ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ PHÁT LẠI CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH Ở ĐÀIPHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcnăm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ qui định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC- BKH&ĐT- BTTTT ngày 26/12/2012 của liên bộ: Bộ Tài chính,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc "hướng dẫnquản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hảiđảo giai đoạn 2012-2015";

Thực hiện Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X - kỳ họp thứ 5về việc quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyềnhình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 455/TTr-STTTT ngày 14/8/2013 về việc quy định mứcchi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phátthanh, truyền hình các cấp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗtrợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh,truyền hình các cấp trong tỉnh Gia Lai. Mức chi hỗ trợ như sau:

1. Mức chi:

a/ Hỗ trợ phát lại cácchương trình truyền hình:

- Phát lại chương trình có thờilượng không quá 15 phút, mức hỗ trợ là: 300.000 đồng/chương trình.

- Phát lại chương trình có thờilượng trên 15 phút đến 30 phút, mức hỗ trợ là: 575.000 đồng/chương trình.

- Phát lại chương trình có thờilượng trên 30 phút đến 45 phút, mức hỗ trợ là: 850.000 đồng/chương trình.

b/ Hỗ trợ phát lại cácchương trình phát thanh ở các đài truyền thanh cấp huyện, xã trong tỉnh: mức hỗtrợ bằng 50% mức hỗ trợ phát lại chương trình truyền hình cùng khung thờilượng.

Danh mục chương trình do Trung ươnghoặc cấp tỉnh cung cấp, khung giờ phát sóng và các chương trình được phát sóngtheo thỏa thuận hoặc hướng dẫn của cơ quan đặt hàng.

2. Đối tượng thụ hưởng vànguồn kinh phí hỗ trợ: Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, các Đài có tráchnhiệm phát sóng lại các chương trình phát thanh truyền hình (theo danh mục đượccung cấp quy định tại điều 1). Nguồn kinh phí do Trung ương phân về cho tỉnhhằng năm sẽ được phân bổ để hỗ trợ cho các Đài thực hiện phát sóng lại cácchương trình. Ngoài ra ngân sách tỉnh không hỗ trợ thêm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin vàTruyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhliên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởngcác đài phát thanh, truyền hình các cấp trong tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Măng Đung