ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyềnthông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ĐàiTruyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện Thông báo số 984-TB/TUngày 30 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 645/TTr-SNV ngày 13 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương như sau:

I. Về vị trí, chức năng:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương là đơn vịsự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (tự bảo đảm một phần kinh phíhoạt động) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chícủa Đảng bộ, chính quyền tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương có tư cáchpháp nhân, có tài khoản và con dấu theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạovà quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phíhoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, vềtruyền dẫn, phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời chịu sự kiểmtra, giám sát theo từng lĩnh vực chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

II. Về nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiệnnhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệpphát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạchđã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩmquyền.

2. Sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh,chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử theoquy định của pháp luật.

3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyềnhình trên địa bàn tỉnh.

4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹthuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóngcác chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quyđịnh của pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ chức khác để bảo đảm sự an toàncủa hệ thống kỹ thuật này.

5. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham giathẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hìnhtheo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật.

6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyềnhình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trênsóng Đài quốc gia.

7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đốivới các Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thành phố, thị xã thuộc Ủy bannhân dân huyện, thành phố, thị xã theo quy định của pháp luật.

8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học và côngnghệ thuộc lĩnh vực hoạt động của Đài; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của phápluật.

9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộclĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựngtiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình,Đài Truyền thanh huyện, thành phố, thị xã thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để Ủyban nhân dân tỉnh ban hành.

10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịchvụ; tiếp nhận tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theoquy định của pháp luật.

11. Quản lý sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngânsách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tàitrợ theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương,tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chứcvà người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơquan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt côngtác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quyđịnh của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng,chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội trong đơnvị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền mà pháp luật quy định.

15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chếđộ chính sách và các quy định của pháp luật; Xử lý kỷ luật và đề xuất các hìnhthức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm quy định trong hoạt động phátthanh, truyền thanh, truyền hình theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệutheo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dântỉnh giao theo quy định của pháp luật.

III. Về cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Đài, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giámđốc.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực gồm:

- Phòng Tổ chức và Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Phòng Thời sự;

- Phòng Chương trình;

- Phòng Thông tin điện tử;

- Phòng Văn nghệ và Giải trí;

- Phòng Kỹ thuật và Công nghệ;

- Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng;

- Phòng Chuyên đề;

- Phòng Phát thanh;

- Phòng Dịch vụ và Quảng cáo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạcNhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Giám đốc Đài Phát thanh vàTruyền hình Hải Dương căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển