ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNGTHIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm1993 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt,bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợingày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bãođược sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiêntai;

Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảmnhẹ thiên tai đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại Tờ trình số 1218/TTr-SNN ngày 13 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phòng, chống thiên tai vàtìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngànhtỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp, công tyđóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

QUY ĐỊNH

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌMKIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND , ngày 07 tháng 6 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về các hoạt động phòng, chống, ứngphó, khắc phục hậu quả lụt, bão và các loại thiên tai trên địa bàn tỉnh, baogồm: Mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, giông, lốc, sét,sạt lở do mưa lũ, nước dâng, động đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhântrong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động và làm việc trên địa bàntỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc chung trong công tác phòng, chống thiêntai và tìm kiếm cứu nạn

1. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phảiđược tiến hành thường xuyên, đồng bộ ở các cấp, các ngành, các đơn vị nhằm chủđộng ứng phó có hiệu quả để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

2. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phảitổ chức thực hiện có hiệu quả ở các cấp, các ngành theo phương châm “Bốn tạichỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tạichỗ; hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời,khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAIVÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Điều 4. Công tác phòng chống thiên tai

1. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, mức độ antoàn của công trình nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng, để có biện pháp nâng cấp,sửa chữa đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão.

2. Việc xây dựng mới nhà ở, công trình tại các khu vực vensông, vùng thường xuyên bị ngập úng do triều cường, xả lũ, vùng có nguy cơ bịảnh hưởng trực tiếp mưa, bão, áp thấp nhiệt đới phải đúng quy định của phápluật, phù hợp với quy hoạch và đảm bảo tiêu chuẩn về phòng, chống lụt, bão,hành lang, chỉ giới an toàn bờ sông, kênh, rạch.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trong nhân dânkiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứunạn.

Điều 5. Công tác ứng phó thiên tai

1. Tổ chức trực ban nghiêm túc trong mùa mưa bão theo quyđịnh.

2. Chỉ đạo phân công, kiểm tra các địa bàn trọng điểm, xungyếu kịp thời trước, ngay khi lụt, bão, thiên tai xảy ra.

3. Tổ chức chu đáo công tác bảo vệ và cứu hộ các công trìnhphòng, chống lụt, bão và công trình có liên quan đến phòng, chống lụt, bão, cáccông trình trọng điểm đang bị sự cố thiên tai hoặc có nguy cơ gây ra tai họa.

4. Tổ chức kiểm tra xác định số dân phải sơ tán, di dời khỏikhu vực xung yếu, nguy hiểm đến nơi tạm cư kiên cố, chắc chắn, gần nhất. Nơitạm cư đảm bảo tốt các điều kiện về hậu cần, chăm sóc sức khỏe, phòng dịch, cấpcứu, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho đến khi kết thúc lụt, bão, thiêntai.

5. Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bịđể tham gia cứu hộ, cứu nạn người, tài sản của Nhà nước và nhân dân bị lụt,bão, thiên tai theo quy định. Mọi chi phí cho việc huy động lực lượng, vật tư, phươngtiện trang thiết bị để ứng cứu khẩn cấp chống lụt, bão, thiên tai do cơ quan cóthẩm quyền ban hành quyết định huy động chịu trách nhiệm thanh toán, hoàn trảtheo quy định của pháp luật.

Điều 6. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai

1. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội,đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm vàphải chủ động tiến hành, tích cực tham gia việc khắc phục hậu quả thiên tainhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống nhândân, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

2. Tập trung lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức cứuhộ, cứu nạn người, tài sản, công trình, nhà ở ngay khi sự cố thiên tai xảy ra.Ưu tiên cứu hộ, cứu nạn người, cấp cứu điều trị nạn nhân (nếu có) tại các cơ sởy tế gần nhất.

3. Tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, chăm sóc y tế, vệsinh môi trường sinh thái, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ kinh phí, giúp đỡnhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống trongvùng do lụt, bão, thiên tai gây ra.

4. Nhanh chóng sửa chữa, khôi phục các công trình phòng,chống lụt, bão và các công trình hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng, đảm bảo trongthời gian sớm nhất đưa vào sử dụng và trở lại hoạt động bình thường, nhất làtrường học, bệnh viện, trạm y tế, điện, nước sạch, thông tin liên lạc, giaothông; phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊNTAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

Điều 7. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứunạn tỉnh

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạntỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện,kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (cấphuyện), các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổchức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khắc phụchậu quả do thiên tai gây ra nhằm phát triển ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ antoàn, tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắcphục hậu quả thiên tai và công tác tìm kiếm cứu nạn hàng năm và các năm qua;trên cơ sở đó rà soát lại nhiệm vụ, xây dựng phương án và kế hoạch phòng, chốngthiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của tỉnh, đảm bảo sát với thực tế vàdiễn biến của từng loại thiên tai.

4. Xây dựng kế hoạch trang bị mới và kiểm tra phương tiện,trang thiết bị, vật tư… phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứunạn. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tưđể chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống đột xuất do lụt, bão, thiên taiđể hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sảnxuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân.

5. Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếplàm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và nhân dân trong vùngthiên tai.

6. Lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu, nộpQuỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm cho Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy địnhhiện hành; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thườngtrực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách cáchoạt động phòng, chống thiên tai.

2. Đề xuất chi sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh hàngnăm. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thu, nộp, quảnlý, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống lụt, bão.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhhướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình; mua sắmphương tiện, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn từ nguồnngân sách tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy bannhân dân cấp huyện có liên quan, các đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức kiểm tra antoàn đập theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấphuyện, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện chính sách, chương trình di dờidân tại những vùng có khả năng bị thiên tai, vùng trũng thấp, sạt lở đất vensông, ven suối.

6. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện ven sôngtổ chức trồng và bảo vệ cây chắn sóng có tác dụng hạn chế sạt lở ven sông.

7. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấphuyện liên quan tổ chức và thực hiện việc quản lý, sử dụng, sửa chữa, duy tunâng cấp đê bao, bờ bao, kè, cống, công trình thủy lợi do ngành và địa phươngquản lý.

Điều 9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉhuy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách hoạt động tìm kiếmcứu nạn khi xảy ra thiên tai, thảm họa.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị lực lượng, vật tư,phương tiện cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợpvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các sở, ban, ngành cóliên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xây dựng phương án và tổ chức triểnkhai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn kịp thời, có hiệu quả.

3. Sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩncấp, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, đảm bảo quân đội là lực lượng chủlực trong công tác này; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quânsự cấp huyện; huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng xung kích, tìmkiếm cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, huyện, xã.

4. Tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhviệc mua sắm các phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ có hiệuquả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơnvị về công tác quản lý, bảo trì, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị đãđược đầu tư. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếmcứu nạn sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị đã được trangcấp.

5. Sẵn sàng ứng cứu và ứng phó hiệu quả các tình huống lụt,bão, thiên tai xảy ra, nhất là trong mùa mưa, bão. Đồng thời, phối hợp với BanChỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các cơ quan thôngtin đại chúng để theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, áp thấp nhiệt đới,lụt, bão, thiên tai xảy ra để thực hiện huy động lực lượng, vật tư, phươngtiện, trang thiết bị phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo cơquan quân sự cấp dưới tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cùngcấp chỉ đạo giải quyết kịp thời những tình huống phức tạp.

Điều 10. Công an tỉnh

1. Chủ trì lập kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh, trậttự an toàn xã hội. Khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra triển khai ngay kế hoạchbảo vệ sản xuất, bảo vệ các công trình, cơ sở hạ tầng, bảo vệ đê, kè, cống, hệthống công trình cấp thoát nước. Không để kẻ địch, bọn tội phạm, phần tử xấulợi dụng lụt, bão, thiên tai để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước vànhân dân trước, trong và sau khi lụt, bão, thiên tai xảy ra.

2. Xây dựng phương án đầu tư trang thiết bị, vật tư, phươngtiện phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trình Bộ Công an và Ủy ban nhândân tỉnh (theo phân cấp) phê duyệt chủ trương để phân kỳ thực hiện. Thườngxuyên kiểm tra và có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa… các trang thiết bị, phươngtiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm huy động và sử dụng có hiệuquả trong quá trình tham gia giải quyết các tình huống sự cố thiên tai và chiviện, hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu.

3. Chỉ đạo Công an cấp huyện chủ động tổ chức tập huấn sửdụng phương tiện, trang thiết bị để nâng cao kỹ năng và hiệu quả trong công tácphòng, chống lụt, bão, thiên tai. Rà soát bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thựctập, diễn tập các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm ứng phó có hiệu quảkhi xảy ra tình huống xấu…; tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn,nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứuhộ, cứu nạn.

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, cácsở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác phòng, chốngthiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Tham gia sơ tán, di dời dânkhỏi những nơi nguy hiểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy và chính quyềnđịa phương, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, chấphành sơ tán, di dời, hạn chế thấp nhất các trường hợp cưỡng chế.

5. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám địnhmẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân vô danh, chưa được gia đình nhận dạngdo thiên tai gây ra trước khi mai táng.

Điều 11. Sở Giao thông Vận tải

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan Trungương liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra xử lý sạt lở bờ sông,rạch, xử lý phương tiện thủy neo đậu trái phép làm hư hỏng đê bao, bờ sông đúngtheo Luật Đê điều; Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão; Pháp lệnh Khai thác và Bảovệ công trình thủy lợi và quy định khác của pháp luật.

2. Lập quy hoạch, kế hoạch và thực hiện về phát triển giaothông vận tải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phòng, chống lụt, bão và bảo đảmthoát lũ.

3. Kịp thời ứng cứu, khắc phục tình trạng công trình, cầu,đường, bến phà khi bị sự cố do lụt, bão, thiên tai gây ra.

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhândân cấp huyện trong việc quản lý tàu thuyền hoạt động trên sông, rạch…

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhândân cấp huyện huy động lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ sơ tán, di dờidân khi xảy ra lụt, bão, thiên tai. Tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trênsông, rạch…

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủyban nhân dân cấp huyện đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các bếnphà, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa khi xảy ra lụt, bão, thiên tai.

Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh -Truyền hình, Báo Tây Ninh

1. Tăng cường thực hiện công tác truyền tin, thông báo chínhxác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, lụt, bão, thiên tai;các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậuquả thiên tai của Trung ương và tỉnh; các kinh nghiệm điển hình trong công tácphòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựngchương trình, kế hoạch để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho nhân dânnhững kiến thức cơ bản về phòng, tránh, ứng phó với thiên tai.

Điều 13. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo tin động đấtvà phòng, chống động đất theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan, Ủy bannhân dân cấp huyện về xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án phòng, khắcphục hậu quả động đất trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa,ứng phó động đất nhằm nâng cao ý thức chủ động trong công tác phòng, chống độngđất.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tảivà Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát, đấttrái phép gây sạt lở bờ sông, rạch, đê bao và bờ bao.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủyban nhân dân cấp huyện, các đơn vị chuyên ngành xử lý, giải quyết hậu quả khixảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phósự cố tràn dầu.

4. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnhTây Ninh nghiên cứu diễn biến, biến đổi, mực nước triều trên các sông lớn thuộckhu vực tỉnh và vùng phụ cận phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển bền vữngcác ngành kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc khắc phục ô nhiễm vàvệ sinh môi trường do thiên tai gây ra.

Điều 14. Sở Y tế

1. Đối với Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủyban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, đặc biệt chúý hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàncộng đồng trong mùa mưa bão; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh antoàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tìnhhình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng có thể xảy ra lụt,bão, thiên tai để chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác bảo vệ, chămsóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

b) Xây dựng phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ralụt, bão, thiên tai để nhanh chóng triển khai phương án cấp cứu, điều trị nạnnhân trong mọi tình huống. Bảo đảm cho các cơ sở y tế hoạt động an toàn tuyệtđối, không để người bệnh, nhân viên y tế bị thiệt mạng; hư hỏng, thất thoátthuốc, hóa chất, máy móc thiết bị y tế do mưa bão. Phối hợp chặt chẽ với lựclượng vũ trang địa phương làm tốt công tác kết hợp quân dân y trong phòng, chốngvà khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai.

c) Tham gia và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, BộChỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và HộiChữ thập đỏ tỉnh trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra lụt, bão,thiên tai, dịch bệnh; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng dolụt, bão, thiên tai theo đúng quy định để bàn giao cho người thân lo hậu sự.

2. Đối với các bệnh viện, cơ sở Y tế từ tuyến huyện trở lên

a) Tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyênmôn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực sẵn sàng làmnhiệm vụ trong mùa mưa bão theo quy định; bố trí các trạm cấp cứu bám sát cáckhu vực tạm cư nơi nhân dân sơ tán, di dời với đầy đủ cán bộ y tế, thuốc vàphương tiện cấp cứu, triển khai kịp thời công tác xử lý vệ sinh môi trường vàphòng, chống dịch bệnh.

b) Phải chuẩn bị trước và đầy đủ cơ số thuốc điều trị, chămsóc sức khỏe cho nhân dân trong vùng lụt, bão, thiên tai, cơ số thuốc, hóa chấtchống dịch; dự trữ lương thực, thực phẩm cùng các phương tiện, vật tư bảo đảmcho các bệnh viện hoạt động được ít nhất 07 ngày từ nguồn kinh phí địa phương.

c) Các Trung tâm Y tế, Trường Trung học Y tế, Bệnh viện tổchức các Đội xung kích tình nguyện trong mùa mưa bão, sẵn sàng chi viện các địaphương ngay khi có lệnh điều động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng BanChỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với đầy đủ phương tiệnvận chuyển, cán bộ chuyên môn, hóa chất chống dịch, thuốc chữa bệnh. Phải chuẩnbị đủ cả kinh phí, lương thực, thực phẩm sử dụng trong điều kiện cơ động, khônggây khó khăn thêm cho địa phương bị lụt, bão, thiên tai.

Điều 15. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Tổng hợp tình hình thiệt hại về dân sinh do lụt, bão,thiên tai; đề xuất chính sách, biện pháp hỗ trợ về tài chính, vật chất cho cácđịa phương bị thiên tai để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dântrình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Tổ chức thực hiện chính sách cứu trợ xã hội (đột xuất)đối với các đối tượng gặp khó khăn do lụt, bão, thiên tai theo quy định; hướngdẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác cứu trợ ở các địa phương.

3. Nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bảnđể thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luậtthuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội có liên quan đến hoạt động phòng,chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách vềtiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các hình thức trả lương, trả công,các chế độ vật chất khác cho người lao động thuộc lĩnh vực phòng, chống lụt,bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Sở Công thương

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trước mùamưa bão hàng năm có kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhândân ở những vùng có khả năng gián đoạn giao thông nếu xảy ra lụt, bão, thiêntai; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt việc dự phòngtại chỗ với số lượng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết để đủ cungcấp cho nhân dân trong khu vực, địa bàn có nguy cơ bị cô lập do lụt, bão, thiêntai sử dụng với thời gian tối thiểu là 07 ngày.

2. Trong thời gian xảy ra thiên tai và giai đoạn khắc phụchậu quả phải có biện pháp quản lý lưu thông hàng hóa, điều hòa thị trường đặcbiệt là lương thực, nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng…, kiên quyết xử lý các hànhvi đầu cơ, nâng giá, lủng đoạn thị trường, gian lận thương mại và các hành vikhác vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Lập danh sách các cơ quan, đơn vị quan trọng sử dụng điệntheo thứ tự ưu tiên để đảm bảo cung cấp điện (căn cứ vào tầm quan trọng về chínhtrị, xã hội, an ninh, quốc phòng) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt như cơquan của Đảng, cơ quan chỉ huy, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc.

4. Yêu cầu các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh thực hiệnviệc cung cấp điện, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Ủy ban nhân dâncấp huyện, các đơn vị vũ trang khẩn trương khắc phục hậu quả lụt, bão, thiêntai để hạn chế thiệt hại các trang thiết bị điện, công trình điện lực và khẩntrương khắc phục sự cố mất điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục.

Điều 17. Sở Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hướngdẫn, kiểm tra, đề xuất hướng xử lý, giải quyết các nhà, xưởng, công trình, khotàng xuống cấp, không bảo đảm an toàn khi xảy ra lụt, bão, áp thấp nhiệt đới,lốc và động đất; hướng dẫn và tư vấn về thiết kế đối với các công trình nhà ởdân cư xây dựng trong thời gian tới có khả năng chịu được các cơn mưa bão, ápthấp nhiệt đới, gió, lốc có cường độ nguy hiểm.

2. Chủ trì, hướng dẫn, tư vấn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện,các sở, ban, ngành liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng: Khu dân cư, khuđô thị mới, chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển nhà, dự án nâng cấp đôthị…phù hợp đồng thời với hai yêu cầu phòng, chống thiên tai và phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh.

3. Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủyban nhân dân cấp huyện kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quảnlý chất lượng công trình xây dựng đối với đê bao, bờ bao, công trình thủy lợi,công trình phòng, chống lụt bão, kè sông, kè chống sạt lở, hệ thống tiêu, thoátnước, cửa xả.

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhândân cấp huyện kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lýchất lượng công trình sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng công trình phòng,chống lụt, bão, thủy lợi, tiêu, thoát nước, kè sông đáp ứng yêu cầu cấp báchcủa công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức việc nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, côngnghệ trong việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Khuyến khích ápdụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới vào côngtác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc; ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới,công nghệ chống sét nâng cao chất lượng, thẩm mỹ của các công trình xây dựng.

Điều 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh chocác công trình, lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợpvới Sở Tài chính lập dự toán và đề xuất phân bổ ngân sách cho các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; chủtrì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngànhliên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đề xuất các công trình đầu tưxây dựng, danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chốngứng phó, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trình Ủy ban nhân dân tỉnh; đồngthời tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình xâydựng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đã được đầu tư từ các nguồn vốn thuộcngân sách.

2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dâncấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư các công trình, lĩnh vực phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh đã được phê duyệt.

3. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CụcThuế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình vàđề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của cácdoanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh liên quan đến các quy định vềthu, nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão; thu thập, lưu trữ, quản lý, cung cấp thôngtin về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cho ngành Thuế, Ủyban nhân dân cấp huyện.

Điều 20. Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh tổng hợp, thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân tỉnh bốtrí dự toán kinh phí hàng năm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếmcứu nạn theo phân cấp ngân sách hiện hành; hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dâncấp huyện khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CụcThuế tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác thu, nộp Quỹphòng, chống lụt, bão theo quy định.

3. Trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính cho bộmáy thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện,cấp xã.

Điều 21. Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủyban nhân dân cấp huyện định kỳ kiểm tra, rà soát, bố trí đủ biên chế chính thức(chuyên trách) hoặc biên chế kiêm nhiệm, hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị cónhiệm vụ thường trực và trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai và tìmkiếm cứu nạn.

2. Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chốnglụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Điều 22. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chỉ đạo các trường: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp,Trung học phổ thông và Trung học cơ sở đưa vào chương trình giảng dạy cho họcsinh, sinh viên các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về phòng, chống, ứng phóvới thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đàotạo duyệt hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn chương trình, bàigiảng ngoại khóa để thực hiện tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh (nếuchương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu đặc thù của tỉnh).

2. Các trường học trên địa bàn tỉnh phải tổ chức kiểm tra,đánh giá mức độ an toàn của trường, lớp trước, trong và sau mùa mưa bão để đềxuất cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý, giải quyết nhằm bảo đảm an toàntuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên.

3. Tổ chức và chuẩn bị lực lượng dự phòng tại các trường:Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông và Trung học cơ sở đểứng cứu kịp thời khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra.

Điều 23. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đểnhân dân ý thức và có trách nhiệm với việc phòng, chống thiên tai. Phối hợp vớiỦy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, tháo dỡ các pa nô, biển quảng cáo, áp phíchkhông an toàn, hư hỏng có nguy cơ gãy đổ, gây tai nạn.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhândân cấp huyện lập chương trình, kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtđể tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹnăng bơi, lặn, cứu người bị nạn trên sông, rạch, hồ cho cán bộ, công chức, viênchức làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ở các cấp,các ngành.

3. Chủ trì triển khai các cuộc vận động, phát động nhân dântrên địa bàn tỉnh kỹ năng bơi (lội), đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên,người thường xuyên tiếp xúc, hoạt động, hành nghề trên sông, rạch, hồ, để mọingười dân biết tự cứu mình, cứu người khác bị nạn trước khi lực lượng cứu hộđến cứu.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các doanhnghiệp xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức quản lý các điểm du lịch, khu dulịch, tuyến du lịch phù hợp với đặc điểm lũ, lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, triềucường và có nguy cơ động đất ở từng địa phương để bảo đảm an toàn cho người vàcơ sở vật chất của ngành khi sự cố thiên tai xảy ra.

5. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo hướng dẫncủa Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có những phươngán cụ thể đảm bảo an toàn cho du khách, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viênngành du lịch tại các khách sạn, nhà nghỉ, điểm du lịch, khu du lịch và cáctuyến du lịch khi xảy ra thiên tai.

Điều 24. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chủ động theo dõi nắm chắc tình hình lụt, bão và thiêntai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thưc hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xâydựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóngquân.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm traviệc chấp hành quy định về trang thiết bị thông tin, liên lạc, dụng cụ cứu hộ,cứu nạn trên các phương tiện tàu, thuyền khi đang hoạt động trên sông, suối khuvực biên giới, duy trì nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nộiđịa, đặc biệt trước, trong khi lụt, bão và thiên tai xảy ra.

3. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công antỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch ứng cứu các khu vực trọng điểmtrên địa bàn, tham gia huấn luyện, diễn tập cùng các sở, ban, ngành liên quantrong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Tổ chức lực lượng, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan chứcnăng địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới đối diện của Campuchia để sẵnsàng cơ động ứng cứu sự cố do lụt, bão và thiên tai. Có kế hoạch dự trữ lươngthực, thực phẩm, quân y và các trang thiết bị, vật tư hậu cần thiết yếu chonhiệm vụ ứng cứu nhân dân khu vực biên giới vùng bị lụt, bão và thiên tai bảođảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Điều 25. Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh

1. Lập chương trình, kế hoạch, xử lý thông tin chuyên ngành,đảm bảo chất lượng, thời gian dự báo, cảnh báo để phục vụ tốt công tác điềuhành, chỉ đạo, chỉ huy phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả; dự báo nhanh khả năngxuất hiện và diễn biến các tình huống phức tạp của lụt, bão, thiên tai; cungcấp kịp thời các số liệu, phân tích về dòng chảy, mưa, bão cho Văn phòng thườngtrực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quanliên quan theo quy định tại Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ ban hành kèmtheo Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chínhphủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đài Khí tượng Thủy văn khuvực Nam bộ.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban,ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huyPhòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến kiếnthức, kinh nghiệm và pháp luật về khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo phòng,chống thiên tai tại tỉnh; tham gia tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,kiến thức về dự báo, khí tượng thủy văn cho cán bộ, công chức làm công tácphòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các sở, ban, ngành liên quan, Ủyban nhân dân cấp huyện.

Điều 26. Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn, giải thích chính sách, quy định về thu nộp Quỹphòng, chống lụt, bão; hỗ trợ đối tượng nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão thực hiệnnghĩa vụ nộp Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SởTài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chốnglụt, bão đối với doanh nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tháo gỡ cáckhó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh về thu nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm.

Điều 27. Cục Thống kê tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướngdẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thị, xã, phường, thị trấn đánh giá, thống kê,đầy đủ, chính xác đối tượng công dân phải nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão hàngnăm và tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại do lụt, bão, thiên taigây ra.

Điều 28. Tỉnh đoàn

Tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và tìmkiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư và kinh phí để chủ độngtham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; chi viện, hỗ trợ cho cáchuyện, thị khi được yêu cầu và tham gia lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ củatỉnh.

Điều 29. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

1. Thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tainạn, thương tích do lụt, bão, thiên tai.

2. Phối hợp với các Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnhvà cấp huyện, Trạm y tế cấp xã tổ chức sơ cấp cứu, cứu trợ, giúp đỡ các nạnnhân bị ảnh hưởng do thiên tai. Vệ sinh phòng dịch, bảo vệ môi trường và khắcphục hậu quả do thiên tai gây ra.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BANNHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 30. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư công trình phòng,chống lụt, bão, đê bao, công trình chống sạt lở, tiêu thoát nước lồng ghép vàocác chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương (nâng cấphệ thống tiêu thoát nước đô thị, giao thông nông thôn, xây dựng xã điểm); lậpdự trù kinh phí đầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão và tìmkiếm cứu nạn, để phân kỳ thực hiện.

2. Hoàn thành kế hoạch tu bổ đê bao, bờ bao, đường giaothông kết hợp công trình thủy lợi hàng năm trước mùa mưa bão; kiểm tra, đánhgiá chất lượng các tuyến đê bao, bờ bao, xử lý kịp thời mọi hư hỏng, xuống cấpcủa công trình; tổ chức nạo vét kênh tiêu, hệ thống thoát nước, cống; xây dựngphương án bảo vệ cho từng tuyến đê bao, bờ bao, công trình thủy lợi, hệ thốngtiêu thoát nước, cửa xả và từng vùng trọng điểm.

3. Chuẩn bị kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, vậttư dự phòng để sẵn sàng ứng phó và ứng cứu khi có động đất, bão, áp thấp nhiệtđới, triều cường, xả lũ gây ngập úng, tràn bờ, bể đê bao, bờ bao, sạt lở đất.

4. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của lụt, bão, thiêntai, chủ động tổ chức phòng, tránh, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn trướckhi thiên tai xảy ra (như gia cố nhà cửa, trường học, bệnh viện, kho tàng...).

5. Đối với các khu vực trọng điểm, xung yếu (thường xuyên bịảnh hưởng mưa, bão, xảy ra ngập lụt khi triều cường, xả lũ ở thượng nguồn, sạtlở đất…): Phải chủ động rà soát, xác định số hộ dân, số dân phải sơ tán di dời,phải xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn. Ngoài ra chủ động dự phòngvật tư, phương tiện, nhân lực tại chỗ (kể cả lực lượng huy động) để kịp thời tổchức ứng cứu ngay khi bão, lụt, thiên tai xảy ra trên địa bàn.

6. Có kế hoạch xây dựng lộ trình chuẩn hóa quy chuẩn thiếtkế nhà ở, trường học, trạm xá, công trình với kết cấu phù hợp, đủ khả năngphòng tránh động đất, lụt, bão, lốc xoáy, gió mạnh; thực hiện chuyển đổi cơ cấucây trồng, vật nuôi, mùa vụ thích hợp để hạn chế thiệt hại.

7. Các địa phương, vùng sâu, vùng xa không có giao thôngđường bộ kết nối liên vùng cần phải chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu nhưlương thực, thực phẩm, chất đốt, nhiên liệu, thuốc men ở từng gia đình, từngấp, khu phố, xã, phường, thị trấn.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tích cực giải phóng mặtbằng cho các dự án thủy lợi, chống úng, tiêu thoát nước.

9. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương mình để đề raphương án diễn tập di dời hoặc phương án tìm kiếm cứu nạn thích hợp; chủ độngphối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn về chuyên môn,nghiệp vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, côngchức, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn cấphuyện, cấp xã hoàn thành trước quý II hàng năm.

10. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giảithích chính sách, quy định về thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão; chỉ đạo thựchiện thu, nộp, quản lý, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống lụt, bão đúng quyđịnh.

11. Kiểm tra, lập biên bản, xử lý các trường hợp lấn chiếm,xây dựng trái phép đối với hệ thống tiêu thoát nước; lấn chiếm đê bao, bờ bao,công trình thủy lợi, sông, kênh, rạch; san lấp kênh, rạch trái phép.

12. Tùy theo đặc điểm, đặc thù từng địa phương, Ủy ban nhândân cấp huyện quy định nhiệm vụ, trách nhiệm và phân cấp cho Ủy ban nhân dâncấp xã, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện và phối hợp thực hiện;hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, phòng, ban thực hiệncông tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 31. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Phối hợp với các phòng, ban chức năng thuộc cấp huyệnthực hiện các nhiệm vụ tại Điều 30 Quy định này; những vấn đề vượt thẩm quyền,Ủy ban nhân dân cấp xã báo ngay bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉđạo giải quyết.

2. Các công trình thủy lợi, chống ngập úng, tiêu thoát nướctrên địa bàn cấp xã nào do Ủy ban nhân dân cấp xã đó tổ chức thực hiện phươngán bảo vệ. Phương án bảo vệ công trình tại cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn lập và phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cácấp, khu phố, tổ dân phố thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếmcứu nạn.

Mục 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TYĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 32. Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàntỉnh

1. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơnvị thành viên thực hiện việc xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chốngthiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; báo cáokết quả thực hiện về cấp trên trực tiếp.

2. Đóng góp tài chính, vật tư, nhân lực cùng chính quyền địaphương để thực hiện công tác tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống lụt, bão, đêbao, bờ bao liên quan đến diện tích đất giao đơn vị sử dụng; thực hiện và kiểmtra, đôn đốc, nhắc nhở, các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ phòng,chống lụt, bão hàng năm đúng theo quy định.

Chương IV

NGUỒN TÀI CHÍNH PHÒNG, CHỐNG, ỨNGPHÓ, KHẮC PHỤC THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Điều 33. Nguồn tài chính phòng, chống, ứng phó, khắc phụcthiên tai và tìm kiếm cứu nạn

1. Ngân sách (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) cấp hàng năm, dựphòng thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định của pháp luật vềphòng, chống ứng phó và khắc phục lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Quỹ phòng, chống lụt, bão (tỉnh, cấp huyện).

3. Các khoản hỗ trợ, viện trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhântrong nước và nước ngoài cho công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục lụt,bão, thiên tai.

4. Kinh phí, vật tư đã sử dụng để phòng, chống và khắc phụchậu quả lụt, bão, thiên tai, trang thiết bị, phương tiện mua sắm cho phòng,chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn không phân biệt từ nguồn nào đều phải vào sổsách và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Tổ chức thực hiện

1. Hàng năm, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dâncấp huyện thực hiện các nội dung sau:

a) Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếmcứu nạn tỉnh, các cấp, các ngành.

b) Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tácphòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai năm trước làm cơ sở xâydựng kế hoạch, phương án và biện pháp chủ động phòng tránh thiên tai cho nămsau.

c) Lập dự toán mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hoạtđộng quản lý điều hành công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếmcứu nạn, công tác đầu tư xây dựng công trình, tổng hợp cùng với việc lập dựtoán chi ngân sách Nhà nước, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, quyết định.

d) Thực hiện báo cáo đột xuất, định kỳ công tác phòng, chốngthiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

2. Kế hoạch phòng, chống thiên tai; phương án tìm kiếm cứunạn, cứu hộ, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai phải được xây dựng, thẩm tra vàphê duyệt trong quý I hàng năm.

a) Cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩmtra và phê duyệt.

b) Cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chứcthẩm tra và phê duyệt.

c) Cấp tỉnh:

- Kế hoạch của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếmcứu nạn tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng, thẩmtra và có sự góp ý của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trình Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chốnglụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phê duyệt;

- Đối với các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh do thủtrưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo xây dựng, thẩm tra và phê duyệt.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh

a) Tham gia tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinhnghiệm về phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cộngđồng dân cư; tổ chức các đội thanh niên tình nguyện, xung kích tham gia ứng cứucông trình, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai; tổ chức vậnđộng, quyên góp và phân phối tiền, hàng cứu trợ, giúp đỡ đồng bào vùng bị nạn.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhândân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát thực hiện pháp luật vềphòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; thựchiện việc giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệmhướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này; định kỳ báo cáo kết quả cho Ủy bannhân dân tỉnh./.