửi cho UBND huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã phảithường xuyên tổng hợp, thực hiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ các dự án đã được phâncấp để đáp ứng công tác kiểm tra, báo cáo. Các cấp thực hiện không nghiêm chếđộ báo cáo phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp trên; Việc thực hiệntốt, đầy đủ chế độ báo cáo là cơ sở xem xét cân đối nguồn vốn NSNN cấp trên hỗtrợ.

2.2 Hàng năm, các ngành cấp tỉnh tiến hành thanhtra, kiểm tra tối thiểu 30% báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, côngtrình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt của Chủ tịch UBND cấphuyện; UBND cấp huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra tối thiểu 30% % báo cáokinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, công trình thuộc thẩm quyền quyết địnhđầu tư, phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp xã, để kịp thời phát hiện, uốn nắn vàxử lý;

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theodõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thanh tra cho Chủ tịch UBND tỉnhtheo định ký 06 tháng/ lần.

2.3. UBND cấp huyện và cấp xã củng cố và bố tríđội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực kinh nghiệm, đảm bảo các dự án đượctriển khai đúng quy định, không để thất thoát vốn đầu tư.

2.4. Giao Sở Kế hoạch & đầu tưchủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địaphương, đề xuất xử lý, trình UBND tỉnh bổ sung điều chỉnh việc tổ chức thựchiện quy định tại quyết định này, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

2.5. Tuỳ tình hình cụ thể của từngđịa phương, trong trường hợp UBND xã, phường, thị trấn thuộc cấp huyện không đủđiều kiện, năng lực quyết định, phê duyệt các báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựngcông trình nêu trên thì Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ đã phâncấp cho cấp xã.

2.6. Giao Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạcnhà nước tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn Chủ tịch UBND cấphuyện, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện quyết định này.

2.7. Trong quá trình thực hiện quản lý đầu tưcác dự án theo phân cấp, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã phải tuân thủ đầy đủcác quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

2.8. Với các dự án đang thực hiện dở dang theoQuyết định số 484/QĐ-UBND ngày 09/03/2006 “Về phân cấp quyết định đầu tư các dựán đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhđối với Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã” của UBND tỉnh thì cho phép Kho bạcnhà nước tỉnh và Kho bạc nhà nước cấp huyện thanh toán theo phân cấp tại quyếtđịnh này.

Điều 2.Quyết định này thay thế quyếtđịnh số 484/QĐ-UBND ngày 09/03/2006 “V/v phân cấp quyết định đầu tư các dự ánđầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với Chủ tịch UBNDcấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh” và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quancăn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Phi