ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤPTHÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết hànhPháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giaodịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND ngày 05tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu, nộp,quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin vềgiao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sửdụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảođảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phícung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

a) Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

Số TT

CÁC TRƯỜNG HỢP NỘP LỆ PHÍ

MỨC THU (đồng/hồ sơ)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

b) Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảođảm:

Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm(bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứngnhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hànhán) là 30.000 đồng/trường hợp.

2. Quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảođảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

a) Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

b) Cơ quan thu phí, lệ phí được trích để lại 85%trên tổng số thu tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nướcđể trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thu phí, lệ phí theo chế độquy định; 15% còn lại nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư liêntịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tưpháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký. Mức thu quy định tại Quyết định này được áp dụng từngày 01 tháng 7 năm 2013; thay thế Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định thu lệphí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương