ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÉT,CHO PHÉP DOANH NHÂN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANGSỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2012/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2007 của Thủtướng Chính phủ về ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhânAPEC;

Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Côngan hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của BộCông an về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lạicủa doanh nhân APEC;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số điều của Quy chế về việc xét, cho phép doanh nhân, cánbộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại củadoanh nhân APEC được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Đối với doanh nhân:

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn ít nhất 03 năm kể từngày nộp hồ sơ đề nghị được sử dụng thẻ ABTC; không thuộc trường hợp chưa đượccấp thẻ ABTC, chưa được xuất cảnh theo quy định tại Điều 10 Quy chế ban hànhtheo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ”.

2. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn ít nhất 03 năm kể từngày nộp hồ sơ đề nghị được sử dụng thẻ ABTC”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc SởNội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căncứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai