ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA CẦU XÃ THẠNH HƯNG, HUYỆNGIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định phápluật về phí và lệ phí

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộcthẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, Khóa VIII, Kỳ họp thứtám về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xãThạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 338/TTr-STC ngày 29 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xã Thạnh hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnhKiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh KiênGiang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các tổ chức, cá nhân trực tiếp điều khiểnphương tiện tham gia giao thông đường bộ khi qua cầu xã Thạnh Hưng phải trả phíqua cầu dưới hình thức vé cho mỗi lần qua cầu, trừ những trường hợp quy địnhtại Khoản 2 của Điều này.

2. Miễn nộp phí qua cầu xã Thạnh Hưng đối vớinhững trường hợp sau đây:

- Xe cứu thương, bao gồm cả các loại xe khác chởngười bị tai nạn đến nơi cấp cứu; xe cứu hỏa; đoàn xe đưa tang; đoàn xe có xehộ tống dẫn đường;

- Các loại xe máy chuyên dùng phục vụ cho sảnxuất nông nghiệp như: Máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa, máygặt đập liên hợp…;

- Xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chốnglụt bão;

- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồmcác loại xe theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Học sinh, giáo viên đi xe gắn máy, mô tô đihọc, công tác thường xuyên trên địa bàn có cầu đi qua; cán bộ xã, ấp tại nơi tổchức thu phí;

- Người đi bộ và xe đạp các loại.

3. Mức thu:

STT

PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ

MỆNH GIÁ VÉ THU PHÍ

(đồng/vé/lượt)

1

Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự

2.000

2

Xe lam, máy kéo

6.000

3

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

15.000

4

Ô tô từ 10 chỗ ngồi đến 16 chỗ ngồi

20.000

5

Ô tô trên 16 chỗ ngồi đến 25 chỗ ngồi

25.000

6

Xe chở hàng có tải trọng từ 2,5 tấn trở xuống

15.000

7

Xe chở hàng có tải trọng trên 2,5 tấn đến 5 tấn.

25.000

4. Quản lý, thu, nộp và sử dụng tiền phí qua cầu

Phí qua cầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng làdoanh thu hoạt động của nhà đầu tư. Nhà đầu tư tự tổ chức và thực hiện thu phí,đồng thời có nghĩa vụ kê khai, nộp các loại thuế theo đúng quy định hiện hànhvề quản lý thuế tại thời điểm thu.

5. Thời gian thu phí

Thời gian thu phí là 28 năm. Đến cuối ngày 31tháng 12 năm 2040, nhà đầu tư phải chuyển giao cầu xã Thạnh Hưng, huyện GiồngRiềng cho Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng quản lý.

6. Chứng từ thu phí qua cầu xã Thạnh Hưng: Thựchiện theo quy định tại Mục I, Phần III của Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao trách nhiệm cho Giám đốc (Thủ trưởng) cácSở, ngành: Tài chính; Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Giồng Riềng kiểm tra tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quacầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài chính; Giao thông vận tải, CụcThuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng; các tổ chức, cá nhânthuộc đối tượng thu, nộp phí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam