ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 24/2007/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 27 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU; CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCHBẢO ĐẢM VÀ PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊNGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊNGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chitiết việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính và Tưpháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cungcấp thông tin về giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhândân tỉnh Kiên Giang khoá VII, tại kỳ họp thứ mười lăm về việc ban hành danh mụclệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảmtrên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Biểu mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thôngtin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăngký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính và các giao dịch, tài sảnkhác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là đăng ký giao dịch bảo đảm) tạicơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm; tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được cơ quanđăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm thì phải nộpphí, lệ phí theo quy định tại Biểu mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm vàphí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm được ban hành kèm theo Quyết địnhnày.

2. Tổ chức, cơ quan có thẩm quyềnthu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảođảm có nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định tại Biểu mức thu lệ phíđăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đượcban hành kèm theo Quyết định này và được sử dụng như sau:

a. Đối với các đơn vị sự nghiệp thựchiện cơ chế tự chủ tài chính (theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập):

Số phí, lệ phí thu được, được tríchđể lại cho đơn vị thu để trang trải chi phí thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu theotỷ lệ phần trăm (%) là 90% trên tổng số tiền phí, lệ phí; phần còn lại 10% nộpngân sách nhà nước.

b. Đối với các cơ quan, tổ chức Nhànước:

Số phí, lệ phí thu được, được tríchđể lại cho tổ chức thu để trang trải chi phí thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu theotỷ lệ phần trăm (%) là 50% trên tổng số tiền phí, lệ phí; phần còn lại là 50%nộp ngân sách nhà nước.

3. Tổ chức, cơ quan hoặc đơn vị đượcủy quyền thu phí, lệ phí phải niêm yết và công khai mức thu áp dụng thống nhấttại quầy thu ngân - nơi trực tiếp thu tiền phí, lệ phí.

4. Không thu lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm trong những trường hợp sau đây (được quy định tại điểm 3 phần I Thôngtư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC- BTP):

a. Đăng ký thế chấp quyền sử dụngđất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trútại địa phương và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làmmuối;

b. Yêu cầu sửa chữa sai sót trongGiấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗicủa Đăng ký viên;

c. Yêu cầu xoá đăng ký giao dịchbảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính.

Điều 2. Giao trách nhiệm choGiám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp và Cục trưởng Cụcthuế hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệphí theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh (Đảng, Chínhquyền, Đoàn thể) cùng các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí; cơquan thu phí, lệ phí và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Các nội dung khác liên quan đến việcthu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí không đề cập tại Quyết định này đượcthực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về phí, lệ phí và Thông tưsố 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC .

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

BIỂU MỨC

THUPHÍ, LỆ PHÍ VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007 của UBNDtỉnh)

STT

NỘI DUNG THU

Đơn vị tính

Mức thu

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

đồng/trường hợp

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

60.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

50.000

3

Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm

40.000

4

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

40.000

5

Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

10.000

II

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

đồng/trường hợp

1

Cung cấp thông tin cơ bản (danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính, sao đơn yêu cầu đăng ký)

10.000

2

Cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm)

30.000