ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2012/QĐ-UBND NGÀY21/12/2012 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁTHỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giáđất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụngđất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtvà giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quyhoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủvề thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phươngpháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CPngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thôngtư 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thutiền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 1554/TTr-STC ngày 04 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungĐiều 2 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quyđịnh hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòanhư sau:

"Điều 2. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyđịnh hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp sát giá trị trường khi nhà nướcgiao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Xử lý tồn tại.

a) Các trường hợp xác định giá đấtnông nghiệp theo quy định tại Điều 1 Bảng quy định hệ số điều chỉnh giá đất sátgiá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đính kèm Quyết định này kể từ ngàyNghị định số 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/10/2009) đến trướcngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đấtnông nghiệp quy định tại Quyết định này.

b) Các trường hợp xác định giá đấtphi nông nghiệp theo quy định tại Điều 1 Bảng quy định hệ số điều chỉnh giá đấtsát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đính kèm Quyết định này kể từngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/10/2009) đếntrước ngày Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành (ngày 02/03/2012)thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBNDngày 21/02/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

c) Xác định giá đất tái định cư đốivới các dự án Nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

c1) Các dự án đã Quyết định phêduyệt giá đất tái định cư hoặc các dự án thực hiện giá đất tái định cư theochính sách chung trước ngày Quyết định này có hiệu lực, mà đang thực hiện dởdang thì tiếp tục thực hiện theo giá đất hoặc chính sách chung đã được phê duyệt,không áp dụng hoặc điều chỉnh lại theo quy định tại Quyết định này.

c2) Các dự án đã có Quyết định phêduyệt giá đất tái định cư nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực mà chưatriển khai thực hiện thì được áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

c3) Khi thực hiện các quy định tạiđiểm c1, c2 mà gặp vướng mắc, bất cập thì UBND các huyện, thị xã, thành phốhoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa báo cáo UBND tỉnh xem xét,quyết định từng trường hợp cụ thể.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp Khánh Hòa;
- Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh