ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phíngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứThông tư s 97/2006/TT-BTCngày 16/10/2006 của BộTài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồngnhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc banhành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh LàoCai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 145/TTr-STC ngày 24/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địabàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Mức thu:

a) Mức thu phí trông giữ xe tại các bến, bãi, điểm đỗ xe:

Tên phương tiện

Mức thu

Ban ngày (đồng/xe/lượt)

Ban đêm (đồng/xe/lượt)

Theo tháng (đồng/xe/tháng)

1. Xe đạp, xe đạp điện:

1.000

2.000

30.000

2. Xe máy, xe máy điện, xe đạp thồ, Xe kéo tay, xe súc vật kéo, xe lam 03 bánh và các xe thô sơ khác:

2.000

3.000

100.000

3. Xe ô tô dưới 12 ch ngi; Xe ôtô tải dưới 2,5 tấn:

5.000

10.000

250.000

4. Xe ô tô từ 12 ch ngi đến 30 chỗ ngồi; Xe ôtô tải từ 2,5 tấn đến 05 tấn:

7.000

14.000

350.000

5. Xe ô tô trên 30 chngôi, xe ôtô tải trên 05 tấn; xe constener và các loi xe khác:

10.000

20.000

500.000

b) Riêng mức thu trông giữ xe đạp, xeđạp điện và xe máy tại các trường học, được tính bằng 50% mức thu quy định tạiđiểm a khoản này;

c) Mức thu phí trông giữ phương tiệndo vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ:

Tên phương tiện

Mức thu(đồng/xe/ngày đêm)

1. Xe đạp, xe đạp điện:

3.000

2. Xe máy, xe máy điện, xe đạp th, xe kéo tay, xe súc vật kéo, xe lam 03 bánh và các xe thô sơ khác:

5.000

3. Xe ô tô các loại:

30.000

d) Mức thu phí trông giữ xe đạp, xemáy, ô tô tại các điểm trông giữ phương tiện nơi tổ chức các sự kiện theo kếhoạch được UBND các huyện, thành phvà UBND tỉnh phêduyệt, các hoạt động lễ hội, hội chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Mức thu nàychỉ được thực hiện trong những ngày tổ chức sự kiện, lễ hội, hội chợ):

Tên phương tiện

Mức thu ban ngày (đồng/xe/lưt)

Mức thu ban đêm(đồng/ xe/ lượt)

1. Xe đạp, xe đạp điện:

2.000

3.000

2. Xe máy, xe máy điện:

5.000

10.000

3. Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi:

10.000

15.000

4. Xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên:

15.000

20.000

2. Quản lý, sử dụng:

a) Các đơn vị thu phí được trích lạimột phn kinh phí trước khi nộp ngân sách nhà nước, để tổchức thực hiện công tác thu cụ thể như sau:

- Đối với phí trông giữ xe thu tạicác bến, bãi do các tổ chức, các cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ xe, số tiền phí thu được hạch toán vào doanh thu và thực hiệnđầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nưc theo quy định;

- Đối vi phítrông giữ xe thu tại các bến, bãi, điểm đỗ xe do các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức thu: Cơ quan thu phíđược trích 50% trên tổng số tiền thực thu để trang trải phục vụ công tác thu;số còn lại (50%) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sáchnhà nước;

- Đối với phí trông giữ xe do vi phạmtrật tự an toàn giao thông đường bộ do cơ quan công an thực hiện: Cơ quan thuphí được trích 30% tổng số tiền thực thu phí để trang trảiphục vụ công tác thu, số còn lại (70%) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy địnhcủa Luật Ngân sách nhà nước.

b) Quản lý, sử dụng:

- Việc thanh quyết toán nguồn thu phíthực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài chính.

- Chứng từ thu thực hiện theo quyđịnh hiện hành của BTài chính hướng dn vin, phát hành, quản lý và sử dụng các loạichứng từ thu tin phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; Cục trưởng Cục Thuế tnh; Giám đc Kho bạc Nhànước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị vàcác tchức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết đnh số 04/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành phítrông giữ xe đp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Caivà Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai bsung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tnh;
- Như Điều 2 Quyết định;
- S Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh