UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐIVỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦUTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí vàThông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôngtư số 124/2011/TT-BTC ;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, kỳhọp thứ 7 về quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụngmột số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1317/STC-QLNS ngày 31 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi(kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10% trên giá trị tài sản tính lệ phítrước bạ.

Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phítrước bạ quy định tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBND thành phố ban hànhtheo từng thời kỳ. Trường hợp giá ghi trên hoá đơn cao hơn giá do UBND thànhphố quy định thì lấy theo giá ghi trên hoá đơn.

Điều 2. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài chínhvà các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm traviệc thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Luật quản lý Thuế; Thôngtư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trướcbạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được ápdụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2013 và thay thế Quyết định số 39/2011/ QĐ-UBNDngày 31/12/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu lệ phí trước bạ đốivới ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừachở người vừa chở hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng CụcThuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Các Sở, ban, ngành thuộc TP;
- Cục Thuế TP ĐN;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- TT Công báo thành phố Đà Nẵng;
- CVP UBND thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHVõ Duy Khương