ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎNỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 8, QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2012/QĐ-UBND NGÀY28/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đại năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghịđịnh số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghịđịnh số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụngđất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thutiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (Tờ trình số 508/TTr-STC ngày 12/11/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ nội dung quy định tạiKhoản 3, Điều 8 (Phân cấp xác định giá khởi điểm), Quyết định số21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quychế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2.Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khixác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thutiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê có tráchnhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16, Nghị định số 44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,các Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh