ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 26 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GIẢIQUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật phòng, chống ma tuý ngày09/12/2000;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003về thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm chongười sau cai nghiện ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phốkhác trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 146/2004/NĐ-CP ngày19/7/2004 của Chính phủ quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sởquản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 200/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giảiquyết việc làm cho người sau cai nghiện tại tỉnh Long An”;

Theo đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xãhội tại Tờ trình số 721/LĐTBXH .PCTNXH ngày 14/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làmcho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giám đốc Sở Laođộng -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liênquan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quanchức năng liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (Cục PC TNXH);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- TT.UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Sở LĐTBXH, V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHDương Quốc Xuân

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHONGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN(kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/ 2007 của UBND tỉnh)

Biện pháp tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyếtviệc làm (GQVL) cho người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trung tại Trungtâm Giáo dục lao động xã hội (sau đây gọi tắt là người sau cai nghiện) nhằm tạođiều kiện cho người sau cai nghiện được tiếp tục rèn luyện nhân cách, được đàotạo bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp và lao động sản xuất trong môi trường thíchhợp để phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị từng bước tái hòa nhập cộng đồng mộtcách vững chắc; đồng thời góp phần giải quyết một cách cơ bản tệ nạn nghiện matuý trên địa bàn tỉnh.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định thẩm quyền, thủ tục đưa ngườisau cai nghiện ma túy vào cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL; quy định việc tiếpnhận, quản lý, thực hiện các chính sách, chế độ đối với người sau cai nghiệntrên địa bàn tỉnh tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện.

2. Các trường hợp cho hồi gia đối với người sau cainghiện mà không thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này thìkhông thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụngbiện pháp quản lý

1. Người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trungtại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 28 Luật Phòng, chống matuý, đủ 18 tuổi mà tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và GQVL.

2. Người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trungtại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 28 Luật Phòng, chống matuý tuy không tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm nhưng có khảnăng tái nghiện cao nếu được đưa trở lại cộng đồng.

Điều 3. Các phương thứcGQVL cho người sau cai nghiện

Người sau cai nghiện được sắp xếp, GQVL theo mộttrong những phương thức sau:

1. Làm việc tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL chongười sau cai thuộc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh

2. Làm việc tại các Hợp tác xã, các cơ sở sản xuấtdo gia đình người sau cai nghiện và các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộccác thành phần kinh tế tham gia thành lập.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quychế này, các từ ngữ dưới đây đượchiểu theo quy định của pháp luật như sau:

1. Người sau cai nghiện có khả năng tái nghiện caonếu được đưa trở lại cộng đồng là người có một trong những yếu tố sau đây:

a. Đã được cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáodục lao động xã hội từ lần thứ hai trở lên.

b. Trong thờigian cai nghiện có hành vi vi phạm nội quy của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội,bị thi hành kỹ luật từ hai lần trở lên với hình thức từ cảnh cáo trở lên.

c. Không có cam kết của gia đình, cơ quan, đơn vịdoanh nghiệp, nhà trường về đảm bảo việc làm hoặc tiếp tục học tập khi trở vềcộng đồng.

2. Giám đốc cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL là ngườiđứng đầu quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện và phân bổ lao độngcho Hợp tác xã, cho các đơn vị, cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế cónhu cầu tiếp nhận, quản lý dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện…

Điều 5. Nguyên tắc chung củaviệc đưa người sau cai nghiện vào cơ sở GQVL

1. Việc đưa người sau cai vào cơ sởquản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện, thựchiện bằng cách vận động, thuyết phục họ tự nguyện tham gia là chính. Đối vớinhững người có nguy cơ tái nghiện cao mà không tự nguyện thì thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ về Quy địnhthủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề vàGQVL đối với người sau cai nghiện ma túy.

2. Người sau cai được cách ly khỏimôi trường ma túy nhưng không hoàn toàn tách rời cuộc sống cộng đồng xã hội.

3. Thực hiện phương thức xã hội hoávà đa dạng hoá đối với các hoạt động giáo dục, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện.

Điều 6. Thời gian áp dụngbiện pháp quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện

1. Thời gian áp dụng biện pháp quản lý, dạy nghềvà GQVL cho người sau cai nghiện là 24 tháng.

2. Tùy theo kết quả rèn luyện, học tập, lao độngcủa người sau cai nghiện tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL, thời gian áp dụngbiện pháp quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện có thểđược xem xét rút ngắn tối thiểu là 12 tháng và tăng thêm tối đa không quá 36tháng tính từ ngày có quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho ngườisau cai nghiện.

Chương II

THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ,THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN VÀO CƠ SỞ QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GQVL

Điều 7. Thẩm quyền, trìnhtự, thủ tục đưa người tự nguyện vào cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL

1. Thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý,dạy nghề và GQVL:

Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội quyếtđịnh đưa và cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL đối với người tự nguyện.

2. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở dạy nghềvà GQVL:

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày tổ chức đăngký, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội lập hồ sơ của người tự nguyệnvào cơ sở dạy nghề và GQVL, hồ sơ gồm:

- Đơn tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và GQVL;

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4´6;

- Hồ sơ theo dõi quá trình cai nghiện tập trung tạiTrung tâm giáo dục lao động xã hội;

- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế cấp huyệntrở lên cấp;

- Các tài liệu liên quan đến nhân thân của ngườitự nguyện (nếu có).

3. Quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghềvà GQVL đối với người tự nguyện:

- Chậm nhất mười lăm ngày trước khi người cainghiện ma túy kết thúc thời gian cai nghiện, Giám đốc Trung tâm giáo dục laođộng xã hội có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người tự nguyện đăng ký cho Giámđốc Sở Lao động- TBXH.

- Trong thời gian mười ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ,Giám đốc Sở Lao động- TBXH có trách nhiệm xem xét, quyết định đưa vào cơ sở dạynghề và GQVL.

- Quyết định được gửi cho người được đưa vào cơ sởdạy nghề và GQVL, gia đình của người đó, Trung tâm giáo dục lao động xã hội nơiđang quản lý người cai nghiện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi ngườiđó cư trú.

Điều 8: Thẩm quyền, trìnhtự, thủ tục đưa người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao vào cơsở quản lý, dạy nghề và GQVL

1. Xác minh khả năng tái nghiện cao đối vớingười không tự nguyện:

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội cótrách nhiệm xác minh khả năng tái nghiện cao đối với người không tự nguyện đăngký vào cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL.

- Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâmgiáo dục lao động xã hội có thể đề nghị UBND cấp xã và các cơ quan tổ chức có liênquan cung cấp thông tin xác minh khả năng tái nghiện cao của người đã được cainghiện ma túy nếu được đưa trở lại cộng đồng.

2. Thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quảnlý, dạy nghề và GQVL:

a. Hội đồng Tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị áp dụngbiện pháp quản lý, dạy nghề và GQVLđối với người đã kết thúcthời gian cai nghiện ma túy tập trung tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội màkhông tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện nhưng cókhả năng tái nghiện cao để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đưa vào cơ sở quản lý,dạy nghề và GQVL.

b. Thành phần Hội đồng tư vấn gồm:

- Giám đốc Sở Lao động- TBXH là Thường trực Hội đồng.

- Giám đốc Sở Y tế, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và đạidiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là thành viên Hội đồng.

c. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ đềnghị áp dụng biện pháp quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện đốivới người đã kết thúc thời gian cai nghiện ma túy tập trung tại Trung tâm Giáodục lao động xã hội mà không tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và GQVL cho người saucai nghiện nhưng có khả năng tái nghiện cao; xét duyệt hồ sơ đề nghị kéo dàithời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện đối với đối tượng vi phạmnội quy kỷ luật của đơn vị quản lý, dạy nghề cho đối tượng.

3. Lập hồ sơ đưa vào cơ sở dạy nghề và GQVLđối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao:

- Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở dạy nghề và GQVL đốivới người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao gồm:

. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4´6;

. Hồ sơ theo dõi quá trình cai nghiện tập trung tạiTrung tâm giáo dục lao động xã hội;

. Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế cấp huyệntrở lên cấp;

. Văn bản cung cấp thông tin xác minh khả năng táinghiện cao của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chứccó liên quan (nếu có);

. Văn bản đề nghị đưa vào cơ sở dạy nghề và GQVLcủa Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội;

. Các tài liệu khác liên quan đến nhân thân của ngườicai nghiện (nếu có);

- Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội cótrách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho Hội đồng tư vấn chậm nhất là hai mươingày trước khi người đó kết thúc thời gian cai nghiện.

4. Quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạynghề và GQVL đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiệncao:

- Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội cótrách nhiện hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho Hội đồng tư vấn chậm nhất là hai mươingày trước khi người đó kết thúc thời gian cai nghiện.

- Trong thời gian mười ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ,Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm xem xét, quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề vàGQVL trình UBND tỉnh ra quyết định.

- Quyết định được gửi cho người được đưa vào cơ sởdạy nghề và GQVL, gia đình của người đó, Trung tâm giáo dục lao động xã hội nơiđang quản lý người cai nghiện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi ngườiđó cư trú.

Điều 9. Điều kiện xétđưa người sau cai nghiện vào từng loại cơ sở GQVL cho người sau cai nghiện

1. Đưa người vào làm việc tại các Hợp tác xã, Doanhnghiệp; cơ sở sản xuất do gia đình người sau cai nghiện, tổ chức, cá nhân thuộccác thành phần kinh tế thành lập:

a. Có đơn tự nguyện tham gia lao động tại các Hợptác xã, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nói trên và được người đứng đầu các HTX,Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xin bảo lãnh, tiếp nhận.

b. Có nhiều tiến bộ trong quá trình cai nghiện, cónghề nghiệp phù hợp với các loại hình công việc mà các Hợp tác xã, . Doanh nghiệp,cơ sở sản xuất có nhu cầu.

2. Đối với những người sau cai nghiện không thuộcđối tượng nêu tại Khoản 1, Mục a, b của Điều này và những người không tìnhnguyện áp dụng biện pháp quản lý nhưng có khả năng tái nghiện cao thì Giám đốcTrung tâm Giáo dục lao động xã hội lập hồ sơ đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề vàGQVL.

Chương III

TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ NGƯỜISAU CAI NGHIỆN

Điều 10. Chuyển giao ngườisau cai nghiện vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm

1. Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền đưangười sau cai nghiện vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm, Giám đốcTrung tâm Giáo dục lao động xã hội lập thủ tục chuyển giao người và hồ sơ chocơ sở tiếp nhận.

2. Trường hợp Trung tâm Giáo dục lao động xã hộiđồng thời là cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiệntiếp nhận chính thức học viên của mình, thì Giám đốc Trung tâm Giáo dục laođộng xã hội phải tiến hành phân loại và lưu hồ sơ để quản lý riêng. Hồ sơ lưuphải có đầy đủ các loại giấy tờ được quy định tại Điều 11quy chế này.

Điều 11. Hồ sơ bàn giao

1. Hồ sơ bàn giao gồm:

a. Quyết định của người có thẩm quyền về việc đưangười sau cai nghiện vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm;

b. Hồ sơ đề nghị đưa người sau cai nghiện ma túyvào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm quy định tại Khoản 2 Điều 7 hoặc Khoản3 Điều 8 của Quy chế này;

2. Việc bàn giao người và hồ sơ cho cơ sở quản lý,dạy nghề và giải quyết việc làm (cơ sở tiếp nhận) phải được lập biên bản bàngiao giữa 02 bên. Biên bản bàn giao được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.

Điều 12. Giải quyết chongười sau cai nghiện về phép

1. Người sau cai nghiện được giải quyết cho về phéptrong trường hợp sau:

a. Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồngchết, con chết.

b. Bản thân, con kết hôn.

c. Do được khen thưởng.

2. Thẩm quyền và thời gian cho người sau cai nghiệnvề phép:

a. Giám đốc cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho phépngười sau cai nghiện về phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

b. Việc giải quyết cho về phép phải thể hiện bằngvăn bản, thời gian về phép tối đa là 03 ngày.

3. Thủ tục xem xét và giải quyết cho người sau cainghiện về phép:

a. Nếu về phép do có việc tang, việc cưới nêu tạiđiểm a, điểm b Khoản 1 Điều này thì người xin về phép phải có các giấy tờ sau:

- Đơn xin về phép (cam kết trả phép đúng thờigian quy định) của người sau cai nghiện.

- Giấy bảo lãnh của gia đình (ghi rõ lý do về phépcó xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú ).

b. Nếu về phép do có Quyết định khen thưởng thì phảicó các giấy tờ sau:

- Giấy cam kết có mặt tại cơ sở quản lý, dạy nghềvà giải quyết việc làm khi hết thời gian nghỉ phép của người sau cai nghiệnđược giải quyết cho về phép.

4. Văn bản giải quyết cho người sau cai nghiện vềphép được gởi cho:

a. Người được giải quyết cho về phép;

b. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi ngườisau cai nghiện về phép.

5. Trách nhiệm của người được cho về phép:

a. Phải trình báo ngay với cơ quan Công an xã, phường,thị trấn nơi về phép.

b. Trong thời gian nghỉ phép phải chấp hành đúngquy định của Pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương nơi nghỉ phép vàkhông được tái sử dụng ma túy.

c. Có mặt tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL khihết thời gian nghỉ phép.

Điều 13. Hoãn hoặc miễnchấp hành quyết định đưa vào cơ sở quản lý dạy nghề và GQVL

1. Người được đưa vào cơ sở dạy nghề và GQVL đượchoãn thi hành quyết định trong các trường hợp sau:

a. Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện hoặcTrung tâm y tế từ cấp huyện trở lên (người đang ở trong tình trạng bị bệnh nặngđến mức không còn khả năng lao động, học tập và sinh hoạt bình thường hoặc đangtrong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và theo chỉ định của bác sĩ phải điều trịtrong thời gian nhất định mới có thể bình phục trở lại);

b. Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận (gia đình bị thiên tai, hỏahoạn lớn hoặc có thân nhân bị ốm nặng, bị mắc bệnh hiểm nghèo mà ngoài người đóra không còn ai khác để lao động duy trì cuộc sống gia đình, khắc phục hậu quảthiên tai, hỏa hoạn hoặc chăm sóc người bệnh).

Khi điều kiện hoãn thi hành không còn thì quyết địnhtiếp tục được thi hành.

2. Người được đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyếtviệc làm được miễn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây:

a. Đang mắc bệnh hiểm nghèo (theo quy định của BộY tế) có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên; bị nhiễm HIV chuyển sanggiai đoạn AIDS;

b. Phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh việnhoặc Trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên.

3. Người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sởdạy nghề và giải quyết việc làm phải có đơn đề nghị xem xét việc hoãn, miễn chấphành biện pháp quản lý sau cai nghiện. Đơn đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp tỉnh đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao, gửi Giámđốc Sở Lao động- TBXH đối với người tự nguyện.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Lao động- TBXH phải xem xét quyếtđịnh việc hoãn, miễn chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện.

Điều 14. Biện phápgiải quyết người sau cai nghiện tự ý rời bỏ cơ sở GQVL

1. Khi phát hiện người sau cai nghiện tự ý rời bỏnơi đang quản lý hoặc hết thời gian nghỉ phép mà không đến trình diện thì Giámđốc cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo chínhquyền và Công an địa phương nơi trú đóng trong thời hạn 24 giờ để có biện phápphối hợp truy tìm, đồng thời thông báo về chính quyền địa phương nơi cư trú củangười sau cai bỏ trốn để cùng gia đình vận động, phối hợp đưa trở lại đơn vị;nếu sau khi vận động, thuyết phục mà đương sự không tự nguyện trở lại hoặc bỏtrốn thì phối hợp Công an địa phương nơi đương sự cư trú để truy tìm và cưỡngchế đưa về cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL.

2. Thời gian tự ý rời bỏ nơi đang quản lý không đượctính vào thời gian áp dụng biện pháp quản lý đối với người sau cai nghiện tạicơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện.

Điều 15. Giải quyết trườnghợp người sau cai nghiện chết

a. Trường hợp người sau cai nghiệntại cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm bị tai nạn lao động thì cơ sở phải tổchức cứu chữa kịp thời và chuyển đến bệnh viện khi cần thiết; đồng thời làm thủtục để giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định của Pháp luật.

b. Trong thời gian thực hiện Đề ándạy nghề và giải quyết việc làm, nếu người sau cai bị chết thì Ban Giám đốc cơ sởphải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Y tế gần nhấtđến lập biên bản xác định nguyên nhân chết. Trong trường hợp cần thiết có thểtrưng cầu giám định pháp y; đồng thời, thông báo cho thân nhân người chết biếtđể mai táng. Trong trường hợp người chết không có thân nhân hoặc thân nhân khôngđến trong vòng 24 giờ thì Ban Giám đốc cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cótrách nhiệm tổ chức mai táng, chi trả giám định pháp y. Chi phí mai táng dongân sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

Chương IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦANGƯỜI SAU CAI NGHIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GQVL

Điều 16. Quyền lợi và nghĩavụ của người sau cai nghiện

A. Quyền lợi

1.Khi tham gia lao động sản xuất, người saucai nghiện được ký kết Hợp đồng lao động, được hưởng các chế độ, chính sách vềtiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và các chế độbảo hiểm theo quy định của Bộ Luật lao động.

2. Được bố trí chỗ ở phù hợp và các tiện nghi cầnthiết khác.

3. Được đăng ký tạm trú tại địa phương nơi làm việc.

4. Được học văn hóa, đào tạo nghề nghiệp theo nguyệnvọng và phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động.

5. Được tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoànthể, xã hội, nghề nghiệp theo Pháp luật quy định.

6. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc tronglao động sản xuất, học tập, rèn luyện, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảođảm an toàn tại đơn vị và địa phương.

7. Được tiếp thân nhân tại khu vực dành riêng ngoàigiờ lao động và học tập theo quy định cụ thể của cơ quan quản lý.

8. Được giải quyết cho về phép khi gia đình có việctang, việc cưới theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

9. Được xem xét tiếp nhận vào làm nhân viên và đượcđề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý của cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVLthuộc Sở Lao động- TBXH.

B. Nghĩa vụ:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật quy định, nộiquy quản lý sau cai, nội quy lao động và sinh hoạt của đơn vị.

2. Tích cực tham gia lao động sản xuất, hoàn thànhđịnh mức lao động, khối lượng, chất lượng công việc được giao.

3. Tích cực học tập, thi đua lao động, tham gia cácphong trào văn thể mỹ và các hoạt động xã hội của đoàn thể.

4. Tích cực thamgia công tác tuyên truyền, vận động bài trừ tệ nạn mại dâm, ma túy và các tệnạn xã hội khác, phản ảnh, tố cáo với người có trách nhiệm để kịp thời ngăn chặnmọi hành vi tiêu cực, nhất là các hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy tạinơi làm việc và nơi cư trú nhằm góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lànhmạnh.

Điều 17. Trách nhiệm của cơsở quản lý, dạy nghề và GQVL

Cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cainghiện có trách nhiệm:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý, giáodục, tổ chức lao động sản xuất và đào tạo bồi dưỡng nghề nghiệp, tổ chức các hoạtđộng văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện hoạt động của đơnvị nhằm cải thiện đời sống tinh thần, nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả giáodục, hoàn thiện nhân cách và phòng, chống tái nghiện đối với người sau cainghiện ma túy.

2. Ban hành nội quy quản lý tại đơn vị.

3. Thực hiện đúng các quy định về tổ chức quản lýtheo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các quy định của Nhà nước. Nghiêm cấm mọihành vi xâm phạm thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người sau cai nghiện.

4. Thực hiện đầy đủ, đúng nguyên tắc về quản lý hồsơ cá nhân, danh sách trích ngang, hồ sơ học văn hóa, học nghề của người sau cainghiện.

5. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá mứcđộ rèn luyện, phấn đấu của người sau cai nghiện. Định kỳ hàng tháng, quý, năm phảibáo cáo về tình hình quản lý người sau cai tại đơn vị cho cơ quan cấp trên đểtổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

6. Đăng ký cho người sau cai nghiện được tạm trúcó thời hạn tại địa phương nơi đơn vị trú đóng.

7. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyềnđịa phương nơi đơn vị trú đóng để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trậttự an toàn đơn vị, phòng, chống ma túy, các chất gây nghiện thẩm lậu vào đơn vị.

8. Trong trường hợp người sau cai nghiện tại cơ sởquản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm bị tai nạn lao động thì cơ sở phải tổchức cứu chữa kịp thời và chuyển đến bệnh viện khi cần thiết; đồng thời làm thủtục để giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định Pháp luật.

Điều 18. Chế độ, chính sáchđối với cán bộ công chức làm việc tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL chongười sau cai nghiện

Đối với cán bộ công nhân viên quản lý người sau cainghiện tại cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm được hưởng chế độ,chính sách như cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hộicủa tỉnh.

Điều 19. Chế độ,chính sách đối với người sau cai nghiện

Người sau cai nghiện được hưởng các chế độ,chính sách như sau:

1. Được ngân sách trợ cấp tiền ăn với mức 240.000đồng/người/ tháng trong thời gian làm việc ở cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVLcho người sau cai nghiện thuộc Sở Lao động- TBXH kể cả người chưa đủ 18 tuổi.

2. Được hỗ trợ một phần chi phí học văn hoá, họcnghề và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo chủ trương đào tạo nguồn nhân lực củatỉnh.

3. Được cấp thuốc điều trị bệnh thông thường.

4. Được trang bị mùng, mền; áo quần đồng phục.

Chương V

CHẤMDỨT HOẶC KÉO DÀI THỜI GIAN QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN

Mục 1. CHẤM DỨT THỜIGIAN QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN

Điều 20. Chấm dứt áp dụngbiện pháp quản lý người sau cai:

Người sau cai nghiện được chấm dứt áp dụng biện phápquản lý khi:

1. Đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện phápquản lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Được giải quyết chấm dứt áp dụng biện pháp quảnlý sau cai nghiện trước thời hạn do có nhiều thành tích trong thời gian laođộng, học tập, rèn luyện tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cainghiện theo Điều 21, Điều 22 và Điều 23 của Quy chế này.

Điều 21. Điều kiện xét giảiquyết chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý trước thời hạn do có nhiều thành tíchtrong thời gian làm việc tại các cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL

Người sau cai nghiện được xét giải quyết chấm dứtáp dụng biện pháp quản lý tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cainghiện trước thời hạn phải hội đủ các điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng có khả năng tái nghiệncao.

2. Là người đã lập được nhiều thành tích trong laođộng, học tập, được tập thể người sau cai nghiện bình chọn và được Giám đốc cơsở quản lý, dạy nghề và GQVL khen thưởng trong các phong trào thi đua tại cơ sởquản lý, dạy nghề và GQVL.

Điều 22. Thẩm quyền quyếtđịnh chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý người sau cai nghiện trước thờihạn do có nhiều thành tích trong thời gian làm việc tại cơ sở quản lý, dạy nghềvà GQVL

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chấmdứt áp dụng biện pháp quản lý trước thời hạn đối với người sau cai nghiện bịbắt buộc đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL do có nhiều thành tích trongthời gian làm việc tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL theo đề nghị của Giámđốc Sở Lao động-TBXH.

2. Giám đốc Sở Lao động- TBXH ra quyết định chấmdứt áp dụng biện pháp quản lý trước thời hạn đối với người sau cai nghiện tự nguyệnxin vào cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL do có nhiều thành tích trong thời gianlàm việc tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL theo đề nghị của Giám đốc cơ sở

3. Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp quản lýtại cơ sở GQVL cho người sau cai nghiện trước thời hạn được gởi đến:

- Cá nhân và gia đình người sau cai nghiện;

- Cơ sở GQVL nơi đang quản lý người sau cai nghiện;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn nơi gia đình người sau cai nghiện cư trú.

Điều 23. Cấp giấy chứngnhận đã thực hiện xong biện pháp quản lý đối với người sau cai nghiện

Người sau cai nghiện được chấm dứt áp dụng biện phápquản lý tại cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm được Giám đốc cơ sởcấp giấy chứng nhận đã thực hiện xong thời hạn áp dụng biện pháp quản lý ngườisau cai nghiện.

Điều 24. Quyền lợi củangười chấp hành xong biện pháp quản lý tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL chongười sau cai nghiện được chọn một trong các hình thức làm việc, tái hoà nhậpcộng đồng sau đây

1. Chuyển sang làm nhân viên hoặc công nhân tại cơsở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện nếu có đủđiều kiện và cơ sở này có nhu cầu tuyển dụng;

2. Trở về gia đình để tiếp tục làm việc, sinh sống,chịu sự quản lý, giúp đỡ của gia đình và cộng đồng dân cư, chính quyền địaphương nơi cư trú.

Mục 2. KÉO DÀI THỜI GIAN QUẢNLÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN

Điều 25. Trường hợp kéo dàithời gian áp dụng biện pháp quản lý tại cơ sở GQVL cho người sau cainghiện

Người sau cainghiện có thể bị kéo dài thời gian áp dụng biện pháp quản lý tối đa đến 36 thángnếu vi phạm nội quy và đã bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lêntrong quá trình lao động, học tập, rèn luyện tại cơ sở GQVL cho người sau cainghiện.

Điều 26. Thẩm quyền quyếtđịnh kéo dài thời gian áp dụng biện pháp quản lý tại cơ sở quản lý, dạy nghề vàGQVL cho người sau cai nghiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định kéodài thời gian áp dụng biện pháp quản lý đối với những người không tự nguyện xinvào cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện theo đề nghị củaGiám đốc Sở Lao động- TBXH.

2. Giám đốc Sở Lao động- TBXH ra Quyết định kéo dàithời gian áp dụng biện pháp quản lý đối với những người tự nguyện xin vào tạicơ sở GQVL cho người sau cai nghiện theo đề nghị của Giám đốc cơ sở quản lý,dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện.

3. Quyết định kéo dài thời gian áp dụng biện phápquản lý, dạy nghề và GQVL làm tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người saucai nghiện được gởi đến:

a. Cá nhân và gia đình người sau cai nghiện, Cơ sởGQVL nơi đang quản lý người sau cai nghiện;

b. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn nơi gia đình người sau cai nghiện đang cư trú.

Chương VI

CÁC CƠ SỞ GQVL CHO NGƯỜISAU CAI NGHIỆN TẠI CƠ SỞ QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GQVL

Mục 1. CÁC CƠ SỞ GQVL CHONGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI CƠ SỞ QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GQVL

Điều 27. Các cơ sở GQVLcho người sau cai nghiện

Các doanh nghiệp nhà nước, Hợp tác xã, Công ty Cổphần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp Tư nhân tham gia đầu tư SXKD vào khu Trung tâmđược cơ quan chức năng thẩm định và được Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chophép thành lập.

Điều 28. Hình thànhkhu nhà xưởng, kho, dạy nghề, hệ thống giao thông và các công việc có liên quan

Tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL, ngân sách tỉnhđầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất ban đầu như hệ thống giao thông, điện,cấp thoát nước, sân bãi, nhà xưởng sản xuất, nhà kho để hình thành khu xưởng đểtự tổ chức sản xuất và vận động các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinhtế đến đầu tư tổ chức sản xuất nhằm GQVL cho học viên đang cai nghiện và saucai nghiện.

Điều 29. Trang trại sảnxuất nông, lâm nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp

Ngoài những cơ sở sản xuất trong khu xưởng của cơsở quản lý, dạy nghề và và GQVL còn được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đầu tưxây dựng, quản lý trang trại sản xuất nông- lâm nghiệp, HTX và cơ sở sản xuấttiểu thủ công nghiệp khác để tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

Điều 30. Chế độ,chính sách ưu đãi đối với các cơ sở giải quyết việc làm tại cơ sở quản lý, dạynghề và GQVL

Các chế độ, chínhsách ưu đãi đối với cơ sở GQVL được quy định riêng do Sở Tài chính phối hợp vớicác ngành liên quan tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 31. Quản lý người saucai nghiện

1. Người sau cai nghiện được sắp xếp, ăn ở, sinhhoạt tập trung trong khu vực dành riêng. Trong giờ làm việc, người sau cai nghiệnđến làm việc ở khu xưởng, cơ sở sản xuất... trong cơ sở quản lý, dạy nghề vàGQVL. Ngoài giờ làm việc, người sau cai nghiện được tham gia các hoạt động họctập, vui chơi giải trí trong khuôn viên của cơ sở theo kế hoạch, nội qui quyđịnh;

2. Người sau cai nghiện chưa tốt nghiệp phổ thôngtrung học được tạo điều kiện học bổ túc văn hóa. Tùy theo nhu cầu sản xuất vànguyện vọng của người sau cai nghiện, cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL tổ chứcdạy nghề phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc của người sau cai nghiện.

3. Người sau cai nghiện chưa đủ 18 tuổi được tậptrung học văn hóa, học nghề đến khi đủ 18 tuổi. Giám đốc Sở Lao động- TBXH có tráchnhiệm sắp xếp, bố trí khu vực dành riêng cho các em làm nơi tập trung quản lýnhững người sau cai nghiện chưa đủ 18 tuổi tại Trung tâm.

Mục 2. HỢP TÁC XÃ, CƠ SỞSẢN XUẤT TIẾP NHẬN, GQVL CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN

Điều 32. Hợp tác xã, cơ sởsản xuất tiếp nhận, GQVL cho người sau cai nghiện

Gia đình những người sau cai nghiện, các tổ chức,cá nhân có đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cóthể hợp tác liên kết với nhau để thành lập các Hợp tác xã nông nghiệp (trồngtrọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) hoặc các Hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiểuthủ công nghiệp hoạt động trên các địa bàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh đểgiúp đỡ, tạo điều kiện cho con em mình và những học viên khác có công ăn việclàm, tạo ra thu nhập nuôi sống bản thân, ổn định chỗ ở, xa rời môi trường dễgây tái nghiện.

Điều 33. Quyền lợi và nghĩavụ của Hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp nhận GQVL cho người sau cai nghiện

1. Quyền lợi: Hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp nhận,GQVL cho người sau cai nghiện được tạo điều kiện thuận lợi về vay vốn, bảo hộquyền sản xuất kinh doanh; được hưởng chính sách thuế ưu đãi theo hiện hành.

2. Nghĩa vụ: Hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc cáctổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết trong HĐLĐvà các qui định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động là người sau cainghiện.

Chương VII

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠQUAN LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ

Điều 34. Trách nhiệm của SởLao động- Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục lao động xã hội kịpthời xét công nhận người nghiện ma túy là học viên của đơn vị mình đã hoàn thànhthời gian cai nghiện tại Trung tâm và lập các thủ tục đưa họ vào cơ sở quản lý,dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳvà đột xuất các hoạt động của cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cainghiện và giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của Pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cáclớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, chuyên mônnghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ngườisau cai nghiện; thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm để bồi dưỡng nâng caonăng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dụcvà Đào tạo đề xuất mức trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh, tiền học nghề, kinh phíphổ cập giáo dục và các khoản chi phí khác cho người được tiếp nhận vào cơ sởquản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện.

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhhướng dẫn cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cainghiện lập kế hoạch kinh phí hàng năm để thực hiện.

5. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính nghiên cứuđề xuất điều chỉnh bổ sung các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viênchức và người sau cai nghiện làm việc tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL chongười sau cai nghiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

6. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác chữa bệnhcho người sau cai nghiện.

Điều 35. Trách nhiệm của SởTài chính

1. Hướng dẫn cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL chongười sau cai nghiện thực hiện chế độ kế toán tài chính theo quy định hiện hành;hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

2. Cấp phát kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và kinhphí hoạt động đủ, kịp thời cho cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người saucai nghiện theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Tổ chức kiểmtra việc sử dụng kinh phí của cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cainghiện được Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách.

Điều 36. Trách nhiệm của SởNội vụ

Sở Nội vụ trêncơ sở đề nghị của Sở Lao động- TBXH, căn cứ qui mô tiếp nhận và số lượng ngườisau cai nghiện được giao cho cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cainghiện, có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết về biên chế,nhân sự theo quy định cho công tác quản lý người sau cai nghiện cho đơn vị này.

Điều 37. Trách nhiệm củaCông an tỉnh

1. Hướng dẫn cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL chongười sau cai nghiện thực hiện công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu đối với ngườiđược tiếp nhận vào cơ sở.

2. Phối hợp với Sở Lao động- TBXH tổ chức tập huấnvề nghiệp vụ công tác bảo vệ cho cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người saucai nghiện.

3. Chỉ đạo cho Công an các huyện, thị xã (xã, phường,thị trấn ):

a. Tiếp tục quản lý, giáo dục đối tượng được chophép hồi gia;

b. Kịp thời lậphồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật nếu đối tượng tái nghiện;

c. Phối hợp với cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL chongười sau cai nghiện xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ đơn vị, hỗ trợ khi xảyra vấn đề về an ninh trật tự.

d. Phối hợp với cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL chongười sau cai nghiện truy tìm và đưa những đối tượng tự ý rời bỏ nơi đang quảnlý trở về đơn vị.

Điều 38. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân các huyện, thị xã

1. Tiếp tục quản lý, giáo dục và tạo điều kiệngiải quyết việc làm, hỗ trợ vốn giúp cho người sau cai nghiện được hồi gia ổnđịnh cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng, không tái nghiện.

2. Chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể, Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thăm hỏi, động viên và phối hợp vớigia đình cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người sau cai nghiện làngười của địa phương mình đang lao động, rèn luyện tại cơ sở quản lý, dạy nghềvà GQVL cho người sau cai nghiện; tham gia hỗ trợ các hoạt động dạy văn hoá,dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện tại cơ sở này; giải quyết hoặc phốihợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hộ tịch, hộ khẩu của người sau cai nghiện.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VIPHẠM

Điều 39. Khen thưởng và xửlý vi phạm đối với người sau cai nghiện

1. Khen thưởng: Trong thời gian lao động và sinhhoạt tại các cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện, nếungười sau cai nghiện chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, quy chế và nộiquy của cơ sở, lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc thì tùy theo những thành tích mà người sau cai nghiệnđạt được, sẽ được Giám đốc cơ sở xét khen thưởng bằng các hình thức sau đây:

a. Khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởngtheo quy định của Nhà nước;

b. Thưởng tiền hoặc hiện vật;

c. Thưởng phép về thăm gia đình;

d. Được ghi nhận thành tích để xem xét rút ngắn thờigian áp dụng biện pháp quản lý.

2. Kỷ luật: Người sau cai nghiện vi phạm quy chếvà nội quy của cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện thì tùytheo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức sau:

a. Khiển trách;

b. Cảnh cáo;

c. Chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơnhoặc cách chức (nếu có);

d. Bị kéo dài thời gian áp dụng biện pháp quản lýtại cơ sở dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện theo Điều 25 của Quy chếnày.

Điều 40. Người sau cainghiện vi phạm pháp luật

1. Nếu người sau cai nghiện được tiếp nhận vào cơsở quản lý, dạy nghề và GQVL có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tínhchất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu tráchnhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định củaPháp luật. Nếu có hành vi tái sử dụng ma túy thì bị truy cứu trách nhiệm hìnhsự.

2. Nếu hành vi vi phạm của người sau cai nghiện códấu hiệu phạm tội thì người có thẩm quyền quy định tại Điều 7, 8 của Quy chế nàyra quyết định thôi áp dụng biện pháp quản lý tại cơ sở quản lý, dạy nghề và giảiquyết việc làm cho người sau cai nghiện (tùy theo đối tượng cai bắt buộc hay tựnguyện) và Giám đốc cơ sở phải chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền điều tra,tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

3. Trong trường hợp cơ quan điều tra kết luận vềhành vi của người sau cai nghiện không có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì Giám đốccơ sở (nơi trước đây quản lý người sau cai nghiện) đề nghị người có thẩm quyềnquy định tại Điều 7 và Điều 8 của Quy chế này ra quyết định đưa người sau cainghiện trở lại cơ sở.

Thời gian người sau cai nghiện bị tạm giam, tạm giữđược tính vào thời gian áp dụng biện pháp quản lý đối với người sau cai nghiện.

Điều 41. Khen thưởng đốivới các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, dạy nghề và GQVL cho người saucai nghiện

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trongviệc quản lý, dạy nghề và GQVL, phòng chống tái nghiện và ổn định cuộc sống chongười sau cai nghiện thì được xét khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 42. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trongviệc tổ chức quản lý giúp người sau cai nghiện được học nghề, ổn định việc làm,phòng chống tái nghiện tại cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cainghiện hoặc sau khi hồi gia mà không thực hiện tốt trách nhiệm được giao nêutrong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luậthoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theoquy định của Pháp luật.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Những điều khoảnthi hành

1. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm,Giám đốc cơ sở quản lý, dạy nghề và GQVL cho người sau cai nghiện báo cáo cho cáccấp có thẩm quyền về kết quả quản lý và GQVL cho người sau cai nghiện tại cơ sởdo mình quản lý và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhthực hiện Quy chế này.

2. Giao nhiệm vụ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:

a. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thựchiện Quy chế này, kịp thời ghi nhận những vướng mắc và đề xuất của cơ sở quảnlý, dạy nghề và GQVL, ý kiến của các cơ quan, ban ngành có liên quan để tổnghợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

b. Tiến hành sơ kết định kỳ 6 tháng, hàng năm vềkết quả thực hiện Quy chế này, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổ, bổsung Quy chế cho phù hợp.