ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONGTRÀO THI ĐUA “THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Thựchiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chươngtrình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Xét Tờ trình số 275/TTr-SNV ngày 18/10/2013 củaSở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh Thi đua, Khen thưởng trong phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày06/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Thi đua, Khenthưởng trong “Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh TháiNguyên”; Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về việc bổ sung cơ cấusố lượng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong “Phong trào thi đua thực hiệncải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng Sở,ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịchỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tập thể, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Ban TĐKT TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đơn vị trong khối thi đua của tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- PVP: Đ/c Chung
- Lưu: VT, NC.Phong
Phongh/QĐ-T10/2013 (220b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

QUY ĐỊNH

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “THỰC HIỆNCẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnhThái Nguyên)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thi đua, khen thưởng trongphong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên, bao gồm:đối tượng, nội dung, mục tiêu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn, quy trình, thủtục hồ sơ đề nghị khen thưởng, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chứcthực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi đua:

a) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũtrang nhân dân, các tổ chức hợp pháp; các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, đơnvị trực thuộc các Sở, ban, ngành, đơn vị, Ủyban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

b) Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, sĩ quanvà người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũtrang nhân dân, các tổ chức hợp pháp (kể cả tổ chức nước ngoài).

2. Đối tượng khen thưởng:

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tựnguyện thi đua, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thực hiện cảicách hành chính” tỉnh Thái Nguyên được khen thưởng theo quy định.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua

1. Nguyên tắc thi đua gồm:

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đuaphải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thiđua sẽ không được xem xét, khen thưởng.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng

1. Nguyên tắc khen thưởng gồm:

a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lầncho một đối tượng;

c) Bảo đảm thốngnhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyếnkhích bằng lợi ích vật chất.

2. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khenthưởng đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khenthưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trongđiều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghịkhen thưởng với mức cao hơn; khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân (người trựctiếp lao động) là chính.

3. Không khen thưởng đối với những tập thể, cá nhânđang bị kỷ luật; chưa xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang xem xét kỷluật, có đơn khiếu nại, tố cáo hợp lệ hoặc có dư luận báo chí đưa tin về nhữngsai phạm, tiêu cực chưa được xác minh làm rõ.

Điều 5. Mục tiêu thi đua

1. Xây dựng mộtnền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăngtính dân chủ, đápứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,phục vụ tốt cho nhân dân; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng,thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tụchành chính; gắn với kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩymạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hànhchính nhà nước tại tỉnh Thái Nguyên.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụnhân dân; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân củacác cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũcán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực củadoanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Điều 6. Nội dung thi đua

1. Thi đua nâng cao trách nhiệmlãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thựchiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Thi đuathực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cáchhành chính của Chính phủ và các Đề án, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnhvới các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổchức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính.

3. Thi đuatrong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục, nâng cao nhận thứcđối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổchức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan nhà nước,góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tích cực thúc đẩy sự phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Thi đua đề xuất các giải pháp,sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Hình thức, cơ cấu, sốlượng khen thưởng hằng năm

1. Hình thức khen thưởng:

a) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dântỉnh;

b) Bằng khen của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh;

c)Giấy khen của Thủ trưởng sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng:

a) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dântỉnh: 03 Cờ

- 01 Cờ cho khối sở, ban, ngành,đơn vị;

- 01 Cờ cho khối huyện, thànhphố, thị xã;

- 01 Cờ cho khối xã, phường, thịtrấn.

b) Bằng khen của Chủ tịch UBNDtỉnh

- Đối với tập thể: 15 Bằng khen

+ 01 Bằng khen cho khối sở, ban,ngành, đơn vị;

+ 01 Bằng khen cho khối huyện,thành phố, thị xã;

+ 02 Bằng khen cho phòng, ban,đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đơn vị;

+ 02 Bằng khen cho phòng, ban,đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã;

+ 09 Bằng khen cho khối xã, phường, thị trấn.

- Đối với cá nhân: 15 Bằng khen.

c) Giấy khen: Hằng năm căn cứ vàotình hình thực tế Thủ trưởng sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thànhphố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quy định số lượng Giấy khen chocác tập thể và cá nhân.

Điều 8. Tiêu chuẩn chung

1. Đối với tập thể:

Các cơ quan, đơn vị triển khaithực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ cải cách hànhchính được giao theo Đề án, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính hàngnăm, giai đoạn của tỉnh và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nướcgiai đoạn 2011 - 2020.

2. Đối với cánhân:

Các cá nhânnêu tại điểm b, khoản 1, Điều 2 có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cảicách hành chính; có sáng kiến hoặc giải pháp hiệu quả, có tác dụng nêu gươnghọc tập trong địa phương, cơ quan, đơn vị được Hộiđồng khoa học cơ sở, Hội đồng Sáng kiến cơ sở hoặc Hội đồng khoa học cấp tỉnh,Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận (không áp dụng đối với cá nhân ngoài cáccơ quan, đơn vị).

Điều 9.Tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

Ngoài tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 8 của Quy định này, tập thểđược tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

1. Có thànhtích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua “Thựchiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên;

2. Có nhân tố mới, mô hình mớitrong phong trào thi đua để các cơ quan, đơn vị khác học tập;

3.Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốtquy chế dân chủ ở cơ sở.

Điều 10. Tiêu chuẩn tặng Bằngkhen của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Tiêu chuẩn đối với tập thể:

Ngoài tiêuchuẩn quy định tại khoản 1, Điều 8 của Quy định này, tập thể được tặng Bằngkhen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Có thànhtích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Thựchiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên;

b) Có nhân tố mới, mô hình mới trong phong trào thi đua để các cơ quan, đơnvị khác học tập;

c)Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốtquy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Tiêu chuẩnđối với cá nhân:

Ngoài tiêu chuẩn quy định tạikhoản 2, Điều 8 của Quy định này cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc gắn vớithành tích của tập thể trong phong trào thi đua “Thựchiện cải cách hành chính”;

b) Có phẩmchất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân;

c) Tích cựchọc tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 11.Tiêu chuẩn Giấy khen

Giao cho Thủtrưởng sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thịxã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quy định cụ thể.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Tờ trình đề nghị khen thưởngcủa cấp trình khen;

2. Báo cáo thành tích của tập thểhoặc cá nhân được đề nghị khen thưởng; 3. Biên bản và kết quả bỏ phiếu của Hộiđồng Thi đua Khen thưởng cấp trình khen;

4. Danh sách trích ngang thànhtích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;

5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 13. Thời gian đăng ký thiđua, thời gian đề nghị khen thưởng

1. Thời gian đăng ký thi đua: Cácđịa phương, đơn vị đăng ký thi đua gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/01 hằng năm.

2. Thời gian đề nghị khen thưởng:Các địa phương, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ trước ngày15/11 hằng năm.

3. Trình tựxét khen thưởng:

a) Trong thờihạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nội vụ tổng hợp,phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, đối chiếu tiêu chuẩn quy định, lập danh sáchcác tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh khen thưởng;

b) Trong thờihạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình đề nghị khen thưởng của SởNội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kýban hành Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân;

c) Sau khinhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thờihạn 05 ngày làm việc Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo và trả kếtquả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức phong trào thi đua

Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đơnvị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định, tiêu chí đánh giá,chấm điểm, cụ thể hoá tiêu chuẩn tặng Giấy khen của cấp mình theo thẩm quyền vàhướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện; phát động phong trào thi đua, xâydựng kế hoạch đăng ký giao ước thi đua; tổ chức thực hiện phong trào thi đuathực hiện cải cách hành chính ở địa phương, đơn vị.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Sở Nội vụ:

a) Xây dựng nội dung các tiêu chíđánh giá, chấm điểm; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá,tổng kết thi đua, khen thưởng trong phong trào “Thực hiện cải cách hành chính”tỉnh Thái Nguyên;

b) Căn cứ kết quả thực hiện nhiệmvụ, tham gia đóng góp vào phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”tỉnh Thái Nguyên của các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành, đơn vị, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc để trình Ủyban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định;

c) Căn cứ kết quả thực hiệncải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ hoànthành nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá, bình xét danh hiệuthi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân;

d) Hằng năm có trách nhiệm thammưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính vàphát động phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai, thực hiệnnghiêm túc nội dung quy định này tới cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng trong đơn vị, phạm vi quản lý.

3. Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyêntruyền về quy định thi đua khen thưởng trong phong trào thi đua “Thực hiện cảicách hành chính” tỉnh Thái Nguyên.

4. Trong quá trình tổ chức thựchiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dântỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.