UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 24/TTr-STP ngày 05 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàntỉnh An Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày14 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quyđịnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh AnGiang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Website tỉnh An Giang;
- Trung tâm Công báo - Tin học (để đăng công báo);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC THEODÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24 / 2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 củaUBND tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật, trách nhiệm phối hợp và cơ chế thực hiện theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sauđây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn(sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); tổ chức, cá nhân liên quan trongcông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Nguyên tắc theo dõi tình hình thihành pháp luật

1. Kịp thời, khách quan, công khai và minh bạch.

2. Thường xuyên, liên tục, xác định lĩnh vựctrọng tâm, trọng điểm.

3. Kết hợp việc theo dõi tình hình thi hành phápluật thuộc phạm vi địa bàn quản lý của Ủy ban nhân dân các cấp với việc theodõi tình hình thi hành pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các phòng, đơn vị chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện, các công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấpxã.

4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhândân cấp xã; tổ chức và cá nhân trong thực hiện công tác theo dõi tình hình thihành pháp luật.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cá nhân tham giatheo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 4. Phạm vi trách nhiệm theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật

1. Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dântỉnh thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hànhpháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

Tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chếcủa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp người đứngđầu cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luậttrong chức năng, nhiệm vụ được phân công.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu, giúp Ủy bannhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luậttrong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trongchức năng, nhiệm vụ được phân công.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công táctheo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýcủa Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tham mưu,giúp Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong cáclĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Các công chức chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhândân cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hànhpháp luật trong lĩnh vực được phân công.

Chương II

NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁPLUẬT

Điều 5. Nội dung theo dõi tình hình thi hànhpháp luật

Thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị địnhsố 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật.

Điều 6. Hoạt động theo dõi tình hình thi hànhpháp luật

Thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị địnhsố 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THIHÀNH PHÁP LUẬT

Điều 7. Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dântỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm trên địabàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai, thựchiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luậttrên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổchức liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợitrong việc tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý thông tin về tình hình thihành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức điều tra, khảosát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp tình hình thihành pháp luật trên địa bàn tỉnh, xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnhđể báo cáo Bộ Tư pháp.

Điều 8. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thựchiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 7 của Quyđịnh này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phốihợp với Sở Tư pháp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quyđịnh tại Điều 7 của Quy định này trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấphuyện.

Điều 10. Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện

1. Phòng Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vịchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu,giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạmvi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vịchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy bannhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằngnăm trên địa bàn cấp huyện;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổchức liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo điều kiện thuận lợitrong việc tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý thông tin về tình hình thihành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp;

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vịchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức điềutra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo từng lĩnh vực, địabàn cụ thể;

đ) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vịchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợptình hình thi hành pháp luật trên địa bàn cấp huyện, xây dựng báo cáo trình Ủyban nhân dân cấp huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện:

Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tư pháp, giúp Ủy ban nhân dâncấp huyện thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy địnhtại khoản 1 Điều này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợpvới Phòng Tư pháp thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều 10 của Quy định này trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhândân cấp xã.

Điều 12. Công chức chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cấp xã

1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch:

a) Chủ trì, phối hợp với công chức chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõitình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Chủ trì, phối hợp với công chức chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõitình hình thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã;

c) Chủ trì, phối hợp với công chức chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị, tổ chức liên quan tham mưu, giúp Ủy bannhân dân cấp xã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, tổng hợp, đánhgiá và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức,cá nhân cung cấp;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia điều tra, khảo sát tình hình thi hànhpháp luật theo từng lĩnh vực trên địa bàn cấp xã;

đ) Chủ trì, phối hợp với công chức chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành phápluật trên địa bàn cấp xã để Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấphuyện.

2. Các công chức chuyên môn khác thuộc Ủy bannhân dân cấp xã:

Các công chức chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhândân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu,giúp Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy địnhtại khoản 1 Điều này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 13. Tham gia phối hợp của Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp –Hộ tịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp nhận sự phối hợp của Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp để cùng theo dõi,giám sát hoạt động thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Tham gia phối hợp của Toà án nhândân, Viện Kiểm sát nhân dân

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp –Hộ tịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp nhận sự phối hợp của Toàán nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điềukiện chia sẻ, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật, góp phần tăngcường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chương IV

CƠ CHẾ THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬTTHEO ĐỊA BÀN VÀ THEO LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 15. Báo cáo định kỳ tình hình thi hànhpháp luật

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng, đơn vịchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, xây dựng báo cáo công táctheo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương, lĩnh vực đượcphân công quản lý gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 05 tháng 10 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác theo dõitình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương, lĩnh vực được phân côngquản lý gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 10 hàng năm.

3. Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo côngtác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhândân tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

Điều 16. Báo cáo chuyên đề, đột xuất tìnhhình thi hành pháp luật

Khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc các cơ quannhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịchchịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân tỉnh; các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; côngchức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựngbáo cáo tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất theoyêu cầu.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Kinh phí đảm bảo cho công tác theodõi tình hình thi hành pháp luật

Hàng năm, căn cứ yêu cầu công tác theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí tổng hợpchung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên gửi cơ quan có thẩm quyền phêduyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật cóliên quan.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, triểnkhai việc thực hiện Quy định này.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Quyđịnh này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khănvướng mắc, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy bannhân dân cấp xã phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.