ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ- UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2009/QĐ-UBND NGÀY 29/7/2009 CỦA ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổchức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và ChánhThanh tra tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăngvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaThanh tra tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 15, Điều 2:

“Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

15. Thực hiện công tác pháp chế (theo quy định tạiĐiều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế) và những nhiệm vụ khác doỦy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định củapháp luật”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3:

“Điều 3. Cơ cấu lãnh đạo

1. Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra và không quá03 Phó Chánh Thanh tra.

2. Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quanThanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanhtra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyênmôn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và sau khi thống nhất với TổngThanh tra.

3. Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp ChánhThanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước phápluật về nhiệm vụ được phân công; khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một PhóChánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm điều hành các hoạt độngcủa Thanh tra tỉnh.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó ChánhThanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩnchuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và đề nghị của ChánhThanh tra tỉnh.

4. Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chínhsách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện theoquy định của pháp luật”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4:

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Thanh tra Kinh tế.

3. Phòng Thanh tra Nội chính Vănxã.

4. Phòng Thanh tra Giải quyếtkhiếu nại, tố cáo,

5. Phòng Thanh tra Phòng, chốngtham nhũng và Xử lý sau thanh tra”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, ChánhThanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứQuyết định thi hành.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, TH, KT, VX, XD, NV, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu