UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 24/2007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TRỊ NGÀYCÔNG LAO ĐỘNG LÀM CĂN CỨ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 449/TTr-TC ngày 30/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định mức giá trị ngày công lao động làm căn cứ thực hiện chế độ đốivới dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấpcó thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh Dân quân tự vệ là:22.500 đồng, tương đương hệ số 0,05 so với mức lương tối thiểu theo Nghị địnhsố: 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ.

Mức giá trị ngày công lao động quy định trên được điều chỉnhtương ứng khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ chỉhuy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các sở, ban,ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (Để báo cáo)
- Bộ Tư lệnh QKII;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, CVK;
- Lưu: VT, KTTH Huy Anh 150 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức